Kalkulator

Poniż­szy kal­ku­la­tor poda­je war­tość orien­ta­cyj­ną roz­li­cze­nia wza­jem­nych roz­ra­chun­ków pomię­dzy kre­dy­to­bior­ca a Ban­kiem przy zało­że­niu unie­waż­nie­nia umo­wy przez Sąd. Inny­mi sło­wy kre­dy­to­bior­ca korzy­sta­jąc z kal­ku­la­to­ra otrzy­ma orien­ta­cyj­na infor­ma­cję, czy już doko­nał spła­ty kapi­ta­łu z kre­dy­tu, któ­ry otrzy­mał od Ban­ku, czy tez powsta­ła już nad­pła­ta ze stro­ny kredytobiorcy.

Jest to tak napraw­dę pod­sta­wo­wa infor­ma­cja, gdy kre­dy­to­bior­ca roz­wa­ża wystą­pie­nie do Sądu z pozwem o unie­waż­nie­nie swo­jej umo­wy kre­dy­to­wej. Wynik otrzy­ma­ny z kal­ku­la­to­ra pozwa­la bowiem sza­cun­ko­wo oce­nić, czy jesz­cze pozo­sta­ła do spła­ty jakaś kwo­ta kapi­ta­łu na rzecz Ban­ku, czy raczej po stro­nie kre­dy­to­bior­cy jest już nad­pła­ta i moż­na żądać jesz­cze jej zapła­ty przez Bank.

Trze­ba bowiem mieć na wzglę­dzie, że wsku­tek usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu, każ­da ze stron umo­wy obo­wią­za­na jest zwró­cić sobie nawza­jem otrzy­ma­ne świad­cze­nia, czy­li kre­dy­to­bior­ca ma obo­wią­zek zwró­cić otrzy­ma­ny kre­dyt w PLN (bez odse­tek, marż itp.), a Bank obo­wią­za­ny jest zwró­cić kre­dy­to­bior­cy wszyst­kie spła­co­ne przez nie­go raty. Oczy­wi­ście wza­jem­ne rosz­cze­nia moż­na potrą­cić, w związ­ku z tym wynik obli­czeń kal­ku­la­to­ra poda­je orien­ta­cyj­ną sytu­ację kre­dy­to­bior­cy per saldo.

Pamię­taj­my, że dokład­ną war­tość nale­ży wyli­czyć dla każ­de­go przy­pad­ku osob­no prze­pro­wa­dza­jąc ana­li­zę umo­wy kre­dy­tu, uwzględ­nia­jąc zmia­ny opro­cen­to­wa­nia oraz warun­ków kre­dy­to­wa­nia, więc wynik obli­czeń z kal­ku­la­to­ra ma cha­rak­ter orientacyjny.