Wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Aktualności Wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w dniu 15 czerw­ca br. w spra­wie C‑520/21 wydał wyrok, któ­ry zde­cy­do­wa­nie nie powo­du­je zado­wo­le­nia wśród Ban­ków....
Wpływ nieważności umowy kredytu frankowego na hipotekę

Wpływ nieważności umowy kredytu frankowego na hipotekę

Aktualności Wpływ nieważności umowy kredytu frankowego na hipotekę W ostat­nim cza­sie nasza Klient­ka otrzy­ma­ła pra­wo­moc­ny wyrok w swo­jej spra­wie, któ­ra doty­czy­ła usu­nię­cia nie­zgod­no­ści mię­dzy sta­nem praw­nym nie­ru­cho­mo­ści ujaw­nio­nym...