Ponad 100 tys. spraw frankowych w sądach

Ponad 100 tys. spraw frankowych w sądach

Aktualności Ponad 100 tys. spraw frankowych w sądach Sza­cu­je się, że w okre­sie popu­lar­no­ści kre­dy­tów fran­ko­wych kon­su­men­ci zawar­li łącz­nie oko­ło 700 tys. umów kre­dy­tów hipo­tecz­nych walo­ry­zo­wa­nych kur­sem CHF. Wie­lu z nich...
Wyroki w sprawach frankowych coraz szybciej

Wyroki w sprawach frankowych coraz szybciej

Aktualności Wyroki w sprawach frankowych coraz szybciej W Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie XXVIII Wydzia­le Cywil­nym, któ­ry zaj­mu­je się spra­wa­mi fran­ko­wy­mi, aktu­al­nie 34 tys. spraw cze­ka na roz­po­zna­nie. W XXVIII Wydzia­le orze­ka 21...