Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Aktualności Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden...
Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

Aktualności Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no...