Znaczenie statusu konsumenta w sprawach frankowych.

Znaczenie statusu konsumenta w sprawach frankowych.

Aktualności Znaczenie statusu konsumenta w sprawach frankowych. W spra­wach fran­ko­wych istot­ne zna­cze­nie dla tzw. fran­ko­wi­czów ma sta­tus kon­su­men­ta. Ozna­cza on bowiem moż­li­wość bada­nia przez sądy umów kre­dy­tów zawar­tych w walu­cie obcej...
Czy dojdzie do kolejnego przełomu w sprawach „frankowiczów”?

Czy dojdzie do kolejnego przełomu w sprawach „frankowiczów”?

Aktualności Czy dojdzie do kolejnego przełomu w sprawach „frankowiczów”? Spra­wy fran­ko­we nie­ustan­nie znaj­du­ją się na „świecz­ni­ku”, ze wzglę­du na wie­lość spraw, jak rów­nież coraz bogat­sze orzecz­nic­two Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii...