Śmierć frankowicza w trakcie trwania postępowania

Śmierć frankowicza w trakcie trwania postępowania

Aktualności Śmierć frankowicza w trakcie trwania postępowania Zgod­nie z prze­pi­sa­mi Kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go w przy­pad­ku śmier­ci stro­ny postę­po­wa­nia sąd zawie­si postę­po­wa­nie z urzę­du. Poja­wia się zatem pyta­nie co dalej,...
Jak wakacje kredytowe wpłynęły na kondycję finansową banków?

Jak wakacje kredytowe wpłynęły na kondycję finansową banków?

Aktualności Jak wakacje kredytowe wpłynęły na kondycję finansową banków? Z począt­kiem 2022 roku wszyst­ko wska­zy­wa­ło na to, iż kon­dy­cje finan­so­we ban­ków będą kształ­to­wa­ły się na wyso­kim i cał­kiem dobrym pozio­mie. Wszyst­ko to powią­za­ne było ze...
Wygrana sprawa frankowa a podatek

Wygrana sprawa frankowa a podatek

Aktualności Wygrana sprawa frankowa a podatek Fran­ko­wi­cze, któ­rzy wygra­li w 2022 roku spra­wę sądo­wą z ban­kiem a w rezul­ta­cie sąd unie­waż­nił umo­wę kre­dy­tu udzie­lo­ne­go we fran­kach lub doko­nał prze­wa­lu­to­wa­nia, czy...