Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Aktualności Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego? Według więk­szo­ści praw­ni­ków spe­cja­li­zu­ją­cych się w spra­wach fran­ko­wych szan­sa unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go w pro­ce­sie sądo­wym nie­mal gra­ni­czy...
Wysoki kurs franka a sytuacja banków

Wysoki kurs franka a sytuacja banków

Aktualności Wysoki kurs franka a sytuacja banków Od dłuż­sze­go cza­su kurs fran­ka szwaj­car­skie­go utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, a woj­na na Ukra­inie spo­wo­do­wa­ła, że kurs fran­ka osią­gnął rekor­do­we wyni­ki, osią­ga­jąc nawet kurs...
Kiedy przedawnia się roszczenie wynikające z umów frankowych?

Kiedy przedawnia się roszczenie wynikające z umów frankowych?

Aktualności Kiedy przedawnia się roszczenie wynikające z umów frankowych? Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że ban­ki odpo­wia­da­jąc na pozew fran­ko­wi­cza, pod­no­szą zarzut przedaw­nie­nia co do rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umo­wy kre­dy­tu. O ile nie...