Frankowicze pozywają Skarb Państwa

Frankowicze pozywają Skarb Państwa

Aktualności Frankowicze pozywają Skarb Państwa W ostat­nich mie­sią­cach fran­ko­wi­cze zde­cy­do­wa­nie trium­fu­ją w sądach w spo­rach z ban­ka­mi. Dane z sądów za ostat­ni kwar­tał 2021 roku poka­zu­ją, że w tych star­ciach są oni górą...
Wyrok w sprawie udostępnionego kapitału

Wyrok w sprawie udostępnionego kapitału

Aktualności Wyrok w sprawie udostępnionego kapitału W ostat­nich mie­sią­cach fran­ko­wi­cze, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pozwać bank, doma­ga­jąc się unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu czę­sto byli w odpo­wie­dzi pozy­wa­ni rów­nież przez bank z tytu­łu...
Zabezpieczenie w sprawach frankowych

Zabezpieczenie w sprawach frankowych

Aktualności Zabezpieczenie w sprawach frankowych Ze sta­ty­styk wyni­ka, że coraz wię­cej fran­ko­wi­czów decy­du­je się na bata­lię sądo­wą z ban­ka­mi. Samo wyto­cze­nie powódz­twa nie ozna­cza jed­nak auto­ma­tycz­ne­go wstrzy­ma­nia spła­ty ich rat...
Statystyki w sprawach frankowych na koniec roku

Statystyki w sprawach frankowych na koniec roku

Aktualności Statystyki w sprawach frankowych na koniec roku Jak wska­zu­ją sta­ty­sty­ki licz­ba wyro­ków pozy­tyw­nych dla fran­ko­wi­czów prze­kra­cza w czwar­tym kwar­ta­le 2021 r. 95 proc. Sądy – w szcze­gól­no­ści w ape­la­cji war­szaw­skiej –...