Aktualności

Zabezpieczenie w sprawach frankowych

utwo­rzo­ne przez | sty 15, 2022

Ze sta­ty­styk wyni­ka, że coraz wię­cej fran­ko­wi­czów decy­du­je się na bata­lię sądo­wą z ban­ka­mi. Samo wyto­cze­nie powódz­twa nie ozna­cza jed­nak auto­ma­tycz­ne­go wstrzy­ma­nia spła­ty ich rat kre­dy­to­wych. Fran­ko­wi­cze mogą jed­nak wystą­pić z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie na czas roz­po­zna­wa­nia sprawy.

W przy­pad­ku usta­le­nia przez sąd nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­bior­ca zobo­wią­za­ny jest jedy­nie do zwro­tu tego, co od ban­ku otrzy­mał, a więc obo­wią­zek ten ogra­ni­czo­ny jest co do zasa­dy tyl­ko do wyso­ko­ści kapi­ta­łu – do kwo­ty, jaką kre­dy­to­bior­ca otrzy­mał od ban­ku. Bar­dzo czę­sto po kil­ku­na­stu latach spła­ty, kre­dy­to­bior­ca spła­ca całą rów­no­war­tość otrzy­ma­ne­go kapi­ta­łu albo kre­dy­to­bior­ca wpła­cił na rzecz ban­ku kwo­tę wyż­szą. W takim przy­pad­ku moż­li­we będzie wystą­pie­nie z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie rosz­cze­nia. Waż­ne jest, aby, kre­dy­to­bior­ca udo­wod­nił, że spła­cił już wię­cej niż poży­czył mu bank, bowiem takie wnio­ski, zgod­nie z ugrun­to­wa­ną już linią orzecz­ni­czą sądy uwzględniają

Istot­ne w tym przy­pad­ku będzie, tak jak przy oka­zji każ­de­go wnio­sku o zabez­pie­cze­nie w postę­po­wa­niu cywil­nym upraw­do­po­dob­nie­nie rosz­cze­nia i inte­re­su prawnego.

W prak­ty­ce będzie to ozna­cza­ło, że we wnio­sku nale­ży uar­gu­men­to­wać na czym pole­ga utrud­nie­nie w osią­gnię­ciu celu pro­ce­su i pod­kre­ślić że jest to poważ­ne utrud­nie­nie. War­to roz­wa­żyć dobra­nie argu­men­tów prze­ciw­ko tym ban­kom, któ­re prze­cho­dzą trud­no­ści finan­so­we, wyka­zu­jąc przy tym, że bank będą­cy stro­ną w pro­ce­sie jest lub w przy­szło­ści może oka­zać się nie­wy­pła­cal­ny. To może być klu­czem do suk­ce­su w zabez­pie­cze­niu rosz­czeń. Wstrzy­ma­nie spła­ty kre­dy­tu ma uchro­nić przed powsta­wa­niem zobo­wią­zań, któ­rych przy­szła przy­mu­so­wa egze­ku­cja (po dłu­go­trwa­łym, kolej­nym postę­po­wa­niu) jest wąt­pli­wa. Jest to isto­ta wnio­sku, kre­dy­to­bior­ca dla­te­go wystę­pu­je z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie rosz­cze­nia o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej, bowiem oba­wia się o póź­niej­sze wła­ści­we roz­li­cze­nie z ban­kiem. Dłu­go­trwa­łość pro­ce­su i bie­żą­ce spła­ty w trak­cie jest trwa­nia mogą pro­wa­dzić do utra­ty pie­nię­dzy pomi­mo korzyst­ne­go wyro­ku, pod­kre­śle­nie tej oko­licz­no­ści rów­nież powin­no się zna­leźć we wnio­sku. Wyka­za­nie zatem, że kre­dyt został nad­pła­co­ny poprzez przed­sta­wie­nie sto­sow­nej doku­men­ta­cji wraz z odpo­wied­nim uar­gu­men­to­wa­niem wnio­sku sta­no­wi klucz do sukcesu.

W takim przy­pad­ku sąd może, w opar­ciu o prze­pi­sy postę­po­wa­nia cywil­ne­go zabez­pie­czyć rosz­cze­nia kre­dy­to­bior­cy na czas trwa­nia postę­po­wa­nia w ten spo­sób, że wstrzy­ma obo­wią­zek doko­ny­wa­nia przez kre­dy­to­bior­cę spłat rat kre­dy­tu do cza­su upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku w spra­wie. To waż­na wia­do­mość dla fran­ko­wi­czów, bowiem zabez­pie­cze­nie pozwa­la im na chwi­lę odde­chu, w związ­ku z tym, że przez okres trwa­nia spo­ru sądo­we­go nie będą musie­li pła­cić ban­ko­wi kolej­nych rat kredytu.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Ogól­ne kwe­stie zwią­za­ne z wypła­tą odse­tek za opóź­nie­nie ure­gu­lo­wa­ne zosta­ły w kodek­sie cywil­nym. Zgod­nie z brzmie­niem art. 481 k.c. oraz 455 k.c. jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go pomi­mo fak­tu, iż świad­cze­nie to powin­no być spełnione…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden z byłych mał­żon­ków będzie chciał pozbyć się kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ste­ty nie będzie mógł tego dokonać…

Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

W ostat­nim cza­sie Sąd Naj­wyż­szy odda­lił dwie skar­gi nad­zwy­czaj­ne Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich wywie­dzio­nych w spra­wach wyro­ków doty­czą­cych kre­dy­tów ban­ko­wych udzie­lo­nych w walu­cie CHF. Na począt­ku nale­ży wska­zać, iż obie spra­wy pozo­sta­wa­ły  w sto­sun­ku bra­ku zależności…

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc., co od razu poskut­ko­wa­ło wyż­szym kur­sem CHF/PLN o 10 groszy.…

Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Dnia 28 kwiet­nia 2022 roku Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie trzech sędziów pod­jął uchwa­łę, zgod­nie z któ­rą „Sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej są posta­no­wie­nia, w któ­rych 2 kre­dy­to­daw­ca jest upo­waż­nio­ny do jed­no­stron­ne­go oznaczenia…

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej myl­ne­go.   Od paru kwar­ta­łów ban­ki, prze­ciw­ko któ­rym toczą się pro­ce­sy sądo­we w sprawach…

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo