Aktualności

Zabezpieczenie w sprawach frankowych

utwo­rzo­ne przez | sty 15, 2022

Ze sta­ty­styk wyni­ka, że coraz wię­cej fran­ko­wi­czów decy­du­je się na bata­lię sądo­wą z ban­ka­mi. Samo wyto­cze­nie powódz­twa nie ozna­cza jed­nak auto­ma­tycz­ne­go wstrzy­ma­nia spła­ty ich rat kre­dy­to­wych. Fran­ko­wi­cze mogą jed­nak wystą­pić z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie na czas roz­po­zna­wa­nia sprawy.

W przy­pad­ku usta­le­nia przez sąd nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­bior­ca zobo­wią­za­ny jest jedy­nie do zwro­tu tego, co od ban­ku otrzy­mał, a więc obo­wią­zek ten ogra­ni­czo­ny jest co do zasa­dy tyl­ko do wyso­ko­ści kapi­ta­łu – do kwo­ty, jaką kre­dy­to­bior­ca otrzy­mał od ban­ku. Bar­dzo czę­sto po kil­ku­na­stu latach spła­ty, kre­dy­to­bior­ca spła­ca całą rów­no­war­tość otrzy­ma­ne­go kapi­ta­łu albo kre­dy­to­bior­ca wpła­cił na rzecz ban­ku kwo­tę wyż­szą. W takim przy­pad­ku moż­li­we będzie wystą­pie­nie z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie rosz­cze­nia. Waż­ne jest, aby, kre­dy­to­bior­ca udo­wod­nił, że spła­cił już wię­cej niż poży­czył mu bank, bowiem takie wnio­ski, zgod­nie z ugrun­to­wa­ną już linią orzecz­ni­czą sądy uwzględniają

Istot­ne w tym przy­pad­ku będzie, tak jak przy oka­zji każ­de­go wnio­sku o zabez­pie­cze­nie w postę­po­wa­niu cywil­nym upraw­do­po­dob­nie­nie rosz­cze­nia i inte­re­su prawnego.

W prak­ty­ce będzie to ozna­cza­ło, że we wnio­sku nale­ży uar­gu­men­to­wać na czym pole­ga utrud­nie­nie w osią­gnię­ciu celu pro­ce­su i pod­kre­ślić że jest to poważ­ne utrud­nie­nie. War­to roz­wa­żyć dobra­nie argu­men­tów prze­ciw­ko tym ban­kom, któ­re prze­cho­dzą trud­no­ści finan­so­we, wyka­zu­jąc przy tym, że bank będą­cy stro­ną w pro­ce­sie jest lub w przy­szło­ści może oka­zać się nie­wy­pła­cal­ny. To może być klu­czem do suk­ce­su w zabez­pie­cze­niu rosz­czeń. Wstrzy­ma­nie spła­ty kre­dy­tu ma uchro­nić przed powsta­wa­niem zobo­wią­zań, któ­rych przy­szła przy­mu­so­wa egze­ku­cja (po dłu­go­trwa­łym, kolej­nym postę­po­wa­niu) jest wąt­pli­wa. Jest to isto­ta wnio­sku, kre­dy­to­bior­ca dla­te­go wystę­pu­je z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie rosz­cze­nia o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej, bowiem oba­wia się o póź­niej­sze wła­ści­we roz­li­cze­nie z ban­kiem. Dłu­go­trwa­łość pro­ce­su i bie­żą­ce spła­ty w trak­cie jest trwa­nia mogą pro­wa­dzić do utra­ty pie­nię­dzy pomi­mo korzyst­ne­go wyro­ku, pod­kre­śle­nie tej oko­licz­no­ści rów­nież powin­no się zna­leźć we wnio­sku. Wyka­za­nie zatem, że kre­dyt został nad­pła­co­ny poprzez przed­sta­wie­nie sto­sow­nej doku­men­ta­cji wraz z odpo­wied­nim uar­gu­men­to­wa­niem wnio­sku sta­no­wi klucz do sukcesu.

W takim przy­pad­ku sąd może, w opar­ciu o prze­pi­sy postę­po­wa­nia cywil­ne­go zabez­pie­czyć rosz­cze­nia kre­dy­to­bior­cy na czas trwa­nia postę­po­wa­nia w ten spo­sób, że wstrzy­ma obo­wią­zek doko­ny­wa­nia przez kre­dy­to­bior­cę spłat rat kre­dy­tu do cza­su upra­wo­moc­nie­nia się wyro­ku w spra­wie. To waż­na wia­do­mość dla fran­ko­wi­czów, bowiem zabez­pie­cze­nie pozwa­la im na chwi­lę odde­chu, w związ­ku z tym, że przez okres trwa­nia spo­ru sądo­we­go nie będą musie­li pła­cić ban­ko­wi kolej­nych rat kredytu.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Statystyki w sprawach frankowych na koniec roku

Jak wska­zu­ją sta­ty­sty­ki licz­ba wyro­ków pozy­tyw­nych dla fran­ko­wi­czów prze­kra­cza w czwar­tym kwar­ta­le 2021 r. 95 proc. Sądy – w szcze­gól­no­ści w ape­la­cji war­szaw­skiej – orze­ka­ją w tych spra­wach już nie­mal hur­to­wo. Patrząc na dane z 2021 jed­no­znacz­nie nale­ży stwier­dzić, że…

Pierwszy wyrok unieważniający umowę frankową zawartą w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

W prze­ło­mo­wym wyro­ku z dnia 19 listo­pa­da 2021 r. Sąd Okrę­go­wy War­sza­wie w spra­wie o sygn. akt XVI GC 1309/20 orzekł iż nie­waż­na jest tzw. umo­wa kre­dy­tu fran­ko­we­go, zawar­ta mię­dzy przed­się­bior­cą a BPH Ban­kiem Hipo­tecz­nym S.A. (obec­nie Pekao Bank Hipo­tecz­ny S.A.)…

Sądy nie zawieszają postępowań w związku z brakiem Uchwały Sądu Najwyższego

Pol­ska Agen­cja Pra­so­wa wysto­so­wa­ła kil­ka pytań zwią­za­nych ze spra­wa­mi fran­ko­wy­mi do Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie. Jed­no z nich doty­czy­ło kwe­stii zawie­sza­nia toczą­cych się postę­po­wań ze wzglę­du na brak uchwa­ły Izby Cywil­nej Sądu Naj­wyż­sze­go, któ­ra ta uchwa­ła ma…

UOKiK: Banki nie mają prawa żądać wynagrodzenia za udostępniony kapitał

„W naszej opi­nii ban­kom nie przy­słu­gu­je pra­wo do żąda­nia wyna­gro­dze­nia za udo­stęp­nie­nie kon­su­men­to­wi kapi­ta­łu w sytu­acji uzna­nia przez sąd umo­wy za nie­waż­ną, z uwa­gi na sto­so­wa­nie w niej przez bank nie­do­zwo­lo­nych posta­no­wień umow­nych„ — oce­nił Urząd Ochrony…

Ugody proponowane przez Banki nieopłacalne dla frankowiczów

Reak­cją nie­któ­rych ban­ków na zna­czą­cy wzrost wno­szo­nych pozwów przez fran­ko­wi­czów i zara­zem wygra­nych przez nich spraw było zapro­po­no­wa­nie klien­tom, któ­rzy spła­ca­ją kre­dyt fran­ko­wy w danym ban­ku pod­pi­sa­nia ugód zgod­nie z pro­po­zy­cja­mi przed­sta­wio­ny­mi przez Pre­ze­sa KNF

Prokuratorzy pomogą frankowiczom w sądzie

Pro­ku­ra­to­ra Kra­jo­wa wysto­so­wa­ła pisma do pro­ku­ra­to­rów regio­nal­nych z zachę­ta do wstę­po­wa­nia do toczą­cych się postę­po­wań sądo­wych po stro­nie fran­ko­wi­czów w związ­ku z wezwa­nia­mi do zwro­tu kapi­ta­łu w razie unie­waż­nie­nia przez sąd umo­wy kre­dy­to­wej, a tak­że żąda­nia­mi opłat…

Październik z rekordowym wynikiem zapadłych wyroków frankowych

Wrze­sień oka­zał się rekor­do­wym mie­sią­cem pod wzglę­dem licz­by zapa­dłych orze­czeń w spra­wach fran­ko­wych, w tym mie­sią­cu zapa­dło ich oko­ło 300. Jak się jed­nak oka­zu­je w paź­dzier­ni­ku zapa­dło ich jesz­cze wię­cej, bowiem zapa­dło ich w tym mie­sią­cu aż 410. To wyraź­ny wzrost,…

Praktycznie każda umowa kredytu frankowego może zostać podważona

Fran­ko­wi­cze czę­sto czu­ją się zdez­o­rien­to­wa­ni sły­sząc donie­sie­nia doty­czą­ce spo­rów ban­ków z kre­dy­to­bior­ca­mi. Reak­cją ban­ków na prze­gra­ne spra­wy w sądzie jest pro­gram ugód, na któ­ry zde­cy­do­wa­ły się takie ban­ki jak m.in. ING Bank Ślą­ski czy Bank Pekao S.A. Jak jednak…

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej

W opi­sy­wa­nej spra­wie Rzecz­nik Finan­so­wy zło­żył do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną od wyda­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy pra­wo­moc­ne­go naka­zu zapła­ty w postę­po­wa­niu naka­zo­wym. Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy uwzględ­nił wnio­sek Rzecz­ni­ka o wstrzy­ma­nie wyko­na­nia nakazu…

Należy ostrożnie podchodzić do przedstawicieli tzw. firm frankowych.

Czę­sto zda­rza się, że przed­sta­wi­cie­le tzw. Firm fran­ko­wych, nie infor­mu­ją swo­ich klien­tów o tym, że nie wszyst­kie umo­wy z port­fe­la dane­go ban­ku, nada­ją się na unie­waż­nie­nie, albo że ich unie­waż­nie­nie może być trud­ne i wyma­ga­ją­ce nie­sza­blo­no­we­go podej­ścia. O tym, jak…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo