Aktualności

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych niezgodny z dyrektywą 93/13/EWG

utwo­rzo­ne przez | maj 10, 2024

W dniu 8 maja 2024 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej po raz kolej­ny opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów. Wsku­tek zada­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie TSUE wydał posta­no­wie­nie w spra­wie o sygn. akt C‑424/22, w któ­rym stwier­dził, że nie­zgod­ne z dyrek­ty­wą Rady 93/13/EWG w kon­tek­ście stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu zawar­tej pomię­dzy insty­tu­cją finan­so­wą a kon­su­men­tem jest powo­ła­nie się przez tę insty­tu­cję na pra­wo zatrzy­ma­nia, gdyż pro­wa­dzi to do uza­leż­nie­nia przy­słu­gu­ją­cej kon­su­men­to­wi moż­li­wo­ści uzy­ska­nia przez nie­go zapła­ty kwot, któ­re zasą­dzo­no od wska­za­nej insty­tu­cji finansowej.

Zarzut zatrzymania – czym jest?

Pra­wo zatrzy­ma­nia, któ­re było przed­mio­tem pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go zosta­ło ure­gu­lo­wa­ne w art. 496 Kodek­su cywil­ne­go. Jest to insty­tu­cja, któ­ra w sytu­acji odstą­pie­nia od umo­wy i doko­na­nia zwro­tu świad­czeń, pozwa­la każ­dej ze stron na zatrzy­ma­nie świad­cze­nia do momen­tu, gdy dru­ga stro­na nie zaofia­ru­je jego zwro­tu. Reali­za­cja pra­wa zatrzy­ma­nia nastę­pu­je naj­czę­ściej przez zło­że­nie oświad­cze­nie woli lub czyn­ność pro­ce­so­wą. Celem pro­ce­so­wym takie­go zarzut jest spo­wo­do­wa­nie uza­leż­nie­nia wyko­na­nia obo­wiąz­ku od jed­no­cze­sne­go speł­nie­nia świad­cze­nia przez dru­gą stronę.

Odmienne zdanie Sądu Najwyższego

Spór doty­czą­cy moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z pra­wa zatrzy­ma­nia przez Ban­ki od kil­ku lat powo­du­je nie­ma­łe emo­cje wśród Fran­ko­wi­czów. Bowiem dotych­czas jako pod­sta­wę takie­go zarzu­tu wska­zy­wa­no uchwa­łę Sądu Naj­wyż­sze­go z 2021 r. w spra­wie o sygn. akt III CZP 6/21, w któ­rej stwier­dzo­no, że nie­za­leż­nie od wza­jem­ne­go cha­rak­te­ru umo­wy, zarzut zatrzy­ma­nia jest moż­li­wy. Wpraw­dzie taki pogląd wie­lo­krot­nie był nego­wa­ny przez sądy powszech­ne, jed­nak­że poja­wia­ły się takie orze­cze­nia, któ­re zarzut zatrzy­ma­nia uwzględniały.

Postanowienie TSUE

Wyda­ne posta­no­wie­nie TSUE w dniu 8 maja 2024 r. jedy­nie potwier­dza dotych­cza­so­wą przy­ję­tą linię orzecz­ni­czą oraz w więk­szym stop­niu pre­cy­zu­je podob­ne orze­cze­nie wyda­ne w grud­niu 2023 r. w spra­wie o sygn. akt C‑28/22. Bowiem we wska­za­nym orze­cze­niu stwier­dzo­no, że zarzut zatrzy­ma­nia nie jest dopusz­czal­ny, gdyż unie­moż­li­wiał­by moż­li­wość docho­dze­nia odse­tek za opóźnienie.

Skutki

Nie budzi wąt­pli­wo­ści, że wyda­ne posta­no­wie­nie przez TSUE będzie mia­ło swo­je skut­ki. Dla Fran­ko­wi­czów będą one oczy­wi­ście pozy­tyw­ne. Dzię­ki wspo­mi­na­ne­mu orze­cze­niu zarzut zatrzy­ma­nia nie powi­nien poja­wiać się już w pismach pro­ce­so­wych Ban­ków oraz przy­czy­niać się do dal­szych zmar­twień. Przy­czy­na jakie­go twier­dze­nia jest oczy­wi­sta, Ban­ki nie mają zbyt wie­lu szans na jego uwzględ­nie­nie, a zatem bez­ce­lo­wa jest kolej­na ilość maku­la­tu­ry. Kolej­nym pozy­tyw­nym aspek­tem takie­go orze­cze­nia jest moż­li­wość zasą­dze­nia odse­tek za opóź­nie­nia. Nato­miast przy­czy­nę do zmar­twień zde­cy­do­wa­nie mają Ban­ki, któ­re kolej­ny raz muszą zmie­rzyć się z nie­przy­chyl­nym dla nich orzecz­nic­twem TSUE.

Pau­li­na Boń­czyk
Apli­kant­ka rad­cow­ska
Zie­lon­ka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa sp.k.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Histo­rycz­na decy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu skar­gi nad­zwy­czaj­nej przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go Sąd Naj­wyż­szy posta­no­wił uchy­lić prawomocny…

Ugoda w sprawie frankowej

Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie zawsze speł­nia­ją one ocze­ki­wa­nia obu stron. Nie­kie­dy sto­so­wa­ne przeliczniki…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu takie zda­rze­nia nie­jed­no­krot­nie powo­do­wa­ły odmien­ne usta­le­nia sądów co do tej kwestii.…

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło zaini­cjo­wa­ne przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia, któ­ry wystą­pił do TSUE z pytaniami…

Wykształcenie Frankowiczów bez znaczenia dla abuzywności klauzul w umowie kredytu

Jesz­cze do nie­daw­na poja­wia­ły się wąt­pli­wo­ści, a w szcze­gól­no­ści wśród peł­no­moc­ni­ków Ban­ków doty­czą­ce wykształ­ce­nia oraz świa­do­mo­ści Fran­ko­wi­czów w chwi­li pod­pi­sy­wa­nia umo­wy kre­dy­tu. Bowiem ich zda­niem nie wszy­scy Fran­ko­wi­cze powin­ni pod­le­gać ochro­nie prze­wi­dzia­nej w…

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank posta­no­wił zapro­po­no­wać Fran­ko­wi­czom nowe warun­ki spła­ty kre­dy­tu. Przed opty­mi­stycz­nym podejściem…

Korzystne statystyki spraw frankowych

Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich orze­cze­niach opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów — kon­su­men­tów. Ponad­to pol­skie sądy także…

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców. Z cze­go zapa­dło 7 tys. wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych umo­wy kre­dy­to­we oraz nie­mal 3 tys.…

Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Powsta­łe zagad­nie­nie doty­czą­ce wza­jem­no­ści umo­wy kre­dy­tu dotych­czas nie zosta­ło roz­strzy­gnię­te. W orzecz­nic­twie poja­wia­ją się odmien­ne sta­no­wi­ska co powo­du­je nie­ja­sno­ści m.in. co do kwe­stii ewen­tu­al­ne­go pra­wa zatrzy­ma­nia przy­słu­gu­ją­ce­go ban­kom. Spra­wą zainteresował…

Propozycje ugody od Raiffeisen Bank

Jesz­cze do nie­daw­na Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG S.A Oddział w Pol­sce uzna­wa­ny był za naj­bar­dziej opor­ny oraz prze­ciw­ny ugo­dom zawie­ra­nych z Fran­ko­wi­cza­mi. Z począt­kiem czerw­ca uru­cho­mio­no jed­nak pilo­taż ugód dla Fran­ko­wi­czów. Uza­sad­nie­nie takiej zmiany…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo