Aktualności

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

utwo­rzo­ne przez | lut 29, 2024

Historyczna decyzja Sądu Najwyższego

Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu skar­gi nad­zwy­czaj­nej przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go Sąd Naj­wyż­szy posta­no­wił uchy­lić pra­wo­moc­ny wyrok w spra­wie kre­dy­tu fran­ko­we­go i prze­ka­zał spra­wę do ponow­ne­go roz­po­zna­nia. Decy­zja ta sta­no­wi istot­ny pre­ce­dens w pra­wie kon­su­menc­kim i sygna­li­zu­je zmia­nę podej­ścia do pro­ble­ma­ty­ki kre­dy­tów indek­so­wa­nych do walut obcych.

Ochrona konsumentów na pierwszym planie

Sąd Naj­wyż­szy uwzględ­nia­jąc skar­gę nad­zwy­czaj­ną Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go podzie­lił jego sta­no­wi­sko o naru­sze­niu kon­sty­tu­cyj­nej zasa­dy mak­sy­ma­li­za­cji ochro­ny kon­su­men­tów. W swo­jej decy­zji SN pod­kre­ślił zna­cze­nie ochro­ny praw kon­su­men­tów któ­rzy znaj­du­ją się w mniej korzyst­nej pozy­cji wobec insty­tu­cji finan­so­wych. Taka inter­pre­ta­cja pra­wa sta­no­wi waż­ny krok w kie­run­ku spra­wie­dli­we­go trak­to­wa­nia kredytobiorców.

Przypadek kredytu frankowego

Zagad­nie­nie doty­czy­ło klient­ki ban­ku któ­ra zacią­gnę­ła kre­dyt indek­so­wa­ny do walu­ty obcej zabez­pie­czo­ny hipo­te­ką. Po tym jak bank uznał że klient­ka nie wywią­zu­je się ze swo­ich zobo­wią­zań wypo­wie­dział umo­wę i doko­nał cesji wie­rzy­tel­no­ści. Następ­nie nowy wie­rzy­ciel wystą­pił do sądu z żąda­niem zapła­ty co skut­ko­wa­ło uwzględ­nie­niem jego powódz­twa w cało­ści. Taka sytu­acja posta­wi­ła kon­su­ment­kę w bar­dzo trud­nej pozy­cji gro­żąc utra­tą domu. To kolej­na gło­śna spra­wa Frankowa. 

Naruszenie prawa materialnego

Rzecz­nik Finan­so­wy wska­zał że orze­cze­nie sądu pierw­szej instan­cji rażą­co naru­sza­ło prze­pi­sy pra­wa mate­rial­ne­go oraz zasa­dy wol­no­ści i praw czło­wie­ka i oby­wa­te­la co dopro­wa­dzi­ło do zaskar­że­nia wyro­ku. Szcze­gól­nie pod­kre­ślo­na zosta­ła zasa­da zwią­za­nia pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym w tym Dyrek­ty­wą 93/13/EWG doty­czą­cą nie­uczci­wych warun­ków w umo­wach kon­su­menc­kich. Rzecz­nik Finan­so­we­go zazna­czył że sąd nie uwzględ­nił kon­su­menc­kie­go cha­rak­te­ru spra­wy oraz nie zba­dał z urzę­du waż­no­ści i uczci­wo­ści posta­no­wień umo­wy kre­dy­tu frankowego.

Kierunek na przyszłość

Decy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go otwie­ra dro­gę do ponow­ne­go roz­po­zna­nia wie­lu spraw doty­czą­cych kre­dy­tów fran­ko­wych. Pod­kre­śla ona rów­nież obo­wią­zek sądów do dokład­nej ana­li­zy posta­no­wień umów kre­dy­to­wych pod kątem ich uczci­wo­ści i zgod­no­ści z pra­wem. Zda­niem Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go, taka ana­li­za może dopro­wa­dzić do uzna­nia nie­któ­rych umów kre­dy­to­wych za nie­waż­ne, co z kolei mogło­by wpły­nąć na wyga­śnię­cie hipo­tek zabez­pie­cza­ją­cych spła­tę kre­dy­tów. Jest to waż­ny sygnał dla kre­dy­to­bior­ców, ban­ków oraz sys­te­mu praw­ne­go, pod­kre­śla­ją­cy koniecz­ność ochro­ny kon­su­men­tów przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi ryn­ko­wy­mi. Będzie to mia­ło zna­czą­cy wpływ na korzyst­ne sta­ty­sty­ki w pro­ce­sach frankowych.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych niezgodny z dyrektywą 93/13/EWG

W dniu 8 maja 2024 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej po raz kolej­ny opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów. Wsku­tek zada­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie TSUE wydał posta­no­wie­nie w spra­wie o sygn. akt C‑424/22, w którym…

Ugoda w sprawie frankowej

Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie zawsze speł­nia­ją one ocze­ki­wa­nia obu stron. Nie­kie­dy sto­so­wa­ne przeliczniki…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu takie zda­rze­nia nie­jed­no­krot­nie powo­do­wa­ły odmien­ne usta­le­nia sądów co do tej kwestii.…

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło zaini­cjo­wa­ne przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia, któ­ry wystą­pił do TSUE z pytaniami…

Wykształcenie Frankowiczów bez znaczenia dla abuzywności klauzul w umowie kredytu

Jesz­cze do nie­daw­na poja­wia­ły się wąt­pli­wo­ści, a w szcze­gól­no­ści wśród peł­no­moc­ni­ków Ban­ków doty­czą­ce wykształ­ce­nia oraz świa­do­mo­ści Fran­ko­wi­czów w chwi­li pod­pi­sy­wa­nia umo­wy kre­dy­tu. Bowiem ich zda­niem nie wszy­scy Fran­ko­wi­cze powin­ni pod­le­gać ochro­nie prze­wi­dzia­nej w…

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank posta­no­wił zapro­po­no­wać Fran­ko­wi­czom nowe warun­ki spła­ty kre­dy­tu. Przed opty­mi­stycz­nym podejściem…

Korzystne statystyki spraw frankowych

Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich orze­cze­niach opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów — kon­su­men­tów. Ponad­to pol­skie sądy także…

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców. Z cze­go zapa­dło 7 tys. wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych umo­wy kre­dy­to­we oraz nie­mal 3 tys.…

Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Powsta­łe zagad­nie­nie doty­czą­ce wza­jem­no­ści umo­wy kre­dy­tu dotych­czas nie zosta­ło roz­strzy­gnię­te. W orzecz­nic­twie poja­wia­ją się odmien­ne sta­no­wi­ska co powo­du­je nie­ja­sno­ści m.in. co do kwe­stii ewen­tu­al­ne­go pra­wa zatrzy­ma­nia przy­słu­gu­ją­ce­go ban­kom. Spra­wą zainteresował…

Propozycje ugody od Raiffeisen Bank

Jesz­cze do nie­daw­na Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG S.A Oddział w Pol­sce uzna­wa­ny był za naj­bar­dziej opor­ny oraz prze­ciw­ny ugo­dom zawie­ra­nych z Fran­ko­wi­cza­mi. Z począt­kiem czerw­ca uru­cho­mio­no jed­nak pilo­taż ugód dla Fran­ko­wi­czów. Uza­sad­nie­nie takiej zmiany…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo