Szwajcaria po raz kolejny podnosi stopy procentowe

Szwajcaria po raz kolejny podnosi stopy procentowe

Aktualności Szwajcaria po raz kolejny podnosi stopy procentowe Rok 2022 r. nie­wąt­pli­wie pozo­sta­nie na dłu­go w pamię­ci Fran­ko­wi­czów. Jesz­cze do nie­daw­na mowa była o dwóch pod­wyż­kach stóp pro­cen­to­wych ogło­szo­nych przez Szwaj­car­ski Bank...
Nadchodzące zmiany dotyczące właściwości miejscowej sądu

Nadchodzące zmiany dotyczące właściwości miejscowej sądu

Aktualności Nadchodzące zmiany dotyczące właściwości miejscowej sądu Jesz­cze nie­daw­no w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie powo­ła­no spe­cjal­ny wydział fran­ko­wy liczą­cy 20 sędziów. Takie dzia­ła­nie mia­ło przy­śpie­szyć roz­po­zna­wa­nie spo­rów....
Coraz wyższe rezerwy Banków na wypłaty dla Frankowiczów

Coraz wyższe rezerwy Banków na wypłaty dla Frankowiczów

Aktualności Coraz wyższe rezerwy Banków na wypłaty dla Frankowiczów Rok 2022 przy­niósł zde­cy­do­wa­nie wie­le korzyst­nych roz­strzy­gnięć dla Fran­ko­wi­czów. Pozy­tyw­ne orze­cze­nia sądów spo­wo­do­wa­ły, że Ban­ki coraz czę­ściej zaczę­ły oba­wiać się...
Prognoza kursu franka w 2023 roku

Prognoza kursu franka w 2023 roku

Aktualności Prognoza kursu franka w 2023 roku Woj­na w Ukra­inie, pod­wyż­ka stóp pro­cen­to­wych oraz rosną­ca infla­cja spo­wo­do­wa­ły, że raty kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ustan­nie ule­ga­ją zwięk­sze­niu. War­to tak­że zazna­czyć, że w 2022 roku...
Kolejne pytanie prejudycjalne do TSUE

Kolejne pytanie prejudycjalne do TSUE

Aktualności Kolejne pytanie prejudycjalne do TSUE Ogło­sze­nie przy­mu­so­wej restruk­tu­ry­za­cji Getin Noble Bank spo­wo­do­wa­ło nie­ma­łe zamie­sza­nie. Fran­ko­wi­cze, któ­rzy wzię­li kre­dyt w owym ban­ku zaczę­li oba­wiać się o przy­szłość....