Pozew tylko do sądu w miejscu zamieszkania Frankowicza

Pozew tylko do sądu w miejscu zamieszkania Frankowicza

Aktualności Pozew tylko do sądu w miejscu zamieszkania Frankowicza W dniu 31 mar­ca br. w Dzien­ni­ku Ustaw opu­bli­ko­wa­no nowe­li­za­cję kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go, któ­ra zde­cy­do­wa­nie przy­nio­sła zmia­ny dla Fran­ko­wi­czów. Nale­ży...