Korzystne statystyki spraw frankowych

Korzystne statystyki spraw frankowych

Aktualności Korzystne statystyki spraw frankowych Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich...
Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Aktualności Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców....
Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Aktualności Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną? Powsta­łe zagad­nie­nie doty­czą­ce wza­jem­no­ści umo­wy kre­dy­tu dotych­czas nie zosta­ło roz­strzy­gnię­te. W orzecz­nic­twie poja­wia­ją się odmien­ne sta­no­wi­ska co powo­du­je nie­ja­sno­ści...