Kolejna podwyżka stóp procentowych

Kolejna podwyżka stóp procentowych

Aktualności Kolejna podwyżka stóp procentowych W dniu 22 wrze­śnia 2022 r. Szwaj­car­ski Bank Naro­do­wy ogło­sił kolej­ną w tym roku pod­wyż­kę stóp pro­cen­to­wych. W ten spo­sób prze­rwał on okres ujem­nych stóp pro­cen­to­wych, któ­ry miał miej­sce od...
Getin Noble Bank coraz bliżej upadłości

Getin Noble Bank coraz bliżej upadłości

Aktualności Getin Noble Bank coraz bliżej upadłości W związ­ku ze zwięk­szo­ną ilo­ścią spraw fran­ko­wych, sytu­acja finan­so­wa Ban­ków jest coraz trud­niej­sza. Wraz z koń­cem kwiet­nia, Getin Noble Bank opu­bli­ko­wał raport rocz­ny, z któ­re­go wyni­ka,...