Aktualności

Frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw frankowych. Jest reakcja banków.

Frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw frankowych. Jest reakcja banków.

Zwią­zek Ban­ków Pol­skich zamie­rza zwró­cić się do Komi­sji Euro­pej­skiej w spra­wie sądo­wych roz­strzy­gnięć doty­czą­cych kre­dy­tów walu­to­wych. To dekla­ra­cja wice­pre­ze­sa ZBP, Tade­usza Biał­ka.             Przed­sta­wi­cie­le sek­to­ra ban­ko­we­go twier­dzą, że sądy nie­wła­ści­wie stosują…

czy­taj dalej
Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go w związ­ku z umo­wą kre­dy­tu fran­ko­we­go. Fran­ko­wi­czom, prze­ciw­ko któ­rym został wyda­ny nakaz zapła­ty gro­zi utra­ta domu.…

czy­taj dalej
Opłacalność nie odbierania korespondencji z banku przez frankowiczów

Opłacalność nie odbierania korespondencji z banku przez frankowiczów

Prze­pi­sy wpro­wa­dzo­ne na czas Covid-19 mogą oka­zać się pomoc­ne dla fran­ko­wi­czów, któ­rzy pró­bu­ją unie­waż­nić swo­je umo­wy zawar­te z ban­ka­mi. Pozo­sta­wie­nie kore­spon­den­cji z ban­ku bez odbio­ru może ozna­czać brak sku­tecz­no­ści prze­rwa­nia bie­gu ter­mi­nu przedaw­nie­nia roszczeń…

czy­taj dalej
Wyrok TSUE dotyczący przedawnienia roszczeń z umowy kredytu frankowego

Wyrok TSUE dotyczący przedawnienia roszczeń z umowy kredytu frankowego

W wyro­ku z dnia 10.06.2021 r. w spra­wach połą­czo­nych, sygn. C‑776/19 do C‑782/19 TSUE ana­li­zo­wał zagad­nie­nia praw­ne powią­za­ne z nie­do­zwo­lo­ny­mi posta­no­wie­nia­mi umów kre­dy­tów fran­ko­wych. W latach 2008 i 2009 fran­cu­scy kon­su­men­ci zawar­li z ban­kiem indy­wi­du­al­ne umowy…

czy­taj dalej
Nieoficjalna propozycja mBanku dotycząca zawierania ugód z kredytobiorcami w sprawach frankowych

Nieoficjalna propozycja mBanku dotycząca zawierania ugód z kredytobiorcami w sprawach frankowych

Kolej­ny bank kie­ru­je się w stro­nę poli­ty­ki zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi w spra­wach fran­ko­wych. Po PKO BP, zawie­ra­nie ugód z “fran­ko­wi­cza­mi” zapo­wia­da mBank. Wbrew pozo­rom nie mają być one korzyst­ne dla kon­su­men­ta.             Zgod­nie z informacjami…

czy­taj dalej
Nasze obecne spory sądowe w sprawie umów frankowych

Nasze obecne spory sądowe w sprawie umów frankowych

Obec­nie pro­wa­dzi­my spo­ry sądo­we na tle umów tzw „fran­ko­wych” z nastę­pu­ją­cy­mi ban­ka­mi: Bank Mil­le­nium S.A.(KRS: 0000010186), Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska S.A. (KRS: 0000015525), Cre­dit Agri­co­le Bank Pol­ska S.A. [LUKAS Bank S.A.] (KRS 0000039887), Powszech­na Kasa…

czy­taj dalej
Stanowisko RPD oraz KNF w sprawie kredytów walutowych

Stanowisko RPD oraz KNF w sprawie kredytów walutowych

Na prze­strze­ni ostat­nich dni Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz Komi­sja Nad­zo­ru Finan­so­we­go zaję­li sta­no­wi­sko w spra­wie kre­dy­tów walu­to­wych. Sąd Naj­wyż­szy zwró­cił się w maju do wska­za­nych orga­nów, aby wyda­ły one opi­nie na temat kre­dy­tów udzie­la­nych w walu­cie obcej, głównie…

czy­taj dalej
Rzecznik Finansowy zajął stanowisko w sprawie zapytania Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy zajął stanowisko w sprawie zapytania Sądu Najwyższego

Mariusz Golec­ki, peł­nią­cy funk­cję Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go od 2019 roku przed­sta­wił sta­no­wi­sko sprzy­ja­ją­ce „fran­ko­wi­czom”. Wska­zał mię­dzy inny­mi, że rosz­cze­nie ban­ków o wyna­gro­dze­nie za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu jest sprzecz­ne z pra­wem Unii Euro­pej­skiej, tj. Dyrektywą…

czy­taj dalej
Zwycięstw „frankowiczów” ciąg dalszy. Kolejny korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach.

Zwycięstw „frankowiczów” ciąg dalszy. Kolejny korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach.

Jak zazna­czy­li­śmy już w poprzed­nich wpi­sach na blo­gu, zwięk­sza się ilość pozwów skła­da­nych prze­ciw­ko ban­kom ze stro­ny kre­dy­to­bior­ców, a co za tym idzie zwięk­sza się ilość wygra­nych przez „fran­ko­wi­czów” spraw. Tym razem korzyst­ne orze­cze­nie wydał Sąd Okrę­go­wy w…

czy­taj dalej
Ułatwienie procesowe dla frankowiczów

Ułatwienie procesowe dla frankowiczów

Nowa „linia orzecz­ni­cza” w spra­wach fran­ko­wych. Dopusz­cze­nie moż­li­wo­ści­za­wie­sze­nia spła­ty rat kre­dy­tu na czas postę­po­wa­nia.      Sędzio­wie Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie, będą­cy jed­no­cze­śnie sze­fa­mi nowego„sądu fran­ko­we­go”, a więc XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go w Warszawie…

czy­taj dalej
Znaczenie statusu konsumenta w sprawach frankowych.

Znaczenie statusu konsumenta w sprawach frankowych.

W spra­wach fran­ko­wych istot­ne zna­cze­nie dla tzw. fran­ko­wi­czów ma sta­tus kon­su­men­ta. Ozna­cza on bowiem moż­li­wość bada­nia przez sądy umów kre­dy­tów zawar­tych w walu­cie obcej pod kątem abu­zyw­no­ści (wadli­wo­ści) ich posta­no­wień. Moż­na się o tym prze­ko­nać ana­li­zu­jąc wydane…

czy­taj dalej
Uchwała w sprawie „frankowiczów”. SN odpowiedział na pytania Rzecznika Finansowego.

Uchwała w sprawie „frankowiczów”. SN odpowiedział na pytania Rzecznika Finansowego.

Dnia 7 maja Sąd Naj­wyż­szy w sied­mio­oso­bo­wym skła­dzie Izby Cywil­nej odniósł do pytań zada­nych przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go, prof. Mariu­sza Golec­kie­go. Pyta­nia te doty­czy­ły usta­le­nia, co dokład­nie zwra­ca­ją sobie nawza­jem stro­ny w sytu­acji stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umowy…

czy­taj dalej
Czy dojdzie do kolejnego przełomu w sprawach „frankowiczów”?

Czy dojdzie do kolejnego przełomu w sprawach „frankowiczów”?

Spra­wy fran­ko­we nie­ustan­nie znaj­du­ją się na „świecz­ni­ku”, ze wzglę­du na wie­lość spraw, jak rów­nież coraz bogat­sze orzecz­nic­two Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej oraz pol­skich sądów, w tym Sądu Naj­wyż­sze­go. Naj­bar­dziej aktu­al­ne orze­cze­nie TSUE z 29 kwietnia…

czy­taj dalej
{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Napisz

wygramyzfrankiem@gmail.com

Siedziba firmy

Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo