Aktualności

„Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

czy­taj dalej
Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

czy­taj dalej
Najlepszy czas na pozew frankowy

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

czy­taj dalej
Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…

czy­taj dalej
Wyłączenie sędziego spłacającego prywatnie kredyt frankowy

Wyłączenie sędziego spłacającego prywatnie kredyt frankowy

Sąd Ape­la­cyj­ny w Gdań­sku zwró­cił się do Izby Cywil­nej Sądu Naj­wyż­sze­go o roz­strzy­gnię­cie wąt­pli­wo­ści, czy sędzia, któ­ry zawarł z ban­kiem będą­cym stro­ną postę­po­wa­nia umo­wę o kre­dyt hipo­tecz­ny we fran­kach szwaj­car­skich, a pod­sta­wą żąda­nia jest usta­le­nie nieważności…

czy­taj dalej
W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

Z infor­ma­cji wyni­ka­ją­cych z wywia­du z  wice­prze­wod­ni­czą­cym XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie — czy­li wydzia­łu fran­ko­we­go, sędzią Pio­trem Bed­nar­czy­kiem w spra­wach fran­ko­wych orze­cze­nia pierw­szej instan­cji są już w zasa­dzie jed­no­li­te. Jak stwierdza…

czy­taj dalej
Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Według więk­szo­ści praw­ni­ków spe­cja­li­zu­ją­cych się w spra­wach fran­ko­wych szan­sa unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go w pro­ce­sie sądo­wym nie­mal gra­ni­czy z pew­no­ścią. Sta­ty­sty­ki bowiem poda­ją, że fran­ko­wi­cze wygry­wa­ją 98 % spraw. Pro­ce­sy sądo­we z ban­ka­mi koń­czą się…

czy­taj dalej
Wysoki kurs franka a sytuacja banków

Wysoki kurs franka a sytuacja banków

Od dłuż­sze­go cza­su kurs fran­ka szwaj­car­skie­go utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, a woj­na na Ukra­inie spo­wo­do­wa­ła, że kurs fran­ka osią­gnął rekor­do­we wyni­ki, osią­ga­jąc nawet kurs na pozio­mie 4,8375. Ta infor­ma­cja w oczy­wi­sty spo­sób wpły­wa na sytuację…

czy­taj dalej
Rządowe stanowisko w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału

Rządowe stanowisko w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału

W sierp­niu 2021 r. Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia w War­sza­wie skie­ro­wał do TSUE wnio­sek o wyda­nie orze­cze­nia w‍ try­bie pre­ju­dy­cjal­nym. Ma ono doty­czyć spra­wy kon­su­men­tów, któ­rą pro­wa­dzi war­szaw­ski sąd. W tej spra­wie kre­dy­to­bior­ca oprócz żąda­nia stwierdzenia…

czy­taj dalej
Unieważnienie umowy kredytu ze względu na nienależyte poinformowanie kredytobiorców o ryzyku

Unieważnienie umowy kredytu ze względu na nienależyte poinformowanie kredytobiorców o ryzyku

Do unie­waż­nie­nia umów kre­dy­tów fran­ko­wych docho­dzi zazwy­czaj z uwa­gi na zawar­te w tych­że umo­wach posta­no­wie­nia, któ­re pozwa­la­ją ban­ko­wi na niczym nie­ogra­ni­czo­ne usta­la­nie kur­su walu­ty, od któ­re­go to kur­su zale­ży wyso­kość zobo­wią­za­nia, któ­ra wpły­wa final­nie na wysokość…

czy­taj dalej
Kiedy przedawnia się roszczenie wynikające z umów frankowych?

Kiedy przedawnia się roszczenie wynikające z umów frankowych?

Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że ban­ki odpo­wia­da­jąc na pozew fran­ko­wi­cza, pod­no­szą zarzut przedaw­nie­nia co do rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umo­wy kre­dy­tu. O ile nie wzbu­dza wąt­pli­wo­ści, że rosz­cze­nie o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy nie ule­ga przedaw­nie­niu, ponie­waż jest to…

czy­taj dalej
Czy banki mogą powołać się na zarzut zatrzymania w postępowaniu sądowym z frankowiczami?

Czy banki mogą powołać się na zarzut zatrzymania w postępowaniu sądowym z frankowiczami?

Czę­sto poja­wia­ją­cym się tema­tem, któ­ry jest pod­no­szo­ny przez bank w toku postę­po­wa­nia sądo­we­go, jest tzw. zarzut zatrzy­ma­nia. Ban­ki, szu­ka­jąc moż­li­wo­ści unik­nię­cia odpo­wie­dzial­no­ści za wpro­wa­dze­nie kon­su­men­tów w pułap­kę finan­so­wą, jaką był kre­dyt we fran­kach, czasami…

czy­taj dalej
Kolejna przegrana mBanku w sprawie kredytu frankowego

Kolejna przegrana mBanku w sprawie kredytu frankowego

W dniu 1 lute­go 2022 r. zapadł wyrok, w któ­rym Sąd Okrę­go­wy w Kato­wi­cach Wydział II Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko mBank S.A. (sygn. akt XXVIII C 2802/21): usta­lił, że umo­wa o kre­dyt hipo­tecz­ny dla osób fizycz­nych „mPlan” walo­ry­zo­wa­ny kur­sem CHF zawar­ta w dniu 2…

czy­taj dalej
Precedensowe orzeczenie Sądu w sprawie zabezpieczenia

Precedensowe orzeczenie Sądu w sprawie zabezpieczenia

W tzw. spra­wach fran­ko­wych coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny kre­dy­to­bior­ców cie­szy się zabez­pie­cze­nie powódz­twa na czas trwa­nia spo­ru sądo­we­go z ban­kiem. Udzie­le­nie przez Sąd zabez­pie­cze­nia w spra­wie fran­ko­wej odby­wa się na wnio­sek stro­ny zło­żo­ny wraz z pozwem…

czy­taj dalej
Spadek zainteresowania ugodami z bankiem

Spadek zainteresowania ugodami z bankiem

Para­dok­sal­nie pomi­mo zwięk­sza­ją­cej się licz­by ban­ków, któ­re ofe­ru­ją fran­ko­wi­czom ugo­dy, zain­te­re­so­wa­nie nimi wyraź­nie spa­da. Jak poda­je „Puls Biz­ne­su” male­je moty­wa­cja do prze­wa­lu­to­wa­nia kre­dy­tów. Klien­ci nie chcą pła­cić wyż­szych rat w zło­tych. To się może zmienić,…

czy­taj dalej
Frankowicze pozywają Skarb Państwa

Frankowicze pozywają Skarb Państwa

W ostat­nich mie­sią­cach fran­ko­wi­cze zde­cy­do­wa­nie trium­fu­ją w sądach w spo­rach z ban­ka­mi. Dane z sądów za ostat­ni kwar­tał 2021 roku poka­zu­ją, że w tych star­ciach są oni górą w aż oko­ło 96 pro­cen­tach spraw. Fran­ko­wi­cze zde­cy­do­wa­li się na dal­szy krok – część z nich…

czy­taj dalej
Wyrok w sprawie udostępnionego kapitału

Wyrok w sprawie udostępnionego kapitału

W ostat­nich mie­sią­cach fran­ko­wi­cze, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pozwać bank, doma­ga­jąc się unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu czę­sto byli w odpo­wie­dzi pozy­wa­ni rów­nież przez bank z tytu­łu bez­u­mow­ne­go korzy­sta­nia z kapi­ta­łu. Wcze­śniej co do bez­za­sad­no­ści takie­go roszczenia…

czy­taj dalej
Zabezpieczenie w sprawach frankowych

Zabezpieczenie w sprawach frankowych

Ze sta­ty­styk wyni­ka, że coraz wię­cej fran­ko­wi­czów decy­du­je się na bata­lię sądo­wą z ban­ka­mi. Samo wyto­cze­nie powódz­twa nie ozna­cza jed­nak auto­ma­tycz­ne­go wstrzy­ma­nia spła­ty ich rat kre­dy­to­wych. Fran­ko­wi­cze mogą jed­nak wystą­pić z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie na czas…

czy­taj dalej
Statystyki w sprawach frankowych na koniec roku

Statystyki w sprawach frankowych na koniec roku

Jak wska­zu­ją sta­ty­sty­ki licz­ba wyro­ków pozy­tyw­nych dla fran­ko­wi­czów prze­kra­cza w czwar­tym kwar­ta­le 2021 r. 95 proc. Sądy – w szcze­gól­no­ści w ape­la­cji war­szaw­skiej – orze­ka­ją w tych spra­wach już nie­mal hur­to­wo. Patrząc na dane z 2021 jed­no­znacz­nie nale­ży stwier­dzić, że…

czy­taj dalej
Pierwszy wyrok unieważniający umowę frankową zawartą w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

Pierwszy wyrok unieważniający umowę frankową zawartą w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

W prze­ło­mo­wym wyro­ku z dnia 19 listo­pa­da 2021 r. Sąd Okrę­go­wy War­sza­wie w spra­wie o sygn. akt XVI GC 1309/20 orzekł iż nie­waż­na jest tzw. umo­wa kre­dy­tu fran­ko­we­go, zawar­ta mię­dzy przed­się­bior­cą a BPH Ban­kiem Hipo­tecz­nym S.A. (obec­nie Pekao Bank Hipo­tecz­ny S.A.)…

czy­taj dalej
Sądy nie zawieszają postępowań w związku z brakiem Uchwały Sądu Najwyższego

Sądy nie zawieszają postępowań w związku z brakiem Uchwały Sądu Najwyższego

Pol­ska Agen­cja Pra­so­wa wysto­so­wa­ła kil­ka pytań zwią­za­nych ze spra­wa­mi fran­ko­wy­mi do Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie. Jed­no z nich doty­czy­ło kwe­stii zawie­sza­nia toczą­cych się postę­po­wań ze wzglę­du na brak uchwa­ły Izby Cywil­nej Sądu Naj­wyż­sze­go, któ­ra ta uchwa­ła ma…

czy­taj dalej
Ugody proponowane przez Banki nieopłacalne dla frankowiczów

Ugody proponowane przez Banki nieopłacalne dla frankowiczów

Reak­cją nie­któ­rych ban­ków na zna­czą­cy wzrost wno­szo­nych pozwów przez fran­ko­wi­czów i zara­zem wygra­nych przez nich spraw było zapro­po­no­wa­nie klien­tom, któ­rzy spła­ca­ją kre­dyt fran­ko­wy w danym ban­ku pod­pi­sa­nia ugód zgod­nie z pro­po­zy­cja­mi przed­sta­wio­ny­mi przez Pre­ze­sa KNF

czy­taj dalej
Prokuratorzy pomogą frankowiczom w sądzie

Prokuratorzy pomogą frankowiczom w sądzie

Pro­ku­ra­to­ra Kra­jo­wa wysto­so­wa­ła pisma do pro­ku­ra­to­rów regio­nal­nych z zachę­ta do wstę­po­wa­nia do toczą­cych się postę­po­wań sądo­wych po stro­nie fran­ko­wi­czów w związ­ku z wezwa­nia­mi do zwro­tu kapi­ta­łu w razie unie­waż­nie­nia przez sąd umo­wy kre­dy­to­wej, a tak­że żąda­nia­mi opłat…

czy­taj dalej
Październik z rekordowym wynikiem zapadłych wyroków frankowych

Październik z rekordowym wynikiem zapadłych wyroków frankowych

Wrze­sień oka­zał się rekor­do­wym mie­sią­cem pod wzglę­dem licz­by zapa­dłych orze­czeń w spra­wach fran­ko­wych, w tym mie­sią­cu zapa­dło ich oko­ło 300. Jak się jed­nak oka­zu­je w paź­dzier­ni­ku zapa­dło ich jesz­cze wię­cej, bowiem zapa­dło ich w tym mie­sią­cu aż 410. To wyraź­ny wzrost,…

czy­taj dalej
Praktycznie każda umowa kredytu frankowego może zostać podważona

Praktycznie każda umowa kredytu frankowego może zostać podważona

Fran­ko­wi­cze czę­sto czu­ją się zdez­o­rien­to­wa­ni sły­sząc donie­sie­nia doty­czą­ce spo­rów ban­ków z kre­dy­to­bior­ca­mi. Reak­cją ban­ków na prze­gra­ne spra­wy w sądzie jest pro­gram ugód, na któ­ry zde­cy­do­wa­ły się takie ban­ki jak m.in. ING Bank Ślą­ski czy Bank Pekao S.A. Jak jednak…

czy­taj dalej
Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej

W opi­sy­wa­nej spra­wie Rzecz­nik Finan­so­wy zło­żył do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną od wyda­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy pra­wo­moc­ne­go naka­zu zapła­ty w postę­po­wa­niu naka­zo­wym. Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy uwzględ­nił wnio­sek Rzecz­ni­ka o wstrzy­ma­nie wyko­na­nia nakazu…

czy­taj dalej
Należy ostrożnie podchodzić do przedstawicieli tzw. firm frankowych.

Należy ostrożnie podchodzić do przedstawicieli tzw. firm frankowych.

Czę­sto zda­rza się, że przed­sta­wi­cie­le tzw. Firm fran­ko­wych, nie infor­mu­ją swo­ich klien­tów o tym, że nie wszyst­kie umo­wy z port­fe­la dane­go ban­ku, nada­ją się na unie­waż­nie­nie, albo że ich unie­waż­nie­nie może być trud­ne i wyma­ga­ją­ce nie­sza­blo­no­we­go podej­ścia. O tym, jak…

czy­taj dalej
Frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw frankowych. Jest reakcja banków.

Frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw frankowych. Jest reakcja banków.

Zwią­zek Ban­ków Pol­skich zamie­rza zwró­cić się do Komi­sji Euro­pej­skiej w spra­wie sądo­wych roz­strzy­gnięć doty­czą­cych kre­dy­tów walu­to­wych. To dekla­ra­cja wice­pre­ze­sa ZBP, Tade­usza Biał­ka.             Przed­sta­wi­cie­le sek­to­ra ban­ko­we­go twier­dzą, że sądy nie­wła­ści­wie stosują…

czy­taj dalej
Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go w związ­ku z umo­wą kre­dy­tu fran­ko­we­go. Fran­ko­wi­czom, prze­ciw­ko któ­rym został wyda­ny nakaz zapła­ty gro­zi utra­ta domu.…

czy­taj dalej
{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo