Aktualności

Kolejna podwyżka stóp procentowych

Kolejna podwyżka stóp procentowych

W dniu 22 wrze­śnia 2022 r. Szwaj­car­ski Bank Naro­do­wy ogło­sił kolej­ną w tym roku pod­wyż­kę stóp pro­cen­to­wych. W ten spo­sób prze­rwał on okres ujem­nych stóp pro­cen­to­wych, któ­ry miał miej­sce od grud­nia 2014 roku. Przed dru­gą pod­wyż­ką sto­pa pro­cen­to­wa wyno­si­ła ‑0,25%.…

czy­taj dalej
Getin Noble Bank coraz bliżej upadłości

Getin Noble Bank coraz bliżej upadłości

W związ­ku ze zwięk­szo­ną ilo­ścią spraw fran­ko­wych, sytu­acja finan­so­wa Ban­ków jest coraz trud­niej­sza. Wraz z koń­cem kwiet­nia, Getin Noble Bank opu­bli­ko­wał raport rocz­ny, z któ­re­go wyni­ka, że stra­ty za ubie­gły rok wyno­szą ponad miliard zło­tych net­to. Nale­ży przypomnieć,…

czy­taj dalej
Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej w sprawach frankowych

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej w sprawach frankowych

Ban­ki coraz czę­ściej prze­gry­wa­ją spra­wy fran­ko­we, a suk­ce­sy Fran­ko­wi­czów sza­cu­je się na ponad 90% wygra­nych spraw. W ostat­nich latach, linia orzecz­ni­cza doty­czą­cą kre­dy­tów fran­ko­wych, zmie­ni­ła się o 180 stop­ni. Ban­ki nie są przy­zwy­cza­jo­ne do roz­strzy­gnięć, któ­re w…

czy­taj dalej
Zarzut braku posiadania interesu prawnego przez Frankowicza w powództwie o ustalenie

Zarzut braku posiadania interesu prawnego przez Frankowicza w powództwie o ustalenie

Ban­ki coraz czę­ściej posłu­gu­ją się argu­men­ta­cją, że Fran­ko­wi­cze w powódz­twie o usta­le­nie nie posia­da­ją inte­re­su praw­ne­go. Ponad­to Ban­ki suge­ru­ją, że zamiast powódz­twa o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej, Fran­ko­wi­cze powin­ni wno­sić o zapła­tę.   Przede wszystkim…

czy­taj dalej
Kwestia związana z ustaleniem biegu terminu przedawnienia roszczeń coraz bliżej rozstrzygnięcia

Kwestia związana z ustaleniem biegu terminu przedawnienia roszczeń coraz bliżej rozstrzygnięcia

Kwe­stie zwią­za­ne z usta­le­niem bie­gu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń w spra­wach fran­ko­wych cały czas wzbu­dza­ją wie­le kon­tro­wer­sji. Już 08 wrze­śnia 2022 roku pozna­my jakie zda­nie w tym zakre­sie pre­zen­tu­je TSUE. Wyrok w tej spra­wie począt­ko­wo miał zapaść już  w mar­cu br.,…

czy­taj dalej
Brak możliwości zastąpienia kursu ustalonego przez bank średnim kursem NBP

Brak możliwości zastąpienia kursu ustalonego przez bank średnim kursem NBP

Ban­ki w swo­jej prak­ty­ce udzie­la­nia kre­dy­tów fran­ko­wych wyzna­cza­ły kur­sy walut w spo­rzą­dza­nej przez sie­bie Tabe­li kur­sów. Takie dzia­ła­nie nie było pod­da­wa­ne jakim­kol­wiek nego­cja­cjom dwu­stron­nym zatem unie­moż­li­wia­ło to kre­dy­to­bior­com wery­fi­ka­cję pra­wi­dło­wo­ści kursu…

czy­taj dalej
Śmierć frankowicza w trakcie trwania postępowania

Śmierć frankowicza w trakcie trwania postępowania

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi Kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go w przy­pad­ku śmier­ci stro­ny postę­po­wa­nia sąd zawie­si postę­po­wa­nie z urzę­du. Poja­wia się zatem pyta­nie co dalej, czy moż­li­we jest jesz­cze wygra­nie pro­ce­su z ban­kiem.   Sąd podej­mie zawie­szo­ne postę­po­wa­nie z urzę­du, gdy…

czy­taj dalej
Jak wakacje kredytowe wpłynęły na kondycję finansową banków?

Jak wakacje kredytowe wpłynęły na kondycję finansową banków?

Z począt­kiem 2022 roku wszyst­ko wska­zy­wa­ło na to, iż kon­dy­cje finan­so­we ban­ków będą kształ­to­wa­ły się na wyso­kim i cał­kiem dobrym pozio­mie. Wszyst­ko to powią­za­ne było ze sta­le rosną­cy­mi sto­pa­mi pro­cen­to­wy­mi, któ­re spra­wi­ły ogrom­ne pod­wyż­ki w ratach kre­dy­tów złotowych,…

czy­taj dalej
Wygrana sprawa frankowa a podatek

Wygrana sprawa frankowa a podatek

Fran­ko­wi­cze, któ­rzy wygra­li w 2022 roku spra­wę sądo­wą z ban­kiem a w rezul­ta­cie sąd unie­waż­nił umo­wę kre­dy­tu udzie­lo­ne­go we fran­kach lub doko­nał prze­wa­lu­to­wa­nia, czy odfran­ko­wie­nia, co do zasa­dy musie­li­by zapła­cić poda­tek, gdyż do zapła­ty podat­ku od docho­du zobowiązany…

czy­taj dalej
Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Ogól­ne kwe­stie zwią­za­ne z wypła­tą odse­tek za opóź­nie­nie ure­gu­lo­wa­ne zosta­ły w kodek­sie cywil­nym. Zgod­nie z brzmie­niem art. 481 k.c. oraz 455 k.c. jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go pomi­mo fak­tu, iż świad­cze­nie to powin­no być spełnione…

czy­taj dalej
Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden z byłych mał­żon­ków będzie chciał pozbyć się kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ste­ty nie będzie mógł tego dokonać…

czy­taj dalej
„Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

W ostat­nim cza­sie Sąd Naj­wyż­szy odda­lił dwie skar­gi nad­zwy­czaj­ne Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich wywie­dzio­nych w spra­wach wyro­ków doty­czą­cych kre­dy­tów ban­ko­wych udzie­lo­nych w walu­cie CHF. Na począt­ku nale­ży wska­zać, iż obie spra­wy pozo­sta­wa­ły  w sto­sun­ku bra­ku zależności…

czy­taj dalej
Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc., co od razu poskut­ko­wa­ło wyż­szym kur­sem CHF/PLN o 10 groszy.…

czy­taj dalej
„Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Dnia 28 kwiet­nia 2022 roku Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie trzech sędziów pod­jął uchwa­łę, zgod­nie z któ­rą „Sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej są posta­no­wie­nia, w któ­rych 2 kre­dy­to­daw­ca jest upo­waż­nio­ny do jed­no­stron­ne­go oznaczenia…

czy­taj dalej
Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej myl­ne­go.   Od paru kwar­ta­łów ban­ki, prze­ciw­ko któ­rym toczą się pro­ce­sy sądo­we w sprawach…

czy­taj dalej
„Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

czy­taj dalej
Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

czy­taj dalej
Najlepszy czas na pozew frankowy

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

czy­taj dalej
Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…

czy­taj dalej
Wyłączenie sędziego spłacającego prywatnie kredyt frankowy

Wyłączenie sędziego spłacającego prywatnie kredyt frankowy

Sąd Ape­la­cyj­ny w Gdań­sku zwró­cił się do Izby Cywil­nej Sądu Naj­wyż­sze­go o roz­strzy­gnię­cie wąt­pli­wo­ści, czy sędzia, któ­ry zawarł z ban­kiem będą­cym stro­ną postę­po­wa­nia umo­wę o kre­dyt hipo­tecz­ny we fran­kach szwaj­car­skich, a pod­sta­wą żąda­nia jest usta­le­nie nieważności…

czy­taj dalej
W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

Z infor­ma­cji wyni­ka­ją­cych z wywia­du z  wice­prze­wod­ni­czą­cym XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie — czy­li wydzia­łu fran­ko­we­go, sędzią Pio­trem Bed­nar­czy­kiem w spra­wach fran­ko­wych orze­cze­nia pierw­szej instan­cji są już w zasa­dzie jed­no­li­te. Jak stwierdza…

czy­taj dalej
Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Według więk­szo­ści praw­ni­ków spe­cja­li­zu­ją­cych się w spra­wach fran­ko­wych szan­sa unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go w pro­ce­sie sądo­wym nie­mal gra­ni­czy z pew­no­ścią. Sta­ty­sty­ki bowiem poda­ją, że fran­ko­wi­cze wygry­wa­ją 98 % spraw. Pro­ce­sy sądo­we z ban­ka­mi koń­czą się…

czy­taj dalej
Wysoki kurs franka a sytuacja banków

Wysoki kurs franka a sytuacja banków

Od dłuż­sze­go cza­su kurs fran­ka szwaj­car­skie­go utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, a woj­na na Ukra­inie spo­wo­do­wa­ła, że kurs fran­ka osią­gnął rekor­do­we wyni­ki, osią­ga­jąc nawet kurs na pozio­mie 4,8375. Ta infor­ma­cja w oczy­wi­sty spo­sób wpły­wa na sytuację…

czy­taj dalej
Rządowe stanowisko w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału

Rządowe stanowisko w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału

W sierp­niu 2021 r. Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia w War­sza­wie skie­ro­wał do TSUE wnio­sek o wyda­nie orze­cze­nia w‍ try­bie pre­ju­dy­cjal­nym. Ma ono doty­czyć spra­wy kon­su­men­tów, któ­rą pro­wa­dzi war­szaw­ski sąd. W tej spra­wie kre­dy­to­bior­ca oprócz żąda­nia stwierdzenia…

czy­taj dalej
Unieważnienie umowy kredytu ze względu na nienależyte poinformowanie kredytobiorców o ryzyku

Unieważnienie umowy kredytu ze względu na nienależyte poinformowanie kredytobiorców o ryzyku

Do unie­waż­nie­nia umów kre­dy­tów fran­ko­wych docho­dzi zazwy­czaj z uwa­gi na zawar­te w tych­że umo­wach posta­no­wie­nia, któ­re pozwa­la­ją ban­ko­wi na niczym nie­ogra­ni­czo­ne usta­la­nie kur­su walu­ty, od któ­re­go to kur­su zale­ży wyso­kość zobo­wią­za­nia, któ­ra wpły­wa final­nie na wysokość…

czy­taj dalej
Kiedy przedawnia się roszczenie wynikające z umów frankowych?

Kiedy przedawnia się roszczenie wynikające z umów frankowych?

Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że ban­ki odpo­wia­da­jąc na pozew fran­ko­wi­cza, pod­no­szą zarzut przedaw­nie­nia co do rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umo­wy kre­dy­tu. O ile nie wzbu­dza wąt­pli­wo­ści, że rosz­cze­nie o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy nie ule­ga przedaw­nie­niu, ponie­waż jest to…

czy­taj dalej
Czy banki mogą powołać się na zarzut zatrzymania w postępowaniu sądowym z frankowiczami?

Czy banki mogą powołać się na zarzut zatrzymania w postępowaniu sądowym z frankowiczami?

Czę­sto poja­wia­ją­cym się tema­tem, któ­ry jest pod­no­szo­ny przez bank w toku postę­po­wa­nia sądo­we­go, jest tzw. zarzut zatrzy­ma­nia. Ban­ki, szu­ka­jąc moż­li­wo­ści unik­nię­cia odpo­wie­dzial­no­ści za wpro­wa­dze­nie kon­su­men­tów w pułap­kę finan­so­wą, jaką był kre­dyt we fran­kach, czasami…

czy­taj dalej
Kolejna przegrana mBanku w sprawie kredytu frankowego

Kolejna przegrana mBanku w sprawie kredytu frankowego

W dniu 1 lute­go 2022 r. zapadł wyrok, w któ­rym Sąd Okrę­go­wy w Kato­wi­cach Wydział II Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko mBank S.A. (sygn. akt XXVIII C 2802/21): usta­lił, że umo­wa o kre­dyt hipo­tecz­ny dla osób fizycz­nych „mPlan” walo­ry­zo­wa­ny kur­sem CHF zawar­ta w dniu 2…

czy­taj dalej
Precedensowe orzeczenie Sądu w sprawie zabezpieczenia

Precedensowe orzeczenie Sądu w sprawie zabezpieczenia

W tzw. spra­wach fran­ko­wych coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny kre­dy­to­bior­ców cie­szy się zabez­pie­cze­nie powódz­twa na czas trwa­nia spo­ru sądo­we­go z ban­kiem. Udzie­le­nie przez Sąd zabez­pie­cze­nia w spra­wie fran­ko­wej odby­wa się na wnio­sek stro­ny zło­żo­ny wraz z pozwem…

czy­taj dalej
{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © anty-chf.pl 2022

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo