Nasze obecne spory sądowe w sprawie umów frankowych

Nasze obecne spory sądowe w sprawie umów frankowych

Aktualności Nasze obecne spory sądowe w sprawie umów frankowych Obec­nie pro­wa­dzi­my spo­ry sądo­we na tle umów tzw „fran­ko­wych” z nastę­pu­ją­cy­mi ban­ka­mi: Bank Mil­le­nium S.A.(KRS: 0000010186), Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska S.A. (KRS: 0000015525),...
Stanowisko RPD oraz KNF w sprawie kredytów walutowych

Stanowisko RPD oraz KNF w sprawie kredytów walutowych

Aktualności Stanowisko RPD oraz KNF w sprawie kredytów walutowych Na prze­strze­ni ostat­nich dni Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz Komi­sja Nad­zo­ru Finan­so­we­go zaję­li sta­no­wi­sko w spra­wie kre­dy­tów walu­to­wych. Sąd Naj­wyż­szy zwró­cił się...