Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2h.

Zgo­dy

10 + 7 =

Zawieszenie rat kredytu frankowego

Wstrzymujemy dla naszych klientów raty kredytu frankowego

Rosną­ca z każ­dym mie­sią­cem rata kre­dy­tu fran­ko­we­go sta­no­wi nie lada wyzwa­nie dla spła­ca­ją­cych go kre­dy­to­bior­ców. Roz­wią­za­niem tego pro­ble­mu może być sądo­we zawie­sze­nie spłat rat na czas trwa­nia postę­po­wa­nia. Mając na uwa­dze wciąż wyso­ki kurs fran­ka, a tak­że pozy­tyw­ne wie­ści pły­ną­ce z ostat­nie­go wyro­ku Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej z dnia 15.06.2023 r., coraz wię­cej kre­dy­to­bior­ców otrzy­mu­je pozy­tyw­ne decy­zje o zawie­sze­niu rat.

Poni­żej posta­no­wie­nia, któ­re Kan­ce­la­ria uzy­ska­ła dla swo­ich klientów:

Posta­no­wie­nie z dnia 17 maja 2024 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy we War­sza­wie XXVIII Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko BNP Pari­bas Bank Pol­ska S.A, sygn. akt XXVIII C 10551/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 28 maja 2024 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy we Wro­cła­wiu I Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko PKO Bank Pol­ski S.A., sygn. akt I C 834/24.

Posta­no­wie­nie z dnia 6 maja 2024 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy we Wro­cła­wiu XII Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Ban­ko­wi BPH  S.A., sygn. akt XII C 1320/24.

Posta­no­wie­nie z dnia 6 maja 2024 r. wyda­ne przez Sąd Ape­la­cyj­ny we Wro­cła­wiu I Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Ban­ko­wi BPH  S.A., sygn. akt I ACz 1293/24.

Posta­no­wie­nie z dnia 7 mar­ca 2024 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie Wydział XXVIII Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Syn­dyk Masy Upa­dło­ści Getin Noble S.A, sygn. akt XXVIII C 23287/22

Posta­no­wie­nie z dnia 14 lute­go 2024 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie Wydział XXVIII Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Syn­dyk Masy Upa­dło­ści Getin Noble S.A, sygn. akt XXVIII C 20518/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 14 lute­go 2024 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie Wydział XXVIII Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Syn­dyk Masy Upa­dło­ści Getin Noble S.A, sygn. akt XXVIII C 20518/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 13 lute­go 2024 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w Szcze­ci­nie I Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Powszech­nej Kasie Oszczęd­no­ści Bank Pol­ski S.A., sygn. akt I C 5020/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 12 lute­go 2024 r. wyda­ne przez Sąd Ape­la­cyj­ny we Wro­cła­wiu I Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Ban­ko­wi BPH S.A. w Gdań­sku, sygn. akt I AC 2212/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 24 stycz­nia 2024 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie XXVIII Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko mBank Spół­ka Akcyj­na, sygn. akt XXVIIIC 9066/23

Posta­no­wie­nie z dnia 18 grud­nia 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy we Wro­cła­wiu Wydział I Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska S.A, sygn. akt I C 1653/23

Posta­no­wie­nie z dnia 18 grud­nia 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie Wydział XXVII Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Bank BPH S.A, sygn. akt XXVII C 5108/22

Posta­no­wie­nie z dnia 13 stycz­nia 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w Opo­lu I Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Powszech­na Kasa Oszczęd­no­ści Bank Pol­ski S.A., sygn. akt I C 2947/22.

Posta­no­wie­nie z dnia 19 grud­nia 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w Czę­sto­cho­wie Wydział I Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG, sygn. akt I C 822/23

Posta­no­wie­nie z dnia 12 paź­dzier­ni­ka 2023 r. wyda­ne przez Sąd Ape­la­cyj­nym w
War­sza­wie V Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG, sygn. akt V ACz 726/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 24 listo­pa­da 2023r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wien III Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Deut­sche Bank Pol­ska S.A., sygn. akt III C 2426/20.

Posta­no­wie­nie z dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie III Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG, sygn. akt III C 1682/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 29 wrze­śnia 2023 r. wyda­ne przez Sąd Ape­la­cyj­ny w Gdań­sku I Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Bank BPH S.A., sygn. akt I ACz 840/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 29 czerw­ca 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy War­sza­wa-Pra­ga w War­sza­wie II Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Raif­fe­isen Bank
Inter­na­tio­nal AG, sygn. akt II Cz 52/23.

Posta­no­wie­nie z dnia 23 maja 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie XXVIII Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Powszech­na Kasa Oszczęd­no­ści Bank Pol­ski S.A., sygn. akt XXVIII C 21813/22.

Posta­no­wie­nie z dnia 5 maja 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie XXVIII Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko San­tan­der Bank Pol­ska S.A., sygn. akt XXVIII C 11660/22.

Posta­no­wie­nie z dnia 23 mar­ca 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie XXVIII Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko San­tan­der Bank Pol­ska S.A., sygn. akt XXVIII C 22550/22.

Posta­no­wie­nie z dnia 22 mar­ca 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie XXVIII Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Powszech­na Kasa Oszczęd­no­ści Bank Pol­ski S.A., sygn. akt XXVIII C 197/21.

Posta­no­wie­nie z dnia 15 mar­ca 2023 r. wyda­ne przez Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie XXVIII Wydział Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska S.A., sygn. akt XXVIII C 14182/22.

Aktualności

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Histo­rycz­na decy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu skar­gi nad­zwy­czaj­nej przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go Sąd Naj­wyż­szy posta­no­wił uchy­lić prawomocny…

czy­taj dalej
Ugoda w sprawie frankowej

Ugoda w sprawie frankowej

Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie zawsze speł­nia­ją one ocze­ki­wa­nia obu stron. Nie­kie­dy sto­so­wa­ne przeliczniki…

czy­taj dalej

KROK PO KROKU

Jak działamy

ETAP 1 — Bezpłatna analiza umowy

Ten etap jest cał­ko­wi­cie dar­mo­wy i zaczy­na się w chwi­li prze­ka­za­nia przez Cie­bie danych kon­tak­to­wych. Naj­waż­niej­sza infor­ma­cją na tym eta­pie, jest otrzy­ma­nie infor­ma­cji o tre­ści umo­wy kre­dy­to­wej. Wszyst­ko odby­wa się w for­mie elek­tro­nicz­nej oraz tele­fo­nicz­nej, aby nie anga­żo­wać Two­je­go cen­ne­go cza­su. Po uzy­ska­niu infor­ma­cji o tre­ści umo­wy, przy­go­to­wu­je­my ana­li­zę bez­płat­na w zakre­sie praw­nych moż­li­wo­ści „uwol­nie­nia” się od walu­ty CHF. W przy­pad­ku gdy chciał­byś omó­wić spra­wę bez­po­śred­nio gwa­ran­tu­je­my bez­płat­ne spo­tka­nie z dedy­ko­wa­nym do spra­wy rad­cą praw­nym lub adwokatem.

ETAP 2 — ustaleni rodzaju przysługującego kredytobiorcy roszczenia

W przy­pad­ku pozy­tyw­nej wer­sy­fi­ka­cji umo­wy, z punk­tu widze­nia moż­li­wo­ści wyto­cze­nia powódz­twa prze­ciw­ko Ban­ko­wi, dla dal­sze­go pro­ce­do­wa­nia pomoc­nym jest uzy­ska­nie zaświad­cze­nia z ban­ku aby uzy­skać pod­sta­wo­we infor­ma­cje na temat: dat i kwot rze­czy­wi­ście udo­stęp­nio­nych w ramach umo­wy kre­dy­to­wej oraz kwot jakie kre­dy­to­bior­ca do dnia wyda­nia zaświad­cze­nia wpła­cił na rzecz Ban­ku. Z uwa­gi na posia­da­ne doświad­cze­nie poma­ga­my przy tym tema­cie. Na tej pod­sta­wie przed­sta­wia­my kon­cep­cję pro­ce­so­wą, któ­ra uwzględ­nia aktu­al­ne orzecz­nic­two Sadu Naj­wyż­sze­go (mie­dzy inny­mi Sygn. akt V CSK 382/18) oraz orzecz­nic­twa Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej (m. inny­mi: wyro­ki z dnia 14 czerw­ca 2012 r. w spra­wie C‑618/10, Ban­co Espa­ñol de Crédi­to SA prze­ciw­ko Joaqu­ín Cal­de­rón Cami­na, pkt 66 – 69, z dnia 30 maja 2013 r., w spra­wie C‑488/11, Dirk Fre­de­rik Asbe­ek Brus­se, Kata­ri­na de Man Gara­bi­to prze­ciw­ko Jaha­ni BV, pkt 57, 60, z dnia 21 stycz­nia 2015 r. w połą­czo­nych spra­wach C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 i C‑487/13, Uni­ca­ja Ban­co i Caixa­bank, pkt 28, z dnia 21 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie C‑377/14, Ernst Georg Radlin­ger, Hele­na Radlin­ge­ro­vá prze­ciw­ko Fin­way a.s., ECLI:EU:C:2016:283, pkt 97, z dnia 26 stycz­nia 2017 r. w spra­wie C- 421/14, Ban­co Pri­mus SA prze­ciw­ko Jesús Guti­ér­rez Gar­cía, ECLI:EU:C:2017:60, pkt 71, z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w spra­wie C‑260/18, Kamil Dziu­bak i Justy­na Dziu­bak prze­ciw­ko Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG, pkt 39–40

ETAP 3 — Konsultacja prawna i ustalenia indywidualnej strategii procesowej

Bazu­jąc na aktu­al­nym orzecz­nic­twie Sądu Naj­wyż­sze­go (np. Sygn. akt V CSK 382/18) oraz na prak­ty­ce pro­ce­so­wej spraw tzw. „fran­ko­wych” w poszcze­gól­nych Sądach powszech­nych, usta­la­my z jakim rosz­cze­niem w imie­niu kre­dy­to­bior­cy wystą­pi­my oma­wia­jąc wszel­kie kon­se­kwen­cje wyni­ka­ją­ce z usta­le­nia ewen­tu­al­nej nie­waż­no­ści umo­wy, bio­rąc pod uwa­gę kwe­stie ewen­tu­al­nych rosz­czeń wza­jem­nych ze stro­ny ban­ku. Wybie­ra­my rów­nież, jeże­li jest taka moż­li­wość praw­na, wła­ści­wość miej­sco­wa Sądu, bio­rąc pod uwa­gę dotych­cza­so­we nasze doświad­cze­nie w prak­ty­ce poszcze­gól­nych Sądów. Etap ten rów­nież wyko­nu­je­my dla Cie­bie bezpłatnie.

ETAP 4 — Umowa współpracy

W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia współ­pra­cą z nami i uwol­nie­niem Cię od Fran­ka, zosta­ną Ci przed­sta­wio­ne moż­li­wo­ści współ­pra­cy wraz ze wska­za­niem kosz­tów pro­wa­dze­nia spraw praw­nych dla Cie­bie. Pamię­taj, że mamy jasne zasa­dy roz­li­czeń i nie pobie­ra­my pro­wi­zji za tzw. uzy­ska­nie korzy­ści z wygra­nej spra­wy! Bazu­je­my na kosz­tach zastęp­stwo pro­ce­so­we­go, któ­rych wyso­kość zależ­na jest od war­to­ści przed­mio­tu spo­ru a tak­że na dodat­ko­wym wygro­dze­niu za wygra­ną w posta­ci z góry okre­ślo­nej kwoty.

ETAP 5 — reprezentacja w Sądzie

Po pod­pi­sa­niu umo­wy i przy­go­to­wa­nie doku­men­tów na bazie danych usta­lo­nych jak w eta­pie 1–4, kie­ru­je­my rosz­cze­nie do wybra­ne­go Sądu, dba­jąc przy tym, aby treść rosz­cze­nia odpo­wia­da­ła inte­re­som nasze­go klien­ta. Dla­te­go też treść pozwu jest wysy­ła­na rów­nież do nasze­go klien­ta. O każ­dym piśmie pro­ce­so­wym i każ­dym otrzy­ma­nym z Sądu zawia­do­mie­niu, infor­mu­je­my na bie­żą­co nasze­go klien­ta, któ­ry ma bez­po­śred­nio kon­takt do pro­wa­dzą­ce­go spra­wę rad­cy praw­ne­go lub adwokata.

ETAP 6 — gwarancja ochrony prawnej

Jako jedy­ni na ryn­ku praw­ni­czym, daje­my naszym klien­tom gwa­ran­cję ochro­ny praw­nej przez naszych rad­ców praw­nych i adwo­ka­tów, na wypa­dek gdy­by bank wystą­pił prze­ciw­ko kre­dy­to­bior­cy z rosz­cze­nia­mi. Nie inte­re­su­je nas jedy­nie skie­ro­wa­nie spra­wy do sądu, ale zda­je­my sobie spra­wę z tego, że nasz klient będzie potrze­bo­wał ochro­ny praw­nej na każ­dym eta­pie i musi być chro­nio­ny na wypa­dek wystą­pie­nia przez bank z rosz­cze­niem wza­jem­nym (czy to w trak­cie pro­ce­su, czy tez odręb­nie w dro­dze odręb­nej spra­wy pro­ce­so­wej). Gwa­ran­tu­je­my, że ramach zawar­tej umo­wy, podej­mie­my się ochro­ny praw­nej przed rosz­cze­nia­mi ban­ku i nie pozo­sta­wi­my klien­ta przed koniecz­no­ścią pono­sze­nia dodat­ko­wych opłat. Wszyst­ko będzie uwzględ­nio­ne w umo­wie wcze­śniej zawartej.

Co możesz wygrać?
Nie­waż­ność umo­wy kre­dy­to­wej w CHF

Zwrot nad­pła­co­nych rat i spread-ów

Uwol­nie­nie nie­ru­cho­mo­ści od Franka

Zmia­na Fran­ka na złotego

Zwrot ubez­pie­cze­nia niskie­go wkładu

Liczby są po naszej stronie

Nasze działania w liczbach

0 zł

Zero opłat wstęp­nych, zero opłat za ana­li­zę umo­wy, kosz­ty zastęp­stwa pro­ce­so­we­go są zwra­ca­ne w przy­pad­ku wygranej.

1 radca

Do każ­dej umo­wy jest przy­dzie­lo­ny jeden, dedy­ko­wa­ny rad­ca prawny.

50 000zł

Śred­ni zwrot nad­pła­co­nych rat kredytowych.

200 000zł

Śred­nia war­tość wygra­nej spra­wy sądowej.

W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna. 

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Fran­kiem.

{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © anty-chf.pl 2022

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo