Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank

Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank

Aktualności Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank Tytu­łem wstę­pu nale­ży przy­po­mnieć, że z dniem 30 wrze­śnia 2022 r. Getin Noble Bank S.A został obję­ty przy­mu­so­wą restruk­tu­ry­za­cją. Od tego cza­su poja­wia­ło się wie­le gło­sów...
15 czerwca br. ważną datą dla Frankowiczów

15 czerwca br. ważną datą dla Frankowiczów

Aktualności 15 czerwca br. ważną datą dla Frankowiczów Spra­wy fran­ko­we powo­du­ją nie­ma­łe wąt­pli­wo­ści wśród skła­dów orze­ka­ją­cych. Nale­ży zazna­czyć, że trud­no­ści poja­wia­ją się przy wykład­ni prze­pi­sów pra­wa kra­jo­we­go w spo­sób...
Pozytywne rozpatrzenie skarg nadzwyczajnych

Pozytywne rozpatrzenie skarg nadzwyczajnych

Aktualności Pozytywne rozpatrzenie skarg nadzwyczajnych W ostat­nim cza­sie do Sądu Naj­wyż­sze­go wpły­nę­ło 46 skarg nad­zwy­czaj­nych for­mo­wa­nych przez Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go. Jak na razie w ośmiu na dzie­więć roz­pa­trzo­nych spraw sąd...