Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Aktualności Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok Histo­rycz­na decy­zja Sądu Najwyższego Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu...
Ugoda w sprawie frankowej

Ugoda w sprawie frankowej

Aktualności Ugoda w sprawie frankowej Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie...
Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

Aktualności Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi...
Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

Aktualności Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło...