Ochrona konsumentów także po wykonaniu umowy

Ochrona konsumentów także po wykonaniu umowy

Aktualności Ochrona konsumentów także po wykonaniu umowy Wsku­tek wysto­so­wa­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej przez pol­ski sąd kra­jo­wy w dniu 16 mar­ca 2023 r. zapadł kolej­ny waż­ny wyrok...
Frankowicze wygrywają w II instancji

Frankowicze wygrywają w II instancji

Aktualności Frankowicze wygrywają w II instancji O zwy­cię­stwach Fran­ko­wi­czów mowa jest od daw­na. Fran­ko­wi­cze coraz czę­ściej decy­du­ją pozwać swo­je ban­ki, a sądy unie­waż­nia­ją umo­wy kre­dy­to­we. Nato­miast wąt­pli­wo­ści poja­wia­ją się...
Coraz bliżej nowelizacji właściwości miejscowej sądu

Coraz bliżej nowelizacji właściwości miejscowej sądu

Aktualności Coraz bliżej nowelizacji właściwości miejscowej sądu Jesz­cze nie­daw­no poja­wia­ły się gło­sy o zamia­rach ewen­tu­al­nej nowe­li­za­cji prze­pi­sów postę­po­wa­nia cywil­ne­go w zakre­sie wła­ści­wo­ści miej­sco­wej sądów z uwa­gi na...
Opinia rzecznika generalnego TSUE

Opinia rzecznika generalnego TSUE

Aktualności Opinia rzecznika generalnego TSUE W dniu 16 lute­go 2023 r. rzecz­nik gene­ral­ny TSUE wydał dłu­go wycze­ki­wa­ną przez Fran­ko­wi­czów opi­nię w spra­wie pra­wa do wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu. Po raz kolej­ny są to dobre...
Frankowicze wygrywają z mBankiem

Frankowicze wygrywają z mBankiem

Aktualności Frankowicze wygrywają z mBankiem W dniu 9 lute­go 2023 r. mBank opu­bli­ko­wał IV spra­woz­da­nie finan­so­we za 2022 r. Stra­ty ban­ku oscy­lu­ją na ponad 700 mln zło­tych. Wska­zu­je się, że to wła­śnie Fran­ko­wi­cze są głów­ną przy­czy­ną...