Coraz bliżej zakończenia precedensowej sprawy frankowej

Coraz bliżej zakończenia precedensowej sprawy frankowej

Aktualności Coraz bliżej zakończenia precedensowej sprawy frankowej W dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2019 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑260/18 wydał prze­ło­mo­we orze­cze­nie w spra­wie Pań­stwa Dziu­bak vs Bank...
Ulga podatkowa przedłużona na kolejne dwa lata

Ulga podatkowa przedłużona na kolejne dwa lata

Aktualności Ulga podatkowa przedłużona na kolejne dwa lata Mini­ster Finan­sów dostrze­ga­jąc dal­szą potrze­bę wspie­ra­nia Fran­ko­wi­czów prze­dłu­żył o kolej­ne dwa lata czy­li do koń­ca 2024 r. ter­min obo­wią­zy­wa­nia roz­po­rzą­dze­nia...
Styczniowy wyrok TSUE nadzieją dla Frankowiczów

Styczniowy wyrok TSUE nadzieją dla Frankowiczów

Aktualności Styczniowy wyrok TSUE nadzieją dla Frankowiczów W dniu 12 stycz­nia 2023 r. TSUE wydał kolej­ny waż­ny wyrok w spra­wie o sygn. akt C‑395/21, któ­ra to doty­czy­ła spo­ru pomię­dzy przed­się­bior­cą a kon­su­men­tem, a jej przed­miot...
Szwajcaria po raz kolejny podnosi stopy procentowe

Szwajcaria po raz kolejny podnosi stopy procentowe

Aktualności Szwajcaria po raz kolejny podnosi stopy procentowe Rok 2022 r. nie­wąt­pli­wie pozo­sta­nie na dłu­go w pamię­ci Fran­ko­wi­czów. Jesz­cze do nie­daw­na mowa była o dwóch pod­wyż­kach stóp pro­cen­to­wych ogło­szo­nych przez Szwaj­car­ski Bank...
Nadchodzące zmiany dotyczące właściwości miejscowej sądu

Nadchodzące zmiany dotyczące właściwości miejscowej sądu

Aktualności Nadchodzące zmiany dotyczące właściwości miejscowej sądu Jesz­cze nie­daw­no w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie powo­ła­no spe­cjal­ny wydział fran­ko­wy liczą­cy 20 sędziów. Takie dzia­ła­nie mia­ło przy­śpie­szyć roz­po­zna­wa­nie spo­rów....