Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

Aktualności Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi...
Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

Aktualności Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło...
Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Aktualności Santander Consumer Bank z propozycją ugody Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank...
Korzystne statystyki spraw frankowych

Korzystne statystyki spraw frankowych

Aktualności Korzystne statystyki spraw frankowych Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich...
Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Aktualności Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców....