Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank

Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank

Aktualności Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank Tytu­łem wstę­pu nale­ży przy­po­mnieć, że z dniem 30 wrze­śnia 2022 r. Getin Noble Bank S.A został obję­ty przy­mu­so­wą restruk­tu­ry­za­cją. Od tego cza­su poja­wia­ło się wie­le gło­sów...
15 czerwca br. ważną datą dla Frankowiczów

15 czerwca br. ważną datą dla Frankowiczów

Aktualności 15 czerwca br. ważną datą dla Frankowiczów Spra­wy fran­ko­we powo­du­ją nie­ma­łe wąt­pli­wo­ści wśród skła­dów orze­ka­ją­cych. Nale­ży zazna­czyć, że trud­no­ści poja­wia­ją się przy wykład­ni prze­pi­sów pra­wa kra­jo­we­go w spo­sób...
Pozytywne rozpatrzenie skarg nadzwyczajnych

Pozytywne rozpatrzenie skarg nadzwyczajnych

Aktualności Pozytywne rozpatrzenie skarg nadzwyczajnych W ostat­nim cza­sie do Sądu Naj­wyż­sze­go wpły­nę­ło 46 skarg nad­zwy­czaj­nych for­mo­wa­nych przez Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go. Jak na razie w ośmiu na dzie­więć roz­pa­trzo­nych spraw sąd...
Pozew tylko do sądu w miejscu zamieszkania Frankowicza

Pozew tylko do sądu w miejscu zamieszkania Frankowicza

Aktualności Pozew tylko do sądu w miejscu zamieszkania Frankowicza W dniu 31 mar­ca br. w Dzien­ni­ku Ustaw opu­bli­ko­wa­no nowe­li­za­cję kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go, któ­ra zde­cy­do­wa­nie przy­nio­sła zmia­ny dla Fran­ko­wi­czów. Nale­ży...
Ochrona konsumentów także po wykonaniu umowy

Ochrona konsumentów także po wykonaniu umowy

Aktualności Ochrona konsumentów także po wykonaniu umowy Wsku­tek wysto­so­wa­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej przez pol­ski sąd kra­jo­wy w dniu 16 mar­ca 2023 r. zapadł kolej­ny waż­ny wyrok...
Frankowicze wygrywają w II instancji

Frankowicze wygrywają w II instancji

Aktualności Frankowicze wygrywają w II instancji O zwy­cię­stwach Fran­ko­wi­czów mowa jest od daw­na. Fran­ko­wi­cze coraz czę­ściej decy­du­ją pozwać swo­je ban­ki, a sądy unie­waż­nia­ją umo­wy kre­dy­to­we. Nato­miast wąt­pli­wo­ści poja­wia­ją się...