Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Aktualności Santander Consumer Bank z propozycją ugody Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank...