UGODY FRANKOWE

Sprawdź, czy bank dał dobrą ofer­tę ugo­dy przy pomo­cy nasze­go formularza:

Aż 97 proc. spraw o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu we fran­kach zakoń­czy­ło się w 2022 r. wyro­ka­mi korzyst­ny­mi dla Fran­ko­wi­czów. W związ­ku z tym ban­ki coraz czę­ściej pro­po­nu­ją klien­tom moż­li­wość zawar­cia ugo­dy. Ugo­da z ban­kiem wyda­je się szyb­kim spo­so­bem na zmniej­sze­nie raty. Zwłasz­cza wte­dy, gdy kre­dy­to­bior­ca oba­wia się kie­ro­wać spra­wę do sądu. Jed­nak zanim pod­pi­szesz ugo­dę o kre­dyt fran­ko­wy, zapo­znaj się z poniż­szy­mi infor­ma­cja­mi i weź je pod uwagę:

Ugo­dy Fran­ko­we – co pro­po­nu­ją banki?

War­to zwró­cić uwa­gę, że każ­da insty­tu­cja finan­so­wa pod­pi­su­je ugo­dy fran­ko­we na wła­snych warunkach.

 

Ugo­da fran­ko­wa mBank

Pro­gram poro­zu­mień mię­dzy Fran­ko­wi­cza­mi a mBan­kiem nazy­wa się „Spo­tkaj­my się w poło­wie dro­gi”. Zakła­da on, że bank prze­wa­lu­tu­je kre­dyt na zło­tów­ki i umo­rzy część zadłu­że­nia. Bank jed­no­cze­śnie porów­nu­je spła­ty rze­czy­wi­ste­go kre­dy­tu we fran­kach do hipo­te­tycz­ne­go w zło­tów­kach i pomniej­szy sal­do zadłu­że­nia o poło­wę tej róż­ni­cy. Dzię­ki temu mBank podzie­li wzrost kur­su fran­ka pomię­dzy sie­bie a kredytobiorcę.

 

Ugo­da fran­ko­wa Millennium

Ugo­da z ban­kiem Mil­len­nium pole­ga na prze­wa­lu­to­wa­niu kre­dy­tu na zło­tów­ko­wy wg staw­ki WIBOR + mar­ży banku.

 

Ugo­da fran­ko­wa BNP Paribas

Bank pro­po­nu­je Klien­tom indy­wi­du­al­ne warun­ki ugo­dy. Do koń­ca mar­ca 2023 r. przed­sta­wił ofer­ty 11 227 Klien­tom, z cze­go aktu­al­nie 1 592 pod­pi­sa­ło ugodę.

 

Ugo­da fran­ko­wa PKO BP

Media­cje w spra­wie ugo­dy fran­ko­wej z PKO BP Fran­ko­wi­cze pro­wa­dzą za pośred­nic­twem Sądu Polu­bow­ne­go przy KNF. Warun­ki zakła­da­ją, że kre­dyt zosta­nie prze­wa­lu­to­wa­ny na zło­tów­ki (w miej­sce SARON wej­dzie WIBOR), a pozo­sta­łe para­me­try (okres kre­dy­to­wa­nia, pro­wi­zje, ubez­pie­cze­nie, itp.) pozo­sta­ną bez zmian.

 

Co jest istot­ne przed pod­pi­sa­niem ugo­dy z bankiem?

Zasad­ni­czym celem zawar­cia ugo­dy jest prze­kształ­ce­nie kre­dy­tu we fran­kach na zło­to­wy. Kre­dyt jest prze­li­cza­ny z CHF na PLN i usta­la się w ten spo­sób nowe sal­do zadłu­że­nia. Opro­cen­to­wa­nie wskaź­ni­kiem LIBOR (SARON) zosta­je zastą­pio­ne wskaź­ni­kiem WIBOR, któ­ry zale­ży od stóp pro­cen­to­wych i ogól­ne­go sta­nu pol­skiej gospodarki.

Obec­nie WIBOR jest na naj­wyż­szym pozio­mie od ponad dwóch dekad i trud­no prze­wi­dzieć, co będzie za kolej­ne 10 czy nawet 5 lat.

 

Jeśli nie ugo­da fran­ko­wa, to co?

Fran­ko­wi­cze nie muszą godzić się na ugo­dę z ban­kiem, aby zmniej­szyć swo­je obcią­że­nia. Mogą wejść na dro­gę sądo­wą i doma­gać się unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu lub zawrzeć ugo­dę sądo­wą, któ­rej warun­ki są znacz­nie korzyst­niej­sze niż te ofe­ro­wa­ne przed spra­wą sądo­wą. Unie­waż­nie­nie wią­że się z uwol­nie­niem od kre­dy­tu i czę­sto zwró­ce­niem przez bank spo­rej sumy.

Co waż­ne – moż­na wejść z ban­kiem na dro­gę sądo­wą nawet po cał­ko­wi­tym spła­ce­niu kre­dy­tu. Pod warun­kiem, że nie zawar­ło się wcze­śniej ugo­dy fran­ko­wej, ponie­waż tako­wa wyklu­cza póź­niej­sze docho­dze­nie roszczeń.

 

Czy ugo­da z ban­kiem się opłaca?

Wypeł­nij poniż­szy for­mu­larz a otrzy­masz bez­płat­na ana­li­zę opła­cal­no­ści zawar­cia ugo­dy — wkrótce. 

Jeśli jesteś zde­cy­do­wa­ny na ugo­dę i chcesz mieć gwa­ran­cje zabez­pie­cze­nia two­ich inte­re­sów, Kan­ce­la­ria ofe­ru­je peł­ną repre­zen­ta­cję w postę­po­wa­niu media­cyj­nym, w tym zwłaszcza:

• ana­li­zę praw­ną pro­jek­tu ugody,

• usta­le­nie ewen­tu­al­ne­go ryzy­ka zwią­za­ne­go z zawar­ciem poro­zu­mie­nia z bankiem,

• dopro­wa­dze­nie do zawar­cia ewen­tu­al­nej ugo­dy bądź brak reko­men­da­cji do jej zawarcia.

Jeśli do koń­ca roku zde­cy­du­jesz na usłu­gę naszej Kan­ce­la­rii otrzy­masz % raba­tu na repre­zen­ta­cję w całej pro­ce­du­rze mediacyjnej!!!!!

W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia współ­pra­cą z naszą Kan­ce­la­rią w tym zakre­sie, uprzej­mie pro­si­my o kon­takt przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub na poda­ny adres mailo­wy. Szyb­ki kon­takt i wię­cej infor­ma­cji rów­nież przez okien­ko cha­ta na naszej stro­nie. Ser­decz­nie zapraszamy!!

{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © anty-chf.pl 2022

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo