Polityka prywatności

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści Stro­ny Inter­ne­to­wej ma cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny, co ozna­cza że nie jest ona źró­dłem obo­wiąz­ków dla Usłu­go­bior­ców Stro­ny Inter­ne­to­wej. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści zawie­ra przede wszyst­kim zasa­dy doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra na Stro­nie Inter­ne­to­wej, w tym pod­sta­wy, cele i zakres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz pra­wa osób, któ­rych dane doty­czą, a tak­że infor­ma­cje w zakre­sie sto­so­wa­nia na Stro­nie Inter­ne­to­wej pli­ków cookies oraz narzę­dzi analitycznych.

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Stro­ny Inter­ne­to­wej jest ZIELONKASTECKERTWSPÓLNICY Kan­ce­la­ria praw­na spół­ka koman­dy­to­wa pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą L.Zielonka & Wspól­ni­cy wpi­sa­na do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki, posia­da­ją­cy: adres miej­sca wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści i adres do dorę­czeń: ul. Księ­cia Witol­da 49/4, NIP 8992596482, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: l.zielonka@lzw-law.com, numer tele­fo­nu: +48 507 110 046 — zwa­ny dalej „Admi­ni­stra­to­rem” i będą­cy jed­no­cze­śnie Wła­ści­cie­lem Stro­ny Internetowej.

Dane oso­bo­we na Stro­nie Inter­ne­to­wej prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w szcze­gól­no­ści zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) — zwa­ne dalej „RODO” lub „Roz­po­rzą­dze­nie RODO”. Ofi­cjal­ny tekst Roz­po­rzą­dze­nia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzy­sta­nie ze Stro­ny Inter­ne­to­wej jest dobro­wol­ne. Podob­nie zwią­za­ne z tym poda­nie danych oso­bo­wych przez korzy­sta­ją­ce­go ze Stro­ny Inter­ne­to­wej Usłu­go­bior­cę jest dobro­wol­ne, z zastrze­że­niem dwóch wyjąt­ków: (1) zawie­ra­nie umów z Admi­ni­stra­to­rem: nie­poda­nie w przy­pad­kach i w wyma­ga­nym — do zawar­cia i wyko­na­nia Umo­wy Sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej z Admi­ni­stra­to­rem – zakre­sie skut­ku­je bra­kiem moż­li­wo­ści zawar­cia tej­że umo­wy. Poda­nie danych oso­bo­wych jest w takim wypad­ku wymo­giem umow­nym i jeże­li oso­ba, któ­re dane doty­czą chce zawrzeć daną umo­wę z Admi­ni­stra­to­rem, to jest zobo­wią­za­na do poda­nia wyma­ga­nych danych. Każ­do­ra­zo­wo zakres danych wyma­ga­nych do zawar­cia umo­wy wska­za­ny jest przez Admi­ni­stra­to­ra; (2) obo­wiąz­ki usta­wo­we Admi­ni­stra­to­ra: poda­nie danych oso­bo­wych jest wymo­giem usta­wo­wym wyni­ka­ją­cym z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa nakła­da­ją­cych na Admi­ni­stra­to­ra obo­wią­zek prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (np. prze­twa­rza­nie danych w celu pro­wa­dze­nia ksiąg podat­ko­wych lub rachun­ko­wych) i brak ich poda­nia unie­moż­li­wi Admi­ni­stra­to­ro­wi wyko­na­nie tych­że obowiązków.

Admi­ni­stra­tor dokła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny inte­re­sów osób, któ­rych prze­twa­rza­ne przez nie­go dane oso­bo­we doty­czą, a w szcze­gól­no­ści jest odpo­wie­dzial­ny i zapew­nia, że zbie­ra­ne przez nie­go dane są: (1) prze­twa­rza­ne zgod­nie z pra­wem; (2) zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem celów i nie­pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­zgod­ne­mu z tymi cela­mi; (3) mery­to­rycz­nie popraw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do celów, w jakich są prze­twa­rza­ne; (4) prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cję osób, któ­rych doty­czą, nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia oraz (5) prze­twa­rza­ne  w  spo­sób  zapew­nia­ją­cy  odpo­wied­nie  bez­pie­czeń­stwo  danych  oso­bo­wych,  w  tym  ochro­nę  przed nie­do­zwo­lo­nym  lub  nie­zgod­nym  z  pra­wem  prze­twa­rza­niem  oraz  przy­pad­ko­wą  utra­tą,  znisz­cze­niem  lub uszko­dze­niem, za pomo­cą odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych lub organizacyjnych.

Uwzględ­nia­jąc cha­rak­ter, zakres, kon­tekst i cele prze­twa­rza­nia oraz ryzy­ko naru­sze­nia praw lub wol­no­ści osób fizycz­nych o róż­nym praw­do­po­do­bień­stwie i wadze zagro­że­nia, Admi­ni­stra­tor wdra­ża odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne, aby prze­twa­rza­nie odby­wa­ło się zgod­nie z niniej­szym roz­po­rzą­dze­niem i aby móc to wyka­zać. Środ­ki te są w razie potrze­by pod­da­wa­ne prze­glą­dom i uak­tu­al­nia­ne. Admi­ni­stra­tor sto­su­je środ­ki tech­nicz­ne zapo­bie­ga­ją­ce pozy­ski­wa­niu i mody­fi­ko­wa­niu przez oso­by nie­upraw­nio­ne, danych oso­bo­wych prze­sy­ła­nych dro­gą elektroniczną.

Wszel­kie sło­wa, wyra­że­nia i akro­ni­my wystę­pu­ją­ce w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści i roz­po­czy­na­ją­ce się dużą lite­rą (np. Stro­na Inter­ne­to­wa, Usłu­ga Elek­tro­nicz­na) nale­ży rozu­mieć zgod­nie z ich zna­cze­niem wyni­ka­ją­cym z niniej­sze­go dokumentu.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Admi­ni­stra­tor upraw­nio­ny jest do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w przy­pad­kach, gdy – i w takim zakre­sie, w jakim – speł­nio­ny jest co naj­mniej jeden z poniż­szych warun­ków: (1) oso­ba, któ­rej dane doty­czą wyra­zi­ła zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w jed­nym lub więk­szej licz­bie okre­ślo­nych celów; (2) prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej stro­ną jest oso­ba, któ­rej dane doty­czą, lub do pod­ję­cia dzia­łań na żąda­nie oso­by, któ­rej dane doty­czą, przed zawar­ciem umo­wy; (3) prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Admi­ni­stra­to­rze; lub (4) prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra lub przez stro­nę trze­cią, z wyjąt­kiem sytu­acji, w któ­rych nad­rzęd­ny cha­rak­ter wobec tych inte­re­sów mają inte­re­sy lub pod­sta­wo­we pra­wa i wol­no­ści oso­by, któ­rej dane doty­czą, wyma­ga­ją­ce ochro­ny danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści gdy oso­ba, któ­rej dane doty­czą, jest dzieckiem.

Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra wyma­ga każ­do­ra­zo­wo zaist­nie­nia co naj­mniej jed­nej z pod­staw wska­za­nych powy­żej. Kon­kret­ne pod­sta­wy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Usłu­go­bior­ców Stro­ny Inter­ne­to­wej przez Admi­ni­stra­to­ra są wska­za­ne w kolej­nym punk­cie poli­ty­ki pry­wat­no­ści – w odnie­sie­niu do dane­go celu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRESZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Każ­do­ra­zo­wo cel, pod­sta­wa, okres i zakres oraz odbior­cy danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­to­ra wyni­ka z dzia­łań podej­mo­wa­nych przez dane­go Usłu­go­bior­cę na Stro­nie Inter­ne­to­wej.
Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dane oso­bo­we na Stro­nie Inter­ne­to­wej w nastę­pu­ją­cych celach, na nastę­pu­ją­cych pod­sta­wach, w okre­sach oraz w nastę­pu­ją­cym zakresie:

Cel prze­twa­rza­nia danych Pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia i okres prze­cho­wy­wa­nia danych  Zakres prze­twa­rza­nych danych
Wyko­na­nie umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej lub pod­ję­cie dzia­łań na żąda­nie oso­by, któ­rej dane doty­czą, przed zawar­ciem umowy

Arty­kuł 6 ust. 1 lit. b) Roz­po­rzą­dze­nia RODO (wyko­na­nie umowy)

Dane są prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do wyko­na­nia, roz­wią­za­nia lub wyga­śnię­cia w inny spo­sób zawar­tej umowy.

Zakres mak­sy­mal­ny: imię i nazwisko/nazwa fir­my, adres pocz­ty elektronicznej.
Mar­ke­ting bezpośredni

Arty­kuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­po­rzą­dze­nia RODO (praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res administratora)

Dane są prze­cho­wy­wa­ne przez okres ist­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su reali­zo­wa­ne­go przez Admi­ni­stra­to­ra, nie dłu­żej jed­nak niż przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń w sto­sun­ku do oso­by, któ­rej dane doty­czą, z tytu­łu pro­wa­dzo­nej  przez Admi­ni­stra­to­ra dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Okres przedaw­nie­nia okre­śla­ją prze­pi­sy pra­wa, w szcze­gól­no­ści kodek­su cywil­ne­go (pod­sta­wo­wy ter­min przedaw­nie­nia dla rosz­czeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wyno­si trzy lata, a dla umo­wy sprze­da­ży dwa lata).

Admi­ni­stra­tor nie może prze­twa­rzać danych w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go w przy­pad­ku wyra­że­nia sku­tecz­ne­go sprze­ci­wu w tym zakre­sie przez oso­bę, któ­rej dane dotyczą.

Adres pocz­ty elektronicznej
Mar­ke­ting

Arty­kuł 6 ust. 1 lit. a) Roz­po­rzą­dze­nia RODO (zgo­da)

Dane prze­cho­wy­wa­ne są do momen­tu wyco­fa­nia zgo­dy przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą na dal­sze prze­twa­rza­nie jej danych w tym celu.

Imię, adres pocz­ty elektronicznej
Usta­le­nie, docho­dze­nie lub obro­na rosz­czeń jakie może pod­no­sić Admi­ni­stra­tor lub jakie mogą być pod­no­szo­ne wobec Administratora

Arty­kuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­po­rzą­dze­nia RODO

Dane są prze­cho­wy­wa­ne przez okres ist­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su reali­zo­wa­ne­go przez Admi­ni­stra­to­ra, nie dłu­żej jed­nak niż przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń w sto­sun­ku do oso­by, któ­rej dane doty­czą, z tytu­łu pro­wa­dzo­nej  przez Admi­ni­stra­to­ra dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Okres przedaw­nie­nia okre­śla­ją prze­pi­sy pra­wa, w szcze­gól­no­ści kodek­su cywil­ne­go (pod­sta­wo­wy ter­min przedaw­nie­nia dla rosz­czeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wyno­si trzy lata, a dla umo­wy sprze­da­ży dwa lata).

Imię i nazwi­sko; numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go; adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej; adres dosta­wy (uli­ca, numer domu, numer loka­lu, kod pocz­to­wy, miej­sco­wość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeże­li jest inny niż adres dostawy).

W wypad­ku Usłu­go­bior­ców lub Klien­tów nie będą­cych kon­su­men­ta­mi Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dodat­ko­wo nazwę fir­my oraz numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP) Usłu­go­bior­cy lub Klienta.

 

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Stro­ny Inter­ne­to­wej koniecz­ne jest korzy­sta­nie przez Admi­ni­stra­to­ra z usług pod­mio­tów zewnętrz­nych (takich jak np. dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia). Admi­ni­stra­tor korzy­sta wyłącz­nie z usług takich pod­mio­tów prze­twa­rza­ją­cych, któ­rzy zapew­nia­ją wystar­cza­ją­ce gwa­ran­cje wdro­że­nia odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, tak by prze­twa­rza­nie speł­nia­ło wymo­gi Roz­po­rzą­dze­nia RODO i chro­ni­ło pra­wa osób, któ­rych dane dotyczą.

Prze­ka­za­nie danych przez Admi­ni­stra­to­ra nie nastę­pu­je w każ­dym wypad­ku i nie do wszyst­kich wska­za­nych w poli­ty­ce pry­wat­no­ści odbior­ców lub kate­go­rii odbior­ców – Admi­ni­stra­tor prze­ka­zu­je dane wyłącz­nie wte­dy, gdy jest to nie­zbęd­ne do reali­za­cji dane­go celu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i tyl­ko w zakre­sie nie­zbęd­nym do jego zrealizowania.

Dane oso­bo­we Usłu­go­bior­ców Stro­ny Inter­ne­to­we­go mogą być prze­ka­zy­wa­ne nastę­pu­ją­cym odbior­com lub
a.        prze­woź­ni­cy / spe­dy­to­rzy / bro­ke­rzy kurier­scy —  jeże­li korzy­sta­ją Pań­stwo ze spo­so­bu dosta­wy Pro­duk­tu prze­sył­ką pocz­to­wą lub prze­sył­ką kurier­ską, Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia Pań­stwa zebra­ne dane oso­bo­we wybra­ne­mu prze­woź­ni­ko­wi, spe­dy­to­ro­wi lub pośred­ni­ko­wi reali­zu­ją­ce­mu prze­sył­ki na zle­ce­nie Admi­ni­stra­to­ra w zakre­sie nie­zbęd­nym do zre­ali­zo­wa­nia dosta­wy produktu.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Pra­wo dostę­pu, spro­sto­wa­nia, ogra­ni­cze­nia, usu­nię­cia lub prze­no­sze­nia — oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia („pra­wo do bycia zapo­mnia­nym”) lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia oraz ma pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia, a tak­że ma pra­wo do prze­no­sze­nia swo­ich danych. Szcze­gó­ło­we warun­ki wyko­ny­wa­nia wska­za­nych wyżej praw wska­za­ne są w art. 15–21 Roz­po­rzą­dze­nia RODO.

Pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie – oso­ba, któ­rej dane prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra na pod­sta­wie wyra­żo­nej zgo­dy (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Roz­po­rzą­dze­nia RODO), to ma ona pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.

Pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go – oso­ba, któ­rej dane prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra, ma pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w spo­sób i try­bie okre­ślo­nym w prze­pi­sach Roz­po­rzą­dze­nia RODO oraz pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Orga­nem nad­zor­czym w Pol­sce jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.

Pra­wo do sprze­ci­wu — oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw – z przy­czyn zwią­za­nych z jej szcze­gól­ną sytu­acją – wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych opar­te­go na art. 6 ust. 1 lit. e) (inte­res lub zada­nia publicz­ne) lub f) (praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res admi­ni­stra­to­ra), w tym pro­fi­lo­wa­nia na pod­sta­wie tych prze­pi­sów. Admi­ni­stra­to­ro­wi w takim przy­pad­ku nie wol­no już prze­twa­rzać tych danych oso­bo­wych, chy­ba że wyka­że on ist­nie­nie waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wobec inte­re­sów, praw i wol­no­ści oso­by, któ­rej dane doty­czą, lub pod­staw do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń.

Pra­wo do sprze­ci­wu dot. mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go — jeże­li dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne na potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych na potrze­by takie­go mar­ke­tin­gu, w tym pro­fi­lo­wa­nia, w zakre­sie, w jakim prze­twa­rza­nie jest zwią­za­ne z takim mar­ke­tin­giem bezpośrednim.

W celu reali­za­cji upraw­nień, o któ­rych mowa w niniej­szym punk­cie poli­ty­ki pry­wat­no­ści moż­na kon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem poprzez prze­sła­nie sto­sow­nej wia­do­mo­ści pisem­nie lub pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres Admi­ni­stra­to­ra wska­za­ny na wstę­pie poli­ty­ki pry­wat­no­ści lub korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go dostęp­ne­go na Stro­nie Internetowej.

 

PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Roz­po­rzą­dze­nie RODO nakła­da na Admi­ni­stra­to­ra obo­wią­zek infor­mo­wa­nia o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu, o któ­rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Roz­po­rzą­dze­nia RODO, oraz – przy­naj­mniej w tych przy­pad­kach – istot­ne infor­ma­cje o zasa­dach ich podej­mo­wa­nia, a tak­że o zna­cze­niu i prze­wi­dy­wa­nych kon­se­kwen­cjach takie­go prze­twa­rza­nia dla oso­by, któ­rej dane doty­czą. Mając to na uwa­dze Admi­ni­stra­tor poda­je w tym punk­cie poli­ty­ki pry­wat­no­ści infor­ma­cje doty­czą­ce moż­li­we­go profilowania.

Admi­ni­stra­tor może korzy­stać na Stro­nie z pro­fi­lo­wa­nia do celów mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, ale decy­zje podej­mo­wa­ne na jego pod­sta­wie przez Admi­ni­stra­to­ra nie doty­czą zawar­cia lub odmo­wy zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży, czy też moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z Usług Elek­tro­nicz­nych. Efek­tem korzy­sta­nia z pro­fi­lo­wa­nia może być np. przy­zna­nie danej oso­bie raba­tu, prze­sła­nie jej kodu raba­to­we­go, przy­po­mnie­nie o nie­do­koń­czo­nych zaku­pach, prze­sła­nie pro­po­zy­cji Pro­duk­tu, któ­ry może odpo­wia­dać zain­te­re­so­wa­niom lub pre­fe­ren­cjom danej oso­by lub też zapro­po­no­wa­nie lep­szych warun­ków w porów­na­niu do stan­dar­do­wej ofer­ty. Mimo pro­fi­lo­wa­nia to dana oso­ba podej­mu­je swo­bod­nie decy­zję, czy będzie chcia­ła sko­rzy­stać z otrzy­ma­ne­go w ten spo­sób raba­tu, czy też lep­szych warun­ków i doko­nać zakupu.

Pro­fi­lo­wa­nie na Stro­nie pole­ga na auto­ma­tycz­nej ana­li­zie lub pro­gno­zie zacho­wa­nia danej oso­by na stro­nie np. poprzez doda­nie kon­kret­ne­go Pro­duk­tu do koszy­ka, prze­glą­da­nie stro­ny kon­kret­ne­go Pro­duk­tu. Warun­kiem takie­go pro­fi­lo­wa­nia jest posia­da­nie przez Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych danej oso­by, aby móc jej następ­nie prze­słać np. kod rabatowy.

Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo do tego, by nie pod­le­gać decy­zji, któ­ra opie­ra się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym pro­fi­lo­wa­niu, i wywo­łu­je wobec tej oso­by skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na nią wpływa.

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNEANALITYKA

Pli­ki Cookies (cia­stecz­ka) są to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we w posta­ci pli­ków tek­sto­wych, wysy­ła­ne przez ser­wer i zapi­sy­wa­ne po stro­nie oso­by odwie­dza­ją­cej Stro­nę Inter­ne­to­wą (np. na dys­ku twar­dym kom­pu­te­ra, lap­to­pa, czy też na kar­cie pamię­ci smart­fo­na – w zależ­no­ści z jakie­go urzą­dze­nia korzy­sta odwie­dza­ją­cy naszą Stro­nę Inter­ne­to­wą). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dot. pli­ków Cookies, a tak­że histo­rię ich powsta­nia moż­na zna­leźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dane zawar­te w pli­kach Cookies pod­czas korzy­sta­nia przez odwie­dza­ją­cych ze Stro­ny Inter­ne­to­wej w nastę­pu­ją­cych celach:

  • dosto­so­wy­wa­nia zawar­to­ści Stro­ny Inter­ne­to­wej do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji Usłu­go­bior­cy (np. doty­czą­cych kolo­rów, roz­mia­ru czcion­ki, ukła­du stro­ny) oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze Stro­ny Internetowej;
  • pro­wa­dze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk przed­sta­wia­ją­cych spo­sób korzy­sta­nia ze Stro­ny Internetowej;

Stan­dar­do­wo więk­szość prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych dostęp­nych na ryn­ku domyśl­nie akcep­tu­je zapi­sy­wa­nie pli­ków Cookies. Każ­dy ma moż­li­wość okre­śle­nia warun­ków korzy­sta­nia z pli­ków Cookies za pomo­cą usta­wień wła­snej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Ozna­cza to, że moż­na np. czę­ścio­wo ogra­ni­czyć (np. cza­so­wo) lub cał­ko­wi­cie wyłą­czyć moż­li­wość zapi­sy­wa­nia pli­ków Cookies – w tym ostat­nim wypad­ku jed­nak może to mieć wpływ na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści Stro­ny Internetowej.

Usta­wie­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej w zakre­sie pli­ków Cookies są istot­ne z punk­tu widze­nia zgo­dy na korzy­sta­nie z pli­ków Cookies przez naszą Stro­nę Inter­ne­to­wą – zgod­nie z prze­pi­sa­mi taka zgo­da może być rów­nież wyra­żo­na poprzez usta­wie­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. W bra­ku wyra­że­nia takiej zgo­dy nale­ży odpo­wied­nio zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej w zakre­sie pli­ków Cookies.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków Cookies oraz ich samo­dziel­ne­go usu­wa­nia w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych dostęp­ne są w dzia­le pomo­cy prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej oraz na poniż­szych stro­nach (wystar­czy klik­nąć w dany link):

  • w prze­glą­dar­ce Chrome
  • w prze­glą­dar­ce Firefox
  • w prze­glą­dar­ce Inter­net Explorer
  • w prze­glą­dar­ce Opera
  • w prze­glą­dar­ce Safari
  • w prze­glą­dar­ce Micro­soft Edge
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo