„Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Aktualności „Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość...
Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Aktualności Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go...