Ugody proponowane przez Banki nieopłacalne dla frankowiczów

Ugody proponowane przez Banki nieopłacalne dla frankowiczów

Aktualności Ugody proponowane przez Banki nieopłacalne dla frankowiczów Reak­cją nie­któ­rych ban­ków na zna­czą­cy wzrost wno­szo­nych pozwów przez fran­ko­wi­czów i zara­zem wygra­nych przez nich spraw było zapro­po­no­wa­nie klien­tom, któ­rzy spła­ca­ją...
Prokuratorzy pomogą frankowiczom w sądzie

Prokuratorzy pomogą frankowiczom w sądzie

Aktualności Prokuratorzy pomogą frankowiczom w sądzie Pro­ku­ra­to­ra Kra­jo­wa wysto­so­wa­ła pisma do pro­ku­ra­to­rów regio­nal­nych z zachę­ta do wstę­po­wa­nia do toczą­cych się postę­po­wań sądo­wych po stro­nie fran­ko­wi­czów w związ­ku...
Październik z rekordowym wynikiem zapadłych wyroków frankowych

Październik z rekordowym wynikiem zapadłych wyroków frankowych

Aktualności Październik z rekordowym wynikiem zapadłych wyroków frankowych Wrze­sień oka­zał się rekor­do­wym mie­sią­cem pod wzglę­dem licz­by zapa­dłych orze­czeń w spra­wach fran­ko­wych, w tym mie­sią­cu zapa­dło ich oko­ło 300. Jak się jed­nak...
Praktycznie każda umowa kredytu frankowego może zostać podważona

Praktycznie każda umowa kredytu frankowego może zostać podważona

Aktualności Praktycznie każda umowa kredytu frankowego może zostać podważona Fran­ko­wi­cze czę­sto czu­ją się zdez­o­rien­to­wa­ni sły­sząc donie­sie­nia doty­czą­ce spo­rów ban­ków z kre­dy­to­bior­ca­mi. Reak­cją ban­ków na prze­gra­ne spra­wy w sądzie...
Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej

Aktualności Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej W opi­sy­wa­nej spra­wie Rzecz­nik Finan­so­wy zło­żył do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną od wyda­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy pra­wo­moc­ne­go naka­zu zapła­ty...