Aktualności

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej

utwo­rzo­ne przez | lis 3, 2021

W opi­sy­wa­nej spra­wie Rzecz­nik Finan­so­wy zło­żył do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną od wyda­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy pra­wo­moc­ne­go naka­zu zapła­ty w postę­po­wa­niu naka­zo­wym. Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy uwzględ­nił wnio­sek Rzecz­ni­ka o wstrzy­ma­nie wyko­na­nia naka­zu zapła­ty do cza­su roz­po­zna­nia skar­gi nadzwyczajnej.

Sąd wyda­jąc nakaz zapła­ty oparł się jedy­nie na przed­sta­wio­nym przez bank wekslu. Tym samym pomi­nął fakt, że spra­wa ma cha­rak­ter kon­su­menc­ki i nie zde­cy­do­wał się na zba­da­nie umo­wy kre­dy­to­wej, w któ­rej mogły zna­leźć się zapi­sy abuzywne.

Mał­żeń­stwo wzię­ło 2005 roku kre­dyt w EFG Euro­bank Erga­sias S.A. Oddział w Pol­sce z sie­dzi­bą w War­sza­wie. Kre­dyt był prze­zna­czo­ny m.in. na remont i roz­bu­do­wę domu. Po kil­ku­na­stu latach spła­ca­nia rat w wyni­ku zda­rzeń loso­wych kre­dy­to­bior­cy nie byli w sta­nie spła­cać kre­dy­tu tak jak dotych­czas. W związ­ku z tym, że pożycz­ka była zabez­pie­czo­na wekslem bank posta­no­wił docho­dzić swo­ich rosz­czeń w opar­ciu o ten doku­ment. Spra­wa toczy­ła się z powódz­twa następ­cy praw­ne­go kre­dy­to­daw­cy — Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG (Spół­ka Akcyj­na) Oddział w Pol­sce. Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy, roz­pa­tru­jąc tę spra­wę, nie zde­cy­do­wał się na zba­da­nie umo­wy kre­dy­to­wej, któ­ra nawet nie zna­la­zła się w aktach. Sąd naka­zał, aby klien­ci soli­dar­nie zapła­ci­li bli­sko 25 tys. CHF. Rzecz­nik Finan­so­wy wniósł o uchy­le­nie zaskar­żo­ne­go orze­cze­nia i prze­ka­za­nie spra­wy do ponow­ne­go roz­po­zna­nia oraz o wstrzy­ma­nie egze­ku­cji komorniczej.

Rzecz­nik Finan­so­wy powo­łu­jąc się na wykład­nię art. 76 Kon­sty­tu­cji RP w związ­ku z wykład­nią Dyrek­ty­wy 93/13/EWG, któ­rej doko­nał TSUE w spra­wie C‑176/17 zarzu­cił, że Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy przed któ­rym pro­wa­dzo­ne było postę­po­wa­nie naka­zo­we z weksla, obok prze­pi­sów kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go, nie wziął pod uwa­gę prze­pi­sów mają­cych na celu ochro­nę konsumentów.

Rzecz­nik wska­zał, że jeśli sąd kra­jo­wy poweź­mie wąt­pli­wo­ści co do zasad­no­ści rosz­cze­nia opar­te­go na wekslu, winien z urzę­du upew­nić się, czy w umo­wie nie ma nie­uczci­wych posta­no­wień, cze­go w niniej­szej spra­wie nie uczy­nił, tym bar­dziej, że rosz­cze­nie ban­ku wyni­ka­ło z umo­wy pożycz­ki hipo­tecz­nej powią­za­nej z walu­tą CHF. Takie dzia­ła­nie sądu w niniej­szej spra­wie naru­szy­ło zasa­dy ochro­ny kon­su­men­ta wyni­ka­ją­ce z art. 76 Kon­sty­tu­cji RP.

Aby zapew­nić kon­su­men­to­wi ochro­nę w takim zakre­sie, w jakim jest ona prze­wi­dzia­na przez prze­pi­sy unij­ne sąd z urzę­du jest obwią­za­ny usta­lić, czy weksel sta­no­wi zabez­pie­cze­nie umo­wy kon­su­menc­kiej. Zda­niem Rzecz­ni­ka Finan­sów takie bada­nie jest moż­li­we nie tyl­ko w przy­pad­ku wnie­sie­nia zarzu­tów od naka­zu zapła­ty, przy­ję­cie bowiem takie­go roz­wią­za­nia czy­ni­ło­by sko­rzy­sta­nie z ochro­ny jaką dają mu prze­pi­sy unij­ne zbyt­nio utrud­nio­nym. W prak­ty­ce zatem, sto­su­jąc prze­pi­sy kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go, przy ich inter­pre­ta­cji doko­na­nej w świe­tle orzecz­nic­twa TSUE, sąd zobo­wią­za­ny był skie­ro­wać spra­wę do postę­po­wa­nia zwy­kłe­go, jeże­li pozwa­nym jest oso­ba fizycz­na, któ­rą w świe­tle tre­ści pozwu lub załą­czo­nych do nie­go dowo­dów, nale­ży uznać za konsumenta.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych niezgodny z dyrektywą 93/13/EWG

W dniu 8 maja 2024 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej po raz kolej­ny opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów. Wsku­tek zada­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie TSUE wydał posta­no­wie­nie w spra­wie o sygn. akt C‑424/22, w którym…

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Histo­rycz­na decy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu skar­gi nad­zwy­czaj­nej przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go Sąd Naj­wyż­szy posta­no­wił uchy­lić prawomocny…

Ugoda w sprawie frankowej

Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie zawsze speł­nia­ją one ocze­ki­wa­nia obu stron. Nie­kie­dy sto­so­wa­ne przeliczniki…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu takie zda­rze­nia nie­jed­no­krot­nie powo­do­wa­ły odmien­ne usta­le­nia sądów co do tej kwestii.…

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło zaini­cjo­wa­ne przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia, któ­ry wystą­pił do TSUE z pytaniami…

Wykształcenie Frankowiczów bez znaczenia dla abuzywności klauzul w umowie kredytu

Jesz­cze do nie­daw­na poja­wia­ły się wąt­pli­wo­ści, a w szcze­gól­no­ści wśród peł­no­moc­ni­ków Ban­ków doty­czą­ce wykształ­ce­nia oraz świa­do­mo­ści Fran­ko­wi­czów w chwi­li pod­pi­sy­wa­nia umo­wy kre­dy­tu. Bowiem ich zda­niem nie wszy­scy Fran­ko­wi­cze powin­ni pod­le­gać ochro­nie prze­wi­dzia­nej w…

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank posta­no­wił zapro­po­no­wać Fran­ko­wi­czom nowe warun­ki spła­ty kre­dy­tu. Przed opty­mi­stycz­nym podejściem…

Korzystne statystyki spraw frankowych

Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich orze­cze­niach opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów — kon­su­men­tów. Ponad­to pol­skie sądy także…

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców. Z cze­go zapa­dło 7 tys. wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych umo­wy kre­dy­to­we oraz nie­mal 3 tys.…

Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Powsta­łe zagad­nie­nie doty­czą­ce wza­jem­no­ści umo­wy kre­dy­tu dotych­czas nie zosta­ło roz­strzy­gnię­te. W orzecz­nic­twie poja­wia­ją się odmien­ne sta­no­wi­ska co powo­du­je nie­ja­sno­ści m.in. co do kwe­stii ewen­tu­al­ne­go pra­wa zatrzy­ma­nia przy­słu­gu­ją­ce­go ban­kom. Spra­wą zainteresował…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo