Rejestr spraw aktualnych 2021 rok

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej

utwo­rzo­ne przez | lis 3, 2021

W opi­sy­wa­nej spra­wie Rzecz­nik Finan­so­wy zło­żył do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną od wyda­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy pra­wo­moc­ne­go naka­zu zapła­ty w postę­po­wa­niu naka­zo­wym. Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy uwzględ­nił wnio­sek Rzecz­ni­ka o wstrzy­ma­nie wyko­na­nia naka­zu zapła­ty do cza­su roz­po­zna­nia skar­gi nadzwyczajnej.

Sąd wyda­jąc nakaz zapła­ty oparł się jedy­nie na przed­sta­wio­nym przez bank wekslu. Tym samym pomi­nął fakt, że spra­wa ma cha­rak­ter kon­su­menc­ki i nie zde­cy­do­wał się na zba­da­nie umo­wy kre­dy­to­wej, w któ­rej mogły zna­leźć się zapi­sy abuzywne.

Mał­żeń­stwo wzię­ło 2005 roku kre­dyt w EFG Euro­bank Erga­sias S.A. Oddział w Pol­sce z sie­dzi­bą w War­sza­wie. Kre­dyt był prze­zna­czo­ny m.in. na remont i roz­bu­do­wę domu. Po kil­ku­na­stu latach spła­ca­nia rat w wyni­ku zda­rzeń loso­wych kre­dy­to­bior­cy nie byli w sta­nie spła­cać kre­dy­tu tak jak dotych­czas. W związ­ku z tym, że pożycz­ka była zabez­pie­czo­na wekslem bank posta­no­wił docho­dzić swo­ich rosz­czeń w opar­ciu o ten doku­ment. Spra­wa toczy­ła się z powódz­twa następ­cy praw­ne­go kre­dy­to­daw­cy — Raif­fe­isen Bank Inter­na­tio­nal AG (Spół­ka Akcyj­na) Oddział w Pol­sce. Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy, roz­pa­tru­jąc tę spra­wę, nie zde­cy­do­wał się na zba­da­nie umo­wy kre­dy­to­wej, któ­ra nawet nie zna­la­zła się w aktach. Sąd naka­zał, aby klien­ci soli­dar­nie zapła­ci­li bli­sko 25 tys. CHF. Rzecz­nik Finan­so­wy wniósł o uchy­le­nie zaskar­żo­ne­go orze­cze­nia i prze­ka­za­nie spra­wy do ponow­ne­go roz­po­zna­nia oraz o wstrzy­ma­nie egze­ku­cji komorniczej.

Rzecz­nik Finan­so­wy powo­łu­jąc się na wykład­nię art. 76 Kon­sty­tu­cji RP w związ­ku z wykład­nią Dyrek­ty­wy 93/13/EWG, któ­rej doko­nał TSUE w spra­wie C‑176/17 zarzu­cił, że Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy przed któ­rym pro­wa­dzo­ne było postę­po­wa­nie naka­zo­we z weksla, obok prze­pi­sów kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go, nie wziął pod uwa­gę prze­pi­sów mają­cych na celu ochro­nę konsumentów.

Rzecz­nik wska­zał, że jeśli sąd kra­jo­wy poweź­mie wąt­pli­wo­ści co do zasad­no­ści rosz­cze­nia opar­te­go na wekslu, winien z urzę­du upew­nić się, czy w umo­wie nie ma nie­uczci­wych posta­no­wień, cze­go w niniej­szej spra­wie nie uczy­nił, tym bar­dziej, że rosz­cze­nie ban­ku wyni­ka­ło z umo­wy pożycz­ki hipo­tecz­nej powią­za­nej z walu­tą CHF. Takie dzia­ła­nie sądu w niniej­szej spra­wie naru­szy­ło zasa­dy ochro­ny kon­su­men­ta wyni­ka­ją­ce z art. 76 Kon­sty­tu­cji RP.

Aby zapew­nić kon­su­men­to­wi ochro­nę w takim zakre­sie, w jakim jest ona prze­wi­dzia­na przez prze­pi­sy unij­ne sąd z urzę­du jest obwią­za­ny usta­lić, czy weksel sta­no­wi zabez­pie­cze­nie umo­wy kon­su­menc­kiej. Zda­niem Rzecz­ni­ka Finan­sów takie bada­nie jest moż­li­we nie tyl­ko w przy­pad­ku wnie­sie­nia zarzu­tów od naka­zu zapła­ty, przy­ję­cie bowiem takie­go roz­wią­za­nia czy­ni­ło­by sko­rzy­sta­nie z ochro­ny jaką dają mu prze­pi­sy unij­ne zbyt­nio utrud­nio­nym. W prak­ty­ce zatem, sto­su­jąc prze­pi­sy kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go, przy ich inter­pre­ta­cji doko­na­nej w świe­tle orzecz­nic­twa TSUE, sąd zobo­wią­za­ny był skie­ro­wać spra­wę do postę­po­wa­nia zwy­kłe­go, jeże­li pozwa­nym jest oso­ba fizycz­na, któ­rą w świe­tle tre­ści pozwu lub załą­czo­nych do nie­go dowo­dów, nale­ży uznać za konsumenta.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Ugody proponowane przez Banki nieopłacalne dla frankowiczów

Reak­cją nie­któ­rych ban­ków na zna­czą­cy wzrost wno­szo­nych pozwów przez fran­ko­wi­czów i zara­zem wygra­nych przez nich spraw było zapro­po­no­wa­nie klien­tom, któ­rzy spła­ca­ją kre­dyt fran­ko­wy w danym ban­ku pod­pi­sa­nia ugód zgod­nie z pro­po­zy­cja­mi przed­sta­wio­ny­mi przez Pre­ze­sa KNF

Prokuratorzy pomogą frankowiczom w sądzie

Pro­ku­ra­to­ra Kra­jo­wa wysto­so­wa­ła pisma do pro­ku­ra­to­rów regio­nal­nych z zachę­ta do wstę­po­wa­nia do toczą­cych się postę­po­wań sądo­wych po stro­nie fran­ko­wi­czów w związ­ku z wezwa­nia­mi do zwro­tu kapi­ta­łu w razie unie­waż­nie­nia przez sąd umo­wy kre­dy­to­wej, a tak­że żąda­nia­mi opłat…

Październik z rekordowym wynikiem zapadłych wyroków frankowych

Wrze­sień oka­zał się rekor­do­wym mie­sią­cem pod wzglę­dem licz­by zapa­dłych orze­czeń w spra­wach fran­ko­wych, w tym mie­sią­cu zapa­dło ich oko­ło 300. Jak się jed­nak oka­zu­je w paź­dzier­ni­ku zapa­dło ich jesz­cze wię­cej, bowiem zapa­dło ich w tym mie­sią­cu aż 410. To wyraź­ny wzrost,…

Praktycznie każda umowa kredytu frankowego może zostać podważona

Fran­ko­wi­cze czę­sto czu­ją się zdez­o­rien­to­wa­ni sły­sząc donie­sie­nia doty­czą­ce spo­rów ban­ków z kre­dy­to­bior­ca­mi. Reak­cją ban­ków na prze­gra­ne spra­wy w sądzie jest pro­gram ugód, na któ­ry zde­cy­do­wa­ły się takie ban­ki jak m.in. ING Bank Ślą­ski czy Bank Pekao S.A. Jak jednak…

Należy ostrożnie podchodzić do przedstawicieli tzw. firm frankowych.

Czę­sto zda­rza się, że przed­sta­wi­cie­le tzw. Firm fran­ko­wych, nie infor­mu­ją swo­ich klien­tów o tym, że nie wszyst­kie umo­wy z port­fe­la dane­go ban­ku, nada­ją się na unie­waż­nie­nie, albo że ich unie­waż­nie­nie może być trud­ne i wyma­ga­ją­ce nie­sza­blo­no­we­go podej­ścia. O tym, jak…

Frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw frankowych. Jest reakcja banków.

Zwią­zek Ban­ków Pol­skich zamie­rza zwró­cić się do Komi­sji Euro­pej­skiej w spra­wie sądo­wych roz­strzy­gnięć doty­czą­cych kre­dy­tów walu­to­wych. To dekla­ra­cja wice­pre­ze­sa ZBP, Tade­usza Biał­ka.             Przed­sta­wi­cie­le sek­to­ra ban­ko­we­go twier­dzą, że sądy nie­wła­ści­wie stosują…

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go w związ­ku z umo­wą kre­dy­tu fran­ko­we­go. Fran­ko­wi­czom, prze­ciw­ko któ­rym został wyda­ny nakaz zapła­ty gro­zi utra­ta domu.…

Opłacalność nie odbierania korespondencji z banku przez frankowiczów

Prze­pi­sy wpro­wa­dzo­ne na czas Covid-19 mogą oka­zać się pomoc­ne dla fran­ko­wi­czów, któ­rzy pró­bu­ją unie­waż­nić swo­je umo­wy zawar­te z ban­ka­mi. Pozo­sta­wie­nie kore­spon­den­cji z ban­ku bez odbio­ru może ozna­czać brak sku­tecz­no­ści prze­rwa­nia bie­gu ter­mi­nu przedaw­nie­nia roszczeń…

Wyrok TSUE dotyczący przedawnienia roszczeń z umowy kredytu frankowego

W wyro­ku z dnia 10.06.2021 r. w spra­wach połą­czo­nych, sygn. C‑776/19 do C‑782/19 TSUE ana­li­zo­wał zagad­nie­nia praw­ne powią­za­ne z nie­do­zwo­lo­ny­mi posta­no­wie­nia­mi umów kre­dy­tów fran­ko­wych. W latach 2008 i 2009 fran­cu­scy kon­su­men­ci zawar­li z ban­kiem indy­wi­du­al­ne umowy…

Nieoficjalna propozycja mBanku dotycząca zawierania ugód z kredytobiorcami w sprawach frankowych

Kolej­ny bank kie­ru­je się w stro­nę poli­ty­ki zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi w spra­wach fran­ko­wych. Po PKO BP, zawie­ra­nie ugód z “fran­ko­wi­cza­mi” zapo­wia­da mBank. Wbrew pozo­rom nie mają być one korzyst­ne dla kon­su­men­ta.             Zgod­nie z informacjami…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo