Przedsiębiorca także może unieważnić kredyt frankowy

Przedsiębiorca także może unieważnić kredyt frankowy

Aktualności Przedsiębiorca także może unieważnić kredyt frankowy W ostat­nim cza­sie duże poru­sze­nie wywo­łu­je spra­wa Fran­ko­wi­czów — przed­się­bior­ców. Już kil­ka mie­się­cy temu poja­wia­ły się wyro­ki, któ­re unie­waż­nia­ły umo­wy kre­dy­tów fran­ko­wych...
Które banki Frankowicze pozywają najczęściej?

Które banki Frankowicze pozywają najczęściej?

Aktualności Które banki Frankowicze pozywają najczęściej? W ostat­nim cza­sie ban­ki opu­bli­ko­wa­ły nie­zwy­kle istot­ne dane dla Fran­ko­wi­czów — spra­woz­da­nia finan­so­we za III kwar­tał 2022 roku. Nie­ste­ty nie w każ­dym ban­ku są one pomyśl­ne....
Bank Millennium także z pomysłem na ugody

Bank Millennium także z pomysłem na ugody

Aktualności Bank Millennium także z pomysłem na ugody Dość nie­daw­no gło­śnym tema­tem były pro­po­zy­cje ugód od mBank dla Fran­ko­wi­czów. Nato­miast z ini­cja­ty­wą ugód wycho­dzą tak­że inne ban­ki. Takie roz­wią­za­nie zakoń­cze­nia spo­ru...
Skarga nadzwyczajna w sprawie frankowej

Skarga nadzwyczajna w sprawie frankowej

Aktualności Skarga nadzwyczajna w sprawie frankowej W ostat­nim cza­sie do Sądu Naj­wyż­sze­go tra­fi­ła kolej­na skar­ga nad­zwy­czaj­na Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go w spra­wie fran­ko­wej. Nato­miast łącz­nie tra­fi­ło do Sądu Naj­wyż­sze­go już ponad 40...
Koszty sprawy frankowej 

Koszty sprawy frankowej 

Aktualności Koszty sprawy frankowej  Nie­wąt­pli­wie spra­wy fran­ko­we powo­du­ją duże nakła­dy pra­cy i tym samym gene­ru­ją kosz­ty. Zatem jakich kosz­tów może­my się spo­dzie­wać ini­cju­jąc postę­po­wa­nie o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu lub...