Aktualności

Skarga nadzwyczajna w sprawie frankowej

utwo­rzo­ne przez | lis 14, 2022

W ostat­nim cza­sie do Sądu Naj­wyż­sze­go tra­fi­ła kolej­na skar­ga nad­zwy­czaj­na Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go w spra­wie fran­ko­wej. Nato­miast łącz­nie tra­fi­ło do Sądu Naj­wyż­sze­go już ponad 40 skarg, któ­re doty­czy­ły kre­dy­tów fran­ko­wych. Naj­wię­cej kie­ro­wa­nych skarg SN otrzy­mu­je od Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go, Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich oraz Rzecz­ni­ka Finansowego. 

Przede wszyst­kim nale­ży wyja­śnić isto­tę oraz cel skar­gi nad­zwy­czaj­nej. W pierw­szej kolej­no­ści nale­ży pod­kre­ślić, że jest moż­li­wość jej wnie­sie­nia tyl­ko w przy­pad­ku, gdy brak jest moż­li­wo­ści zmia­ny lub uchy­le­nia orze­cze­nia w dro­dze innych środ­ków nad­zwy­czaj­nych, któ­ry­mi są: skar­ga kasa­cyj­na, skar­ga o wzno­wie­nie postę­po­wa­nia, skar­ga o stwier­dze­nie nie­zgod­no­ści z pra­wem pra­wo­moc­ne­go orze­cze­nia. 

Pod­mio­tem upraw­nio­nym do wnie­sie­nia skar­gi nad­zwy­czaj­nej jest przede wszyst­kim Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny i Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich. Nato­miast w zakre­sie swo­jej wła­ści­wo­ści legi­ty­ma­cję posia­da tak­że m.in. Rzecz­nik Finan­so­wy, Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów oraz Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go. Stro­na postę­po­wa­nia nie ma moż­li­wo­ści wnie­sie­nia takiej skar­gi, nato­miast może ona wystą­pić do pod­mio­tu, któ­ry jest do tego upraw­nio­ny, wska­zu­jąc na potrze­bę jej zło­że­nia. 

Dotych­czas trzy skar­gi zło­żo­ne przez Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go zosta­ły już uwzględ­nio­ne. Pozo­sta­ła część nadal ocze­ku­je na roz­po­zna­nie. Ostat­nia skar­ga zło­żo­na przez Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go doty­czy­ła wyro­ku Sądu Ape­la­cyj­ne­go w Gdań­sku, któ­ry to zmie­nił wyrok Sądu Okrę­go­we­go w Byd­gosz­czy zasą­dza­jąc dodat­ko­wo zwięk­szo­ne kosz­ty pro­ce­su od pozwa­nych kon­su­men­tów na rzecz ban­ku. W uza­sad­nie­niu sądu czy­ta­my, że kon­su­ment obo­wią­za­ny jest do wska­za­nia klau­zul abu­zyw­nych oraz skut­ków zawar­cia umo­wy kre­dy­tu, cze­go w niniej­szej spra­wie zabra­kło. 

W oce­nie Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go to kon­su­ment pozo­sta­je słab­szą stro­ną umo­wy zatem przy­słu­gu­je mu szcze­gól­na ochro­na. Przede wszyst­kim w toczą­cym się postę­po­wa­niu nale­ży zwe­ry­fi­ko­wać prze­pi­sy doty­czą­ce ochro­ny kon­su­men­ta przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi ryn­ko­wy­mi oraz treść umo­wy kre­dy­tu pod kątem klau­zul nie­do­zwo­lo­nych. Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wniósł zatem o uchy­le­nie wyda­ne­go wyro­ku, prze­ka­za­nie spra­wy do ponow­ne­go roz­po­zna­nia oraz wstrzy­ma­nie wyko­na­nia postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go. Jakie będzie roz­strzy­gnię­cie Sądu Naj­wyż­sze­go? O tym prze­ko­na­my się wkrót­ce.  

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Kolejne pytanie prejudycjalne do TSUE

Ogło­sze­nie przy­mu­so­wej restruk­tu­ry­za­cji Getin Noble Bank spo­wo­do­wa­ło nie­ma­łe zamie­sza­nie. Fran­ko­wi­cze, któ­rzy wzię­li kre­dyt w owym ban­ku zaczę­li oba­wiać się o przy­szłość. Jed­no­cze­śnie Kre­dy­to­bior­cy z innych ban­ków rów­nież podzie­la­ją strach w oba­wie, że ich bank także…

Przedsiębiorca także może unieważnić kredyt frankowy

W ostat­nim cza­sie duże poru­sze­nie wywo­łu­je spra­wa Fran­ko­wi­czów — przed­się­bior­ców. Już kil­ka mie­się­cy temu poja­wia­ły się wyro­ki, któ­re unie­waż­nia­ły umo­wy kre­dy­tów fran­ko­wych zawar­te pomię­dzy ban­kiem a przed­się­bior­cą. Nato­miast kwiet­nio­wa uchwa­ła Sądu Najwyższego…

Które banki Frankowicze pozywają najczęściej?

W ostat­nim cza­sie ban­ki opu­bli­ko­wa­ły nie­zwy­kle istot­ne dane dla Fran­ko­wi­czów — spra­woz­da­nia finan­so­we za III kwar­tał 2022 roku. Nie­ste­ty nie w każ­dym ban­ku są one pomyśl­ne. Nie­kie­dy bilan­se strat oscy­lu­ją na wyso­kim pozio­mie, a naj­bliż­sze pro­gno­zy nie wska­zu­ją na ich…

Bank Millennium także z pomysłem na ugody

Dość nie­daw­no gło­śnym tema­tem były pro­po­zy­cje ugód od mBank dla Fran­ko­wi­czów. Nato­miast z ini­cja­ty­wą ugód wycho­dzą tak­że inne ban­ki. Takie roz­wią­za­nie zakoń­cze­nia spo­ru pro­po­nu­je m.in. Bank Mil­len­nium, któ­ry ma ogrom­ną nadzie­je na cho­ciaż­by utrzy­ma­nie dotychczasowego…

Koszty sprawy frankowej 

Nie­wąt­pli­wie spra­wy fran­ko­we powo­du­ją duże nakła­dy pra­cy i tym samym gene­ru­ją kosz­ty. Zatem jakich kosz­tów może­my się spo­dzie­wać ini­cju­jąc postę­po­wa­nie o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu lub zapła­tę? Czy w trak­cie postę­po­wa­nia mogą poja­wić się dodat­ko­we i nieprzewidziane…

Propozycja ugody od mBank

mBank w ostat­nim cza­sie roz­po­czął dzia­ła­nia mają­ce na celu zawar­cie ugo­dy z Fran­ko­wi­cza­mi. W ramach ugo­dy bank ofe­ru­je reduk­cję kapi­ta­łu kre­dy­tu oraz zmien­ne opro­cen­to­wa­nie lub sta­łe wyno­szą­ce 4,99%. Ponad­to jak zosta­ło wska­za­ne warun­ki mają zostać ustalane…

Czy inne banki także zagrożone są niewypłacalnością?

Koniec paź­dzier­ni­ka to czas, w któ­rym publi­ko­wa­ne są przez ban­ki rapor­ty finan­so­we za III kwar­tał. Jako pierw­szy w tym roku dane finan­so­we ujaw­nił Bank Mil­len­nium, któ­re­go stra­ty oscy­lu­ją na 1 mld zł. Nato­miast zysk na pozio­mie 279,4 mln osią­gnął San­tan­der Bank…

Ponad 100 tys. spraw frankowych w sądach

Sza­cu­je się, że w okre­sie popu­lar­no­ści kre­dy­tów fran­ko­wych kon­su­men­ci zawar­li łącz­nie oko­ło 700 tys. umów kre­dy­tów hipo­tecz­nych walo­ry­zo­wa­nych kur­sem CHF. Wie­lu z nich zde­cy­do­wa­ło się na wyto­cze­nie powódz­twa oraz docho­dze­nia swo­ich spraw.  W ostat­nich miesiącach…

WSA rozstrzygnie kwestię legalności przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank

W dniu 30 wrze­śnia 2022 r. Ban­ko­wy Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny ogło­sił przy­mu­so­wą restruk­tu­ry­za­cję Getin Noble Bank. Decy­zja ta wywo­ła­ła ogrom­ne poru­sze­nie przede wszyst­kim wśród Fran­ko­wi­czów, gdyż głów­nie kre­dy­ty fran­ko­we pozo­sta­ły w restruk­tu­ry­zo­wa­nym pod­mio­cie. Natomiast…

Uzasadnienie uchwały SN w sprawie wyłączenia sędziego w sprawie frankowej

W dniu 13 maja 2022 r. Sąd Naj­wyż­szy pod­jął uchwa­łę w spra­wie wyłą­cze­nia sędzie­go, któ­ry pry­wat­nie spła­ca kre­dyt fran­ko­wy. W uchwa­le wska­za­no, że sędzia, któ­ry zawarł z ban­kiem umo­wę kre­dy­tu fran­ko­we­go, z tej przy­czy­ny nie jest wyłą­czo­ny z mocy usta­wy w sprawie,…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo