Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Aktualności Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej...