Najlepszy czas na pozew frankowy

Najlepszy czas na pozew frankowy

Aktualności Najlepszy czas na pozew frankowy Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł...
Wyłączenie sędziego spłacającego prywatnie kredyt frankowy

Wyłączenie sędziego spłacającego prywatnie kredyt frankowy

Aktualności Wyłączenie sędziego spłacającego prywatnie kredyt frankowy Sąd Ape­la­cyj­ny w Gdań­sku zwró­cił się do Izby Cywil­nej Sądu Naj­wyż­sze­go o roz­strzy­gnię­cie wąt­pli­wo­ści, czy sędzia, któ­ry zawarł z ban­kiem będą­cym stro­ną...
W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

Aktualności W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych Z infor­ma­cji wyni­ka­ją­cych z wywia­du z  wice­prze­wod­ni­czą­cym XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie — czy­li wydzia­łu fran­ko­we­go, sędzią...