Aktualności

Najlepszy czas na pozew frankowy

utwo­rzo­ne przez | kw. 27, 2022

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs fran­ka wyno­sił pra­wie 5 zł, po czym zma­lał i utrzy­mu­je się nadal na wyso­kim, choć tro­chę niż­szym pozio­mie. Dla kre­dy­to­bior­ców ozna­cza to wyso­kie, comie­sięcz­ne raty. Wie­lu z nich szu­ka roz­wią­za­nia, któ­re popra­wi­ło­by ich sytuację.

Jak wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­li­śmy, naj­lep­szym roz­wią­za­niem w sytu­acji fran­ko­wi­czów jest wystą­pie­nie do sądu z pozwem o usta­le­nie nie­waż­no­ści. Wyda­ję się, że dru­gi kwar­tał 2022 jest cza­sem bar­dzo korzyst­nym dla fran­ko­wi­czów. Według sta­ty­styk sądy co raz szyb­ciej roz­pa­tru­ją spra­wy fran­ko­we, ponie­waż w I kwar­ta­le 2022 roku sądy pierw­szej instan­cji wyda­ły 1.700 wyro­ków, a w poprzed­nim roku w ana­lo­gicz­nym okre­sie tych wyro­ków było zale­d­wie 224. Sądy od daw­na nie cze­ka­ją rów­nież z wyda­niem wyro­ków na uchwa­łę Sądu Naj­wyż­sze­go, powo­łu­jąc się na boga­te orzecz­nic­two sądów pol­skich i TSUE roz­po­zna­ją spra­wy bez cze­ka­nia na nią.

Sta­ty­sty­ki spo­rów z poszcze­gól­ny­mi ban­ka­mi są bar­dzo korzystne:

mBank – ponad 98% wygra­nych Fran­ko­wi­czów (I instan­cja: na 763 spra­wy 747 wygra­nych, wyro­ki pra­wo­moc­ne: na 164 spra­wy 163 wygrane)

PKO BP – ponad 99% wygra­nych Fran­ko­wi­czów (I instan­cja: na 439 spraw 435 wygra­nych, wyro­ki pra­wo­moc­ne: na 42 spra­wy 42 wygrane)

Bank Mil­len­nium – 99,7% wygra­nych Fran­ko­wi­czów (I instan­cja: na 343 spra­wy 342 wygra­ne, wyro­ki pra­wo­moc­ne: na 43 spra­wy 43 wygrane)

Getin Bank – ponad 98% wygra­nych Fran­ko­wi­czów (I instan­cja: na 341 spraw 336 wygra­nych, wyro­ki pra­wo­moc­ne: na 57 spraw 56 wygranych)

San­tan­der Bank – ponad 99% wygra­nych Fran­ko­wi­czów (I instan­cja: na 373 spra­wy 370 wygra­nych, wyro­ki pra­wo­moc­ne: na 52 spra­wy 51 wygranych)

BPH GE – ponad 98% wygra­nych Fran­ko­wi­czów (I instan­cja: na 295 spraw 291 wygra­nych, wyro­ki pra­wo­moc­ne: na 23 spra­wy 22 wygrane)

Wyda­je się zatem, że naj­bliż­sze mie­sią­ce będą naj­lep­szym cza­sem na pozwa­nie ban­ku. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że wzrost fran­ka w związ­ku z woj­ną na Ukra­inie ozna­cza rów­nież znacz­ny wzrost licz­by pozwów w naj­bliż­szym cza­sie. War­to zatem szyb­ko pod­jąć decy­zję o zło­że­niu powódz­twa przed spo­dzie­wa­ną lawi­ną pozwów. Pozwo­li to zwięk­szyć szan­sę na szyb­sze pro­ce­do­wa­nie sprawy.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…

Wyłączenie sędziego spłacającego prywatnie kredyt frankowy

Sąd Ape­la­cyj­ny w Gdań­sku zwró­cił się do Izby Cywil­nej Sądu Naj­wyż­sze­go o roz­strzy­gnię­cie wąt­pli­wo­ści, czy sędzia, któ­ry zawarł z ban­kiem będą­cym stro­ną postę­po­wa­nia umo­wę o kre­dyt hipo­tecz­ny we fran­kach szwaj­car­skich, a pod­sta­wą żąda­nia jest usta­le­nie nieważności…

W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

Z infor­ma­cji wyni­ka­ją­cych z wywia­du z  wice­prze­wod­ni­czą­cym XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie — czy­li wydzia­łu fran­ko­we­go, sędzią Pio­trem Bed­nar­czy­kiem w spra­wach fran­ko­wych orze­cze­nia pierw­szej instan­cji są już w zasa­dzie jed­no­li­te. Jak stwierdza…

Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

Według więk­szo­ści praw­ni­ków spe­cja­li­zu­ją­cych się w spra­wach fran­ko­wych szan­sa unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go w pro­ce­sie sądo­wym nie­mal gra­ni­czy z pew­no­ścią. Sta­ty­sty­ki bowiem poda­ją, że fran­ko­wi­cze wygry­wa­ją 98 % spraw. Pro­ce­sy sądo­we z ban­ka­mi koń­czą się…

Wysoki kurs franka a sytuacja banków

Od dłuż­sze­go cza­su kurs fran­ka szwaj­car­skie­go utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, a woj­na na Ukra­inie spo­wo­do­wa­ła, że kurs fran­ka osią­gnął rekor­do­we wyni­ki, osią­ga­jąc nawet kurs na pozio­mie 4,8375. Ta infor­ma­cja w oczy­wi­sty spo­sób wpły­wa na sytuację…

Rządowe stanowisko w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału

W sierp­niu 2021 r. Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia w War­sza­wie skie­ro­wał do TSUE wnio­sek o wyda­nie orze­cze­nia w‍ try­bie pre­ju­dy­cjal­nym. Ma ono doty­czyć spra­wy kon­su­men­tów, któ­rą pro­wa­dzi war­szaw­ski sąd. W tej spra­wie kre­dy­to­bior­ca oprócz żąda­nia stwierdzenia…

Unieważnienie umowy kredytu ze względu na nienależyte poinformowanie kredytobiorców o ryzyku

Do unie­waż­nie­nia umów kre­dy­tów fran­ko­wych docho­dzi zazwy­czaj z uwa­gi na zawar­te w tych­że umo­wach posta­no­wie­nia, któ­re pozwa­la­ją ban­ko­wi na niczym nie­ogra­ni­czo­ne usta­la­nie kur­su walu­ty, od któ­re­go to kur­su zale­ży wyso­kość zobo­wią­za­nia, któ­ra wpły­wa final­nie na wysokość…

Kiedy przedawnia się roszczenie wynikające z umów frankowych?

Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że ban­ki odpo­wia­da­jąc na pozew fran­ko­wi­cza, pod­no­szą zarzut przedaw­nie­nia co do rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umo­wy kre­dy­tu. O ile nie wzbu­dza wąt­pli­wo­ści, że rosz­cze­nie o usta­le­nie nie­waż­no­ści umo­wy nie ule­ga przedaw­nie­niu, ponie­waż jest to…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo