Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

Aktualności Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go...