Aktualności

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

utwo­rzo­ne przez | sier­pień 15, 2021

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go w związ­ku z umo­wą kre­dy­tu fran­ko­we­go. Fran­ko­wi­czom, prze­ciw­ko któ­rym został wyda­ny nakaz zapła­ty gro­zi utra­ta domu.

            30 lip­ca 2008 r. mał­żeń­stwo zawar­ło umo­wę kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go na kwo­tę 435.593,00 zł indek­so­wa­ne­go do fran­ka szwaj­car­skie­go. Celem kre­dy­tu był zakup nie­ru­cho­mo­ści, a zabez­pie­cze­niem wie­rzy­tel­no­ści wyni­ka­ją­cej z umo­wy sta­ła się hipo­te­ka obcią­ża­ją­ca tę nie­ru­cho­mość. 13 kwiet­nia 2010 roku stro­ny zawar­ły aneks, na mocy któ­re­go bank zgo­dził się na zawie­sze­nie spła­ty kre­dy­tu na okres 5 mie­się­cy. Następ­nie wska­zu­jąc na nie­ure­gu­lo­wa­nie przez kre­dy­to­bior­ców zale­gło­ści, bank wypo­wie­dział im umo­wę kre­dy­tu, a 16 mar­ca 2016 roku bank wyto­czył powódz­two o zapła­tę soli­dar­nie kwo­ty 260 tysię­cy zło­tych wraz z odsetkami.

            Sąd Okrę­go­wy w Prze­my­ślu uwzględ­nił powódz­two w cało­ści i wydał nakaz zapła­ty, któ­ry po upra­wo­moc­nie­niu się poskut­ko­wał wsz­czę­ciem przez komor­ni­ka postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go, a pismem z dnia 25 stycz­nia 2021 roku komor­nik dorę­czył dłuż­ni­kom obwiesz­cze­nie o pierw­szej licy­ta­cji nieruchomości.

            W spra­wie zain­ter­we­nio­wał Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, któ­ry zło­żył skar­gę nad­zwy­czaj­ną na orze­cze­nie Sądu Okrę­go­we­go w Prze­my­ślu do Sądu Naj­wyż­sze­go. Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny zarzu­cił temu orze­cze­niu sze­reg naru­szeń doty­czą­cych, m.in. wol­no­ści i praw czło­wie­ka i oby­wa­te­la okre­ślo­nych w Kon­sty­tu­cji RP, naru­sze­nie zasad ochro­ny kon­su­men­tów przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi ryn­ko­wy­mi oraz pra­wa do rze­tel­nej pro­ce­du­ry sądowej.

            Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wska­zał, iż w chwi­li wyda­wa­nia naka­zu zapła­ty sąd w ogó­le nie doko­nał usta­le­nia kon­su­menc­kie­go cha­rak­te­ru spra­wy, co w przed­mio­to­wym sta­nie fak­tycz­nym było oczy­wi­ste. Ponad­to pod­kre­ślił, że w przy­pad­ku, w któ­rym przed­mio­tem spo­ru jest treść posta­no­wień umow­nych w spra­wach kon­su­menc­kich, obo­wiąz­kiem sądu jest zba­da­nie z urzę­du poten­cjal­nie nie­do­zwo­lo­ne­go cha­rak­te­ru posta­no­wień tam zawar­tych. Co wię­cej Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wska­zał, że ana­li­za posta­no­wień umow­nych pro­wa­dzi do wnio­sku, że kwe­stio­no­wa­na umo­wa nie ogra­ni­cza­ła ban­ku w spo­so­bie kształ­to­wa­nia wyso­ko­ści zobo­wią­za­nia pozwa­nych, a tym samym sprzecz­na jest z prawem.

            Poza samą skar­gą Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny zawnio­sko­wał o wyda­nie przez sąd posta­no­wie­nia o wstrzy­ma­niu wyko­na­nia zaskar­żo­ne­go orze­cze­nia do cza­su zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia wywo­ła­ne­go wnie­sie­niem skar­gi nad­zwy­czaj­nej z uwa­gi na gro­żą­cą pozwa­nym nie­po­we­to­wa­ną szko­dę wyni­ka­ją­cą z pro­wa­dzo­ne­go wobec nich postę­po­wa­nia egzekucyjnego.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw frankowych. Jest reakcja banków.

Zwią­zek Ban­ków Pol­skich zamie­rza zwró­cić się do Komi­sji Euro­pej­skiej w spra­wie sądo­wych roz­strzy­gnięć doty­czą­cych kre­dy­tów walu­to­wych. To dekla­ra­cja wice­pre­ze­sa ZBP, Tade­usza Biał­ka.             Przed­sta­wi­cie­le sek­to­ra ban­ko­we­go twier­dzą, że sądy nie­wła­ści­wie stosują…

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go w związ­ku z umo­wą kre­dy­tu fran­ko­we­go. Fran­ko­wi­czom, prze­ciw­ko któ­rym został wyda­ny nakaz zapła­ty gro­zi utra­ta domu.…

Opłacalność nie odbierania korespondencji z banku przez frankowiczów

Prze­pi­sy wpro­wa­dzo­ne na czas Covid-19 mogą oka­zać się pomoc­ne dla fran­ko­wi­czów, któ­rzy pró­bu­ją unie­waż­nić swo­je umo­wy zawar­te z ban­ka­mi. Pozo­sta­wie­nie kore­spon­den­cji z ban­ku bez odbio­ru może ozna­czać brak sku­tecz­no­ści prze­rwa­nia bie­gu ter­mi­nu przedaw­nie­nia roszczeń…

Wyrok TSUE dotyczący przedawnienia roszczeń z umowy kredytu frankowego

W wyro­ku z dnia 10.06.2021 r. w spra­wach połą­czo­nych, sygn. C‑776/19 do C‑782/19 TSUE ana­li­zo­wał zagad­nie­nia praw­ne powią­za­ne z nie­do­zwo­lo­ny­mi posta­no­wie­nia­mi umów kre­dy­tów fran­ko­wych. W latach 2008 i 2009 fran­cu­scy kon­su­men­ci zawar­li z ban­kiem indy­wi­du­al­ne umowy…

Nieoficjalna propozycja mBanku dotycząca zawierania ugód z kredytobiorcami w sprawach frankowych

Kolej­ny bank kie­ru­je się w stro­nę poli­ty­ki zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi w spra­wach fran­ko­wych. Po PKO BP, zawie­ra­nie ugód z “fran­ko­wi­cza­mi” zapo­wia­da mBank. Wbrew pozo­rom nie mają być one korzyst­ne dla kon­su­men­ta.             Zgod­nie z informacjami…

Nasze obecne spory sądowe w sprawie umów frankowych

Obec­nie pro­wa­dzi­my spo­ry sądo­we na tle umów tzw „fran­ko­wych” z nastę­pu­ją­cy­mi ban­ka­mi: Bank Mil­le­nium S.A.(KRS: 0000010186), Bank Ochro­ny Śro­do­wi­ska S.A. (KRS: 0000015525), Cre­dit Agri­co­le Bank Pol­ska S.A. [LUKAS Bank S.A.] (KRS 0000039887), Powszech­na Kasa…

Stanowisko RPD oraz KNF w sprawie kredytów walutowych

Na prze­strze­ni ostat­nich dni Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz Komi­sja Nad­zo­ru Finan­so­we­go zaję­li sta­no­wi­sko w spra­wie kre­dy­tów walu­to­wych. Sąd Naj­wyż­szy zwró­cił się w maju do wska­za­nych orga­nów, aby wyda­ły one opi­nie na temat kre­dy­tów udzie­la­nych w walu­cie obcej, głównie…

Rzecznik Finansowy zajął stanowisko w sprawie zapytania Sądu Najwyższego

Mariusz Golec­ki, peł­nią­cy funk­cję Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go od 2019 roku przed­sta­wił sta­no­wi­sko sprzy­ja­ją­ce „fran­ko­wi­czom”. Wska­zał mię­dzy inny­mi, że rosz­cze­nie ban­ków o wyna­gro­dze­nie za korzy­sta­nie z kapi­ta­łu jest sprzecz­ne z pra­wem Unii Euro­pej­skiej, tj. Dyrektywą…

Zwycięstw „frankowiczów” ciąg dalszy. Kolejny korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach.

Jak zazna­czy­li­śmy już w poprzed­nich wpi­sach na blo­gu, zwięk­sza się ilość pozwów skła­da­nych prze­ciw­ko ban­kom ze stro­ny kre­dy­to­bior­ców, a co za tym idzie zwięk­sza się ilość wygra­nych przez „fran­ko­wi­czów” spraw. Tym razem korzyst­ne orze­cze­nie wydał Sąd Okrę­go­wy w…

Ułatwienie procesowe dla frankowiczów

Nowa „linia orzecz­ni­cza” w spra­wach fran­ko­wych. Dopusz­cze­nie moż­li­wo­ści­za­wie­sze­nia spła­ty rat kre­dy­tu na czas postę­po­wa­nia.      Sędzio­wie Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie, będą­cy jed­no­cze­śnie sze­fa­mi nowego„sądu fran­ko­we­go”, a więc XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go w Warszawie…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Napisz

wygramyzfrankiem@gmail.com

Siedziba firmy

Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo