Aktualności

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

utwo­rzo­ne przez | sie 15, 2021

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go w związ­ku z umo­wą kre­dy­tu fran­ko­we­go. Fran­ko­wi­czom, prze­ciw­ko któ­rym został wyda­ny nakaz zapła­ty gro­zi utra­ta domu.

            30 lip­ca 2008 r. mał­żeń­stwo zawar­ło umo­wę kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go na kwo­tę 435.593,00 zł indek­so­wa­ne­go do fran­ka szwaj­car­skie­go. Celem kre­dy­tu był zakup nie­ru­cho­mo­ści, a zabez­pie­cze­niem wie­rzy­tel­no­ści wyni­ka­ją­cej z umo­wy sta­ła się hipo­te­ka obcią­ża­ją­ca tę nie­ru­cho­mość. 13 kwiet­nia 2010 roku stro­ny zawar­ły aneks, na mocy któ­re­go bank zgo­dził się na zawie­sze­nie spła­ty kre­dy­tu na okres 5 mie­się­cy. Następ­nie wska­zu­jąc na nie­ure­gu­lo­wa­nie przez kre­dy­to­bior­ców zale­gło­ści, bank wypo­wie­dział im umo­wę kre­dy­tu, a 16 mar­ca 2016 roku bank wyto­czył powódz­two o zapła­tę soli­dar­nie kwo­ty 260 tysię­cy zło­tych wraz z odsetkami.

            Sąd Okrę­go­wy w Prze­my­ślu uwzględ­nił powódz­two w cało­ści i wydał nakaz zapła­ty, któ­ry po upra­wo­moc­nie­niu się poskut­ko­wał wsz­czę­ciem przez komor­ni­ka postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go, a pismem z dnia 25 stycz­nia 2021 roku komor­nik dorę­czył dłuż­ni­kom obwiesz­cze­nie o pierw­szej licy­ta­cji nieruchomości.

            W spra­wie zain­ter­we­nio­wał Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, któ­ry zło­żył skar­gę nad­zwy­czaj­ną na orze­cze­nie Sądu Okrę­go­we­go w Prze­my­ślu do Sądu Naj­wyż­sze­go. Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny zarzu­cił temu orze­cze­niu sze­reg naru­szeń doty­czą­cych, m.in. wol­no­ści i praw czło­wie­ka i oby­wa­te­la okre­ślo­nych w Kon­sty­tu­cji RP, naru­sze­nie zasad ochro­ny kon­su­men­tów przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi ryn­ko­wy­mi oraz pra­wa do rze­tel­nej pro­ce­du­ry sądowej.

            Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wska­zał, iż w chwi­li wyda­wa­nia naka­zu zapła­ty sąd w ogó­le nie doko­nał usta­le­nia kon­su­menc­kie­go cha­rak­te­ru spra­wy, co w przed­mio­to­wym sta­nie fak­tycz­nym było oczy­wi­ste. Ponad­to pod­kre­ślił, że w przy­pad­ku, w któ­rym przed­mio­tem spo­ru jest treść posta­no­wień umow­nych w spra­wach kon­su­menc­kich, obo­wiąz­kiem sądu jest zba­da­nie z urzę­du poten­cjal­nie nie­do­zwo­lo­ne­go cha­rak­te­ru posta­no­wień tam zawar­tych. Co wię­cej Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wska­zał, że ana­li­za posta­no­wień umow­nych pro­wa­dzi do wnio­sku, że kwe­stio­no­wa­na umo­wa nie ogra­ni­cza­ła ban­ku w spo­so­bie kształ­to­wa­nia wyso­ko­ści zobo­wią­za­nia pozwa­nych, a tym samym sprzecz­na jest z prawem.

            Poza samą skar­gą Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny zawnio­sko­wał o wyda­nie przez sąd posta­no­wie­nia o wstrzy­ma­niu wyko­na­nia zaskar­żo­ne­go orze­cze­nia do cza­su zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia wywo­ła­ne­go wnie­sie­niem skar­gi nad­zwy­czaj­nej z uwa­gi na gro­żą­cą pozwa­nym nie­po­we­to­wa­ną szko­dę wyni­ka­ją­cą z pro­wa­dzo­ne­go wobec nich postę­po­wa­nia egzekucyjnego.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Ogól­ne kwe­stie zwią­za­ne z wypła­tą odse­tek za opóź­nie­nie ure­gu­lo­wa­ne zosta­ły w kodek­sie cywil­nym. Zgod­nie z brzmie­niem art. 481 k.c. oraz 455 k.c. jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go pomi­mo fak­tu, iż świad­cze­nie to powin­no być spełnione…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden z byłych mał­żon­ków będzie chciał pozbyć się kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ste­ty nie będzie mógł tego dokonać…

Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

W ostat­nim cza­sie Sąd Naj­wyż­szy odda­lił dwie skar­gi nad­zwy­czaj­ne Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich wywie­dzio­nych w spra­wach wyro­ków doty­czą­cych kre­dy­tów ban­ko­wych udzie­lo­nych w walu­cie CHF. Na począt­ku nale­ży wska­zać, iż obie spra­wy pozo­sta­wa­ły  w sto­sun­ku bra­ku zależności…

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc., co od razu poskut­ko­wa­ło wyż­szym kur­sem CHF/PLN o 10 groszy.…

Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Dnia 28 kwiet­nia 2022 roku Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie trzech sędziów pod­jął uchwa­łę, zgod­nie z któ­rą „Sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej są posta­no­wie­nia, w któ­rych 2 kre­dy­to­daw­ca jest upo­waż­nio­ny do jed­no­stron­ne­go oznaczenia…

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej myl­ne­go.   Od paru kwar­ta­łów ban­ki, prze­ciw­ko któ­rym toczą się pro­ce­sy sądo­we w sprawach…

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo