Aktualności

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

utwo­rzo­ne przez | sie 15, 2021

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go w związ­ku z umo­wą kre­dy­tu fran­ko­we­go. Fran­ko­wi­czom, prze­ciw­ko któ­rym został wyda­ny nakaz zapła­ty gro­zi utra­ta domu.

            30 lip­ca 2008 r. mał­żeń­stwo zawar­ło umo­wę kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go na kwo­tę 435.593,00 zł indek­so­wa­ne­go do fran­ka szwaj­car­skie­go. Celem kre­dy­tu był zakup nie­ru­cho­mo­ści, a zabez­pie­cze­niem wie­rzy­tel­no­ści wyni­ka­ją­cej z umo­wy sta­ła się hipo­te­ka obcią­ża­ją­ca tę nie­ru­cho­mość. 13 kwiet­nia 2010 roku stro­ny zawar­ły aneks, na mocy któ­re­go bank zgo­dził się na zawie­sze­nie spła­ty kre­dy­tu na okres 5 mie­się­cy. Następ­nie wska­zu­jąc na nie­ure­gu­lo­wa­nie przez kre­dy­to­bior­ców zale­gło­ści, bank wypo­wie­dział im umo­wę kre­dy­tu, a 16 mar­ca 2016 roku bank wyto­czył powódz­two o zapła­tę soli­dar­nie kwo­ty 260 tysię­cy zło­tych wraz z odsetkami.

Sąd Okrę­go­wy w Prze­my­ślu uwzględ­nił powódz­two w cało­ści i wydał nakaz zapła­ty, któ­ry po upra­wo­moc­nie­niu się poskut­ko­wał wsz­czę­ciem przez komor­ni­ka postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go, a pismem z dnia 25 stycz­nia 2021 roku komor­nik dorę­czył dłuż­ni­kom obwiesz­cze­nie o pierw­szej licy­ta­cji nieruchomości.

W spra­wie zain­ter­we­nio­wał Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, któ­ry zło­żył skar­gę nad­zwy­czaj­ną na orze­cze­nie Sądu Okrę­go­we­go w Prze­my­ślu do Sądu Naj­wyż­sze­go. Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny zarzu­cił temu orze­cze­niu sze­reg naru­szeń doty­czą­cych, m.in. wol­no­ści i praw czło­wie­ka i oby­wa­te­la okre­ślo­nych w Kon­sty­tu­cji RP, naru­sze­nie zasad ochro­ny kon­su­men­tów przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi ryn­ko­wy­mi oraz pra­wa do rze­tel­nej pro­ce­du­ry sądowej.

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wska­zał, iż w chwi­li wyda­wa­nia naka­zu zapła­ty sąd w ogó­le nie doko­nał usta­le­nia kon­su­menc­kie­go cha­rak­te­ru spra­wy, co w przed­mio­to­wym sta­nie fak­tycz­nym było oczy­wi­ste. Ponad­to pod­kre­ślił, że w przy­pad­ku, w któ­rym przed­mio­tem spo­ru jest treść posta­no­wień umow­nych w spra­wach kon­su­menc­kich, obo­wiąz­kiem sądu jest zba­da­nie z urzę­du poten­cjal­nie nie­do­zwo­lo­ne­go cha­rak­te­ru posta­no­wień tam zawar­tych. Co wię­cej Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wska­zał, że ana­li­za posta­no­wień umow­nych pro­wa­dzi do wnio­sku, że kwe­stio­no­wa­na umo­wa nie ogra­ni­cza­ła ban­ku w spo­so­bie kształ­to­wa­nia wyso­ko­ści zobo­wią­za­nia pozwa­nych, a tym samym sprzecz­na jest z prawem.

Poza samą skar­gą Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny zawnio­sko­wał o wyda­nie przez sąd posta­no­wie­nia o wstrzy­ma­niu wyko­na­nia zaskar­żo­ne­go orze­cze­nia do cza­su zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia wywo­ła­ne­go wnie­sie­niem skar­gi nad­zwy­czaj­nej z uwa­gi na gro­żą­cą pozwa­nym nie­po­we­to­wa­ną szko­dę wyni­ka­ją­cą z pro­wa­dzo­ne­go wobec nich postę­po­wa­nia egzekucyjnego.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych niezgodny z dyrektywą 93/13/EWG

W dniu 8 maja 2024 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej po raz kolej­ny opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów. Wsku­tek zada­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie TSUE wydał posta­no­wie­nie w spra­wie o sygn. akt C‑424/22, w którym…

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Histo­rycz­na decy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu skar­gi nad­zwy­czaj­nej przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go Sąd Naj­wyż­szy posta­no­wił uchy­lić prawomocny…

Ugoda w sprawie frankowej

Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie zawsze speł­nia­ją one ocze­ki­wa­nia obu stron. Nie­kie­dy sto­so­wa­ne przeliczniki…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu takie zda­rze­nia nie­jed­no­krot­nie powo­do­wa­ły odmien­ne usta­le­nia sądów co do tej kwestii.…

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło zaini­cjo­wa­ne przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia, któ­ry wystą­pił do TSUE z pytaniami…

Wykształcenie Frankowiczów bez znaczenia dla abuzywności klauzul w umowie kredytu

Jesz­cze do nie­daw­na poja­wia­ły się wąt­pli­wo­ści, a w szcze­gól­no­ści wśród peł­no­moc­ni­ków Ban­ków doty­czą­ce wykształ­ce­nia oraz świa­do­mo­ści Fran­ko­wi­czów w chwi­li pod­pi­sy­wa­nia umo­wy kre­dy­tu. Bowiem ich zda­niem nie wszy­scy Fran­ko­wi­cze powin­ni pod­le­gać ochro­nie prze­wi­dzia­nej w…

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank posta­no­wił zapro­po­no­wać Fran­ko­wi­czom nowe warun­ki spła­ty kre­dy­tu. Przed opty­mi­stycz­nym podejściem…

Korzystne statystyki spraw frankowych

Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich orze­cze­niach opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów — kon­su­men­tów. Ponad­to pol­skie sądy także…

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców. Z cze­go zapa­dło 7 tys. wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych umo­wy kre­dy­to­we oraz nie­mal 3 tys.…

Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Powsta­łe zagad­nie­nie doty­czą­ce wza­jem­no­ści umo­wy kre­dy­tu dotych­czas nie zosta­ło roz­strzy­gnię­te. W orzecz­nic­twie poja­wia­ją się odmien­ne sta­no­wi­ska co powo­du­je nie­ja­sno­ści m.in. co do kwe­stii ewen­tu­al­ne­go pra­wa zatrzy­ma­nia przy­słu­gu­ją­ce­go ban­kom. Spra­wą zainteresował…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo