Aktualności

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowiczów

utwo­rzo­ne przez | sie 15, 2021

Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną doty­czą­cą naka­zu zapła­ty wyda­ne­go w związ­ku z umo­wą kre­dy­tu fran­ko­we­go. Fran­ko­wi­czom, prze­ciw­ko któ­rym został wyda­ny nakaz zapła­ty gro­zi utra­ta domu.

            30 lip­ca 2008 r. mał­żeń­stwo zawar­ło umo­wę kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go na kwo­tę 435.593,00 zł indek­so­wa­ne­go do fran­ka szwaj­car­skie­go. Celem kre­dy­tu był zakup nie­ru­cho­mo­ści, a zabez­pie­cze­niem wie­rzy­tel­no­ści wyni­ka­ją­cej z umo­wy sta­ła się hipo­te­ka obcią­ża­ją­ca tę nie­ru­cho­mość. 13 kwiet­nia 2010 roku stro­ny zawar­ły aneks, na mocy któ­re­go bank zgo­dził się na zawie­sze­nie spła­ty kre­dy­tu na okres 5 mie­się­cy. Następ­nie wska­zu­jąc na nie­ure­gu­lo­wa­nie przez kre­dy­to­bior­ców zale­gło­ści, bank wypo­wie­dział im umo­wę kre­dy­tu, a 16 mar­ca 2016 roku bank wyto­czył powódz­two o zapła­tę soli­dar­nie kwo­ty 260 tysię­cy zło­tych wraz z odsetkami.

            Sąd Okrę­go­wy w Prze­my­ślu uwzględ­nił powódz­two w cało­ści i wydał nakaz zapła­ty, któ­ry po upra­wo­moc­nie­niu się poskut­ko­wał wsz­czę­ciem przez komor­ni­ka postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­ne­go, a pismem z dnia 25 stycz­nia 2021 roku komor­nik dorę­czył dłuż­ni­kom obwiesz­cze­nie o pierw­szej licy­ta­cji nieruchomości.

            W spra­wie zain­ter­we­nio­wał Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, któ­ry zło­żył skar­gę nad­zwy­czaj­ną na orze­cze­nie Sądu Okrę­go­we­go w Prze­my­ślu do Sądu Naj­wyż­sze­go. Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny zarzu­cił temu orze­cze­niu sze­reg naru­szeń doty­czą­cych, m.in. wol­no­ści i praw czło­wie­ka i oby­wa­te­la okre­ślo­nych w Kon­sty­tu­cji RP, naru­sze­nie zasad ochro­ny kon­su­men­tów przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi ryn­ko­wy­mi oraz pra­wa do rze­tel­nej pro­ce­du­ry sądowej.

            Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wska­zał, iż w chwi­li wyda­wa­nia naka­zu zapła­ty sąd w ogó­le nie doko­nał usta­le­nia kon­su­menc­kie­go cha­rak­te­ru spra­wy, co w przed­mio­to­wym sta­nie fak­tycz­nym było oczy­wi­ste. Ponad­to pod­kre­ślił, że w przy­pad­ku, w któ­rym przed­mio­tem spo­ru jest treść posta­no­wień umow­nych w spra­wach kon­su­menc­kich, obo­wiąz­kiem sądu jest zba­da­nie z urzę­du poten­cjal­nie nie­do­zwo­lo­ne­go cha­rak­te­ru posta­no­wień tam zawar­tych. Co wię­cej Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny wska­zał, że ana­li­za posta­no­wień umow­nych pro­wa­dzi do wnio­sku, że kwe­stio­no­wa­na umo­wa nie ogra­ni­cza­ła ban­ku w spo­so­bie kształ­to­wa­nia wyso­ko­ści zobo­wią­za­nia pozwa­nych, a tym samym sprzecz­na jest z prawem.

            Poza samą skar­gą Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny zawnio­sko­wał o wyda­nie przez sąd posta­no­wie­nia o wstrzy­ma­niu wyko­na­nia zaskar­żo­ne­go orze­cze­nia do cza­su zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia wywo­ła­ne­go wnie­sie­niem skar­gi nad­zwy­czaj­nej z uwa­gi na gro­żą­cą pozwa­nym nie­po­we­to­wa­ną szko­dę wyni­ka­ją­cą z pro­wa­dzo­ne­go wobec nich postę­po­wa­nia egzekucyjnego.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Zabezpieczenie w sprawach frankowych

Ze sta­ty­styk wyni­ka, że coraz wię­cej fran­ko­wi­czów decy­du­je się na bata­lię sądo­wą z ban­ka­mi. Samo wyto­cze­nie powódz­twa nie ozna­cza jed­nak auto­ma­tycz­ne­go wstrzy­ma­nia spła­ty ich rat kre­dy­to­wych. Fran­ko­wi­cze mogą jed­nak wystą­pić z wnio­skiem o zabez­pie­cze­nie na czas…

Statystyki w sprawach frankowych na koniec roku

Jak wska­zu­ją sta­ty­sty­ki licz­ba wyro­ków pozy­tyw­nych dla fran­ko­wi­czów prze­kra­cza w czwar­tym kwar­ta­le 2021 r. 95 proc. Sądy – w szcze­gól­no­ści w ape­la­cji war­szaw­skiej – orze­ka­ją w tych spra­wach już nie­mal hur­to­wo. Patrząc na dane z 2021 jed­no­znacz­nie nale­ży stwier­dzić, że…

Pierwszy wyrok unieważniający umowę frankową zawartą w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

W prze­ło­mo­wym wyro­ku z dnia 19 listo­pa­da 2021 r. Sąd Okrę­go­wy War­sza­wie w spra­wie o sygn. akt XVI GC 1309/20 orzekł iż nie­waż­na jest tzw. umo­wa kre­dy­tu fran­ko­we­go, zawar­ta mię­dzy przed­się­bior­cą a BPH Ban­kiem Hipo­tecz­nym S.A. (obec­nie Pekao Bank Hipo­tecz­ny S.A.)…

Sądy nie zawieszają postępowań w związku z brakiem Uchwały Sądu Najwyższego

Pol­ska Agen­cja Pra­so­wa wysto­so­wa­ła kil­ka pytań zwią­za­nych ze spra­wa­mi fran­ko­wy­mi do Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie. Jed­no z nich doty­czy­ło kwe­stii zawie­sza­nia toczą­cych się postę­po­wań ze wzglę­du na brak uchwa­ły Izby Cywil­nej Sądu Naj­wyż­sze­go, któ­ra ta uchwa­ła ma…

UOKiK: Banki nie mają prawa żądać wynagrodzenia za udostępniony kapitał

„W naszej opi­nii ban­kom nie przy­słu­gu­je pra­wo do żąda­nia wyna­gro­dze­nia za udo­stęp­nie­nie kon­su­men­to­wi kapi­ta­łu w sytu­acji uzna­nia przez sąd umo­wy za nie­waż­ną, z uwa­gi na sto­so­wa­nie w niej przez bank nie­do­zwo­lo­nych posta­no­wień umow­nych„ — oce­nił Urząd Ochrony…

Ugody proponowane przez Banki nieopłacalne dla frankowiczów

Reak­cją nie­któ­rych ban­ków na zna­czą­cy wzrost wno­szo­nych pozwów przez fran­ko­wi­czów i zara­zem wygra­nych przez nich spraw było zapro­po­no­wa­nie klien­tom, któ­rzy spła­ca­ją kre­dyt fran­ko­wy w danym ban­ku pod­pi­sa­nia ugód zgod­nie z pro­po­zy­cja­mi przed­sta­wio­ny­mi przez Pre­ze­sa KNF

Prokuratorzy pomogą frankowiczom w sądzie

Pro­ku­ra­to­ra Kra­jo­wa wysto­so­wa­ła pisma do pro­ku­ra­to­rów regio­nal­nych z zachę­ta do wstę­po­wa­nia do toczą­cych się postę­po­wań sądo­wych po stro­nie fran­ko­wi­czów w związ­ku z wezwa­nia­mi do zwro­tu kapi­ta­łu w razie unie­waż­nie­nia przez sąd umo­wy kre­dy­to­wej, a tak­że żąda­nia­mi opłat…

Październik z rekordowym wynikiem zapadłych wyroków frankowych

Wrze­sień oka­zał się rekor­do­wym mie­sią­cem pod wzglę­dem licz­by zapa­dłych orze­czeń w spra­wach fran­ko­wych, w tym mie­sią­cu zapa­dło ich oko­ło 300. Jak się jed­nak oka­zu­je w paź­dzier­ni­ku zapa­dło ich jesz­cze wię­cej, bowiem zapa­dło ich w tym mie­sią­cu aż 410. To wyraź­ny wzrost,…

Praktycznie każda umowa kredytu frankowego może zostać podważona

Fran­ko­wi­cze czę­sto czu­ją się zdez­o­rien­to­wa­ni sły­sząc donie­sie­nia doty­czą­ce spo­rów ban­ków z kre­dy­to­bior­ca­mi. Reak­cją ban­ków na prze­gra­ne spra­wy w sądzie jest pro­gram ugód, na któ­ry zde­cy­do­wa­ły się takie ban­ki jak m.in. ING Bank Ślą­ski czy Bank Pekao S.A. Jak jednak…

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego w sprawie frankowej

W opi­sy­wa­nej spra­wie Rzecz­nik Finan­so­wy zło­żył do Sądu Naj­wyż­sze­go skar­gę nad­zwy­czaj­ną od wyda­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy pra­wo­moc­ne­go naka­zu zapła­ty w postę­po­wa­niu naka­zo­wym. Sąd Okrę­go­wy w Legni­cy uwzględ­nił wnio­sek Rzecz­ni­ka o wstrzy­ma­nie wyko­na­nia nakazu…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo