Kolejna przegrana mBanku w sprawie kredytu frankowego

Kolejna przegrana mBanku w sprawie kredytu frankowego

Aktualności Kolejna przegrana mBanku w sprawie kredytu frankowego W dniu 1 lute­go 2022 r. zapadł wyrok, w któ­rym Sąd Okrę­go­wy w Kato­wi­cach Wydział II Cywil­ny w spra­wie prze­ciw­ko mBank S.A. (sygn. akt XXVIII C 2802/21): usta­lił,...
Precedensowe orzeczenie Sądu w sprawie zabezpieczenia

Precedensowe orzeczenie Sądu w sprawie zabezpieczenia

Aktualności Precedensowe orzeczenie Sądu w sprawie zabezpieczenia W tzw. spra­wach fran­ko­wych coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny kre­dy­to­bior­ców cie­szy się zabez­pie­cze­nie powódz­twa na czas trwa­nia spo­ru sądo­we­go z ban­kiem....
Spadek zainteresowania ugodami z bankiem

Spadek zainteresowania ugodami z bankiem

Aktualności Spadek zainteresowania ugodami z bankiem Para­dok­sal­nie pomi­mo zwięk­sza­ją­cej się licz­by ban­ków, któ­re ofe­ru­ją fran­ko­wi­czom ugo­dy, zain­te­re­so­wa­nie nimi wyraź­nie spada. Jak poda­je „Puls Biz­ne­su” male­je moty­wa­cja do...