Aktualności

Czy banki mogą powołać się na zarzut zatrzymania w postępowaniu sądowym z frankowiczami?

utwo­rzo­ne przez | lut 25, 2022

Czę­sto poja­wia­ją­cym się tema­tem, któ­ry jest pod­no­szo­ny przez bank w toku postę­po­wa­nia sądo­we­go, jest tzw. zarzut zatrzy­ma­nia. Ban­ki, szu­ka­jąc moż­li­wo­ści unik­nię­cia odpo­wie­dzial­no­ści za wpro­wa­dze­nie kon­su­men­tów w pułap­kę finan­so­wą, jaką był kre­dyt we fran­kach, cza­sa­mi powo­łu­ją się na pra­wo zatrzymania.

 Zgod­nie z art. 461  kodek­su cywil­ne­go „Jeże­li wsku­tek odstą­pie­nia od umo­wy stro­ny mają doko­nać zwro­tu świad­czeń wza­jem­nych, każ­dej z nich przy­słu­gu­je pra­wo zatrzy­ma­nia, dopó­ki dru­ga stro­na nie zaofia­ru­je zwro­tu otrzy­ma­ne­go świad­cze­nia albo nie zabez­pie­czy rosz­cze­nia o zwrot”.  Ban­ki bar­dzo czę­sto doli­cza­ją do kwo­ty udo­stęp­nio­ne­go kapi­ta­łu, któ­rą muszą zwró­cić fran­ko­wi­czom w razie unie­waż­nie­nia umo­wy tak­że tzw. wyna­gro­dze­nie za bez­u­mow­ne korzy­sta­nie z kapi­ta­łu, któ­re to rosz­cze­nie nie ma jed­nak pod­staw praw­nych i nie jest uzna­wa­ne przez sądy.

Wąt­pli­wo­ści wzbu­dza rów­nież, to czy samo pra­wo zatrzy­ma­nia będzie przy­słu­gi­wa­ło ban­kom w razie unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu. Pra­wo zatrzy­ma­nia może być sto­so­wa­ne jedy­nie w przy­pad­ku umów wza­jem­nych, a budzi wąt­pli­wo­ści, czy taki cha­rak­ter ma umo­wa kre­dy­tu. Zarzut zatrzy­ma­nia został wpro­wa­dzo­ny do kodek­su cywil­ne­go przede wszyst­kim do umów, któ­rych przed­mio­tem są świad­cze­nia co praw­da ekwi­wa­lent­ne, ale rodza­jo­wo róż­ne, np. zatrzy­ma­nie wyda­nia samo­cho­du do cza­su uisz­cze­nia zapła­ty. Pra­wo zatrzy­ma­nia w przy­pad­ku, gdy przed­mio­tem obu stron są pie­nią­dze wyda­je się być nie­ce­lo­we, bowiem w tym przy­pad­ku bar­dziej odpo­wied­nim roz­wią­za­niem będzie potrą­ce­nie oby­dwu kwot.

W związ­ku z poja­wia­ją­cy­mi się wąt­pli­wo­ścia­mi Sąd Ape­la­cyj­ny w Gdań­sku posta­no­wie­niem z 6 grud­nia 2021 r. skie­ro­wał do Sądu Naj­wyż­sze­go kolej­ne pyta­nia praw­ne. W dużym skró­cie naj­istot­niej­sze zagad­nie­nia doty­czą tego, czy umo­wa kre­dy­tu ma cha­rak­ter umo­wy wza­jem­nej i w związ­ku z tym zarzut zatrzy­ma­nia ban­kom przy­słu­gu­je, czy też nie. W wypad­ku odpo­wie­dzi twier­dzą­cej sąd chce wie­dzieć, czy taki zarzut może być zgło­szo­ny jako ewen­tu­al­ny, tj. jako zarzut pod­nie­sio­ny na wszel­ki wypa­dek, gdy­by umo­wa kre­dy­tu jed­nak oka­za­ła się nie­waż­na. Wyda­je się, że o ile kwe­stia pyta­nie czy umo­wa kre­dy­tu jest umo­wą wza­jem­ną jest kwe­stią dys­ku­syj­ną to nie powin­no wzbu­dzać wąt­pli­wo­ści, że zarzut zatrzy­ma­nia zgło­szo­ny w toku postę­po­wa­nia jako ewen­tu­al­ny jest niedopuszczalny,

Dzia­ła­nia ban­ków pole­ga­ją­ce na wska­zy­wa­niu w pro­ce­sie, że umo­wy są waż­ne i uczci­we, oraz jed­no­cze­sne ubez­pie­cza­nie się na wypa­dek uzna­nia jej nie­waż­no­ści, jest nie­kon­se­kwent­ne Skła­da­nie oświad­czeń tzw. praw­no­kształ­tu­ją­cych powin­no być jed­no­znacz­ne i bez­wa­run­ko­we. Skło­ni­ło­by to tak­że ban­ki do roz­sąd­niej­sze­go podej­ścia do pro­ce­sów, zamiast wciąż utrzy­my­wać, że zawar­te umo­wy są waż­ne, ban­ki mogły­by dążyć do poro­zu­mie­nia  z fran­ko­wi­cza­mi. Nawet gdy­by więc Sąd Naj­wyż­szy uznał, że zarzut zatrzy­ma­nia przy umo­wach kre­dy­tu przy­słu­gu­je, to z całą pew­no­ścią nie powi­nien wyra­zić zgo­dy na warun­ko­we jego podnoszenie.

W przy­pad­ku uwzględ­nie­nia zarzu­tu zatrzy­ma­nia przez sądy ozna­czać to będzie w prak­ty­ce, że bank będzie mógł zatrzy­mać uisz­czo­ne przez kre­dy­to­bior­cę kwot tytu­łem spła­ty kre­dy­tu do cza­su zaofia­ro­wa­nia przez nich zwro­tu rów­no­war­to­ści otrzy­ma­ne­go kre­dy­tu albo zabez­pie­cze­nia rosz­cze­nia o zwrot. Zarzut ten nie doty­czy isto­ty postę­po­wa­nia – może jed­nak nie­co utrud­nić wspól­ne roz­li­cze­nia ban­ków i kre­dy­to­bior­ców już po wyda­niu wyroku.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Ogól­ne kwe­stie zwią­za­ne z wypła­tą odse­tek za opóź­nie­nie ure­gu­lo­wa­ne zosta­ły w kodek­sie cywil­nym. Zgod­nie z brzmie­niem art. 481 k.c. oraz 455 k.c. jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go pomi­mo fak­tu, iż świad­cze­nie to powin­no być spełnione…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden z byłych mał­żon­ków będzie chciał pozbyć się kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ste­ty nie będzie mógł tego dokonać…

Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

W ostat­nim cza­sie Sąd Naj­wyż­szy odda­lił dwie skar­gi nad­zwy­czaj­ne Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich wywie­dzio­nych w spra­wach wyro­ków doty­czą­cych kre­dy­tów ban­ko­wych udzie­lo­nych w walu­cie CHF. Na począt­ku nale­ży wska­zać, iż obie spra­wy pozo­sta­wa­ły  w sto­sun­ku bra­ku zależności…

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc., co od razu poskut­ko­wa­ło wyż­szym kur­sem CHF/PLN o 10 groszy.…

Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Dnia 28 kwiet­nia 2022 roku Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie trzech sędziów pod­jął uchwa­łę, zgod­nie z któ­rą „Sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej są posta­no­wie­nia, w któ­rych 2 kre­dy­to­daw­ca jest upo­waż­nio­ny do jed­no­stron­ne­go oznaczenia…

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej myl­ne­go.   Od paru kwar­ta­łów ban­ki, prze­ciw­ko któ­rym toczą się pro­ce­sy sądo­we w sprawach…

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo