Kalkulator Frankowicza

Powyż­szy kal­ku­la­tor poda­je war­tość orien­ta­cyj­ną roz­li­cze­nia wza­jem­nych roz­ra­chun­ków pomię­dzy kre­dy­to­bior­cą a Ban­kiem przy zało­że­niu unie­waż­nie­nia umo­wy przez Sąd. Inny­mi sło­wy kre­dy­to­bior­ca korzy­sta­jąc z kal­ku­la­to­ra otrzy­ma orien­ta­cyj­ną infor­ma­cję, czy już doko­nał spła­ty kapi­ta­łu z kre­dy­tu, któ­ry otrzy­mał od Ban­ku, czy też powsta­ła już nad­pła­ta ze stro­ny kre­dy­to­bior­cy. Jest to tak napraw­dę pod­sta­wo­wa infor­ma­cja, gdy kre­dy­to­bior­ca roz­wa­ża wystą­pie­nie do Sądu z pozwem o unie­waż­nie­nie swo­jej umo­wy kre­dy­to­wej. Wynik otrzy­ma­ny z kal­ku­la­to­ra pozwa­la bowiem sza­cun­ko­wo oce­nić, czy jesz­cze pozo­sta­ła do spła­ty jakaś kwo­ta kapi­ta­łu na rzecz Ban­ku, czy raczej po stro­nie kre­dy­to­bior­cy nastą­pi­ła już nad­pła­ta i moż­na żądać dal­szej jej zapła­ty przez Bank. Trze­ba bowiem mieć na wzglę­dzie, że wsku­tek usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu, każ­da ze stron umo­wy obo­wią­za­na jest zwró­cić sobie nawza­jem otrzy­ma­ne świad­cze­nia, czy­li kre­dy­to­bior­ca ma obo­wią­zek zwró­cić otrzy­ma­ny kre­dyt w PLN (bez odse­tek, marż itp.), a Bank obo­wią­za­ny jest zwró­cić kre­dy­to­bior­cy wszyst­kie spła­co­ne przez nie­go raty. Oczy­wi­ście wza­jem­ne rosz­cze­nia moż­na potrą­cić, w związ­ku z tym wynik obli­czeń kal­ku­la­to­ra poda­je orien­ta­cyj­ną sytu­ację kre­dy­to­bior­cy per saldo.

 

Pamię­taj­my, że dokład­ną war­tość nale­ży wyli­czyć dla każ­de­go przy­pad­ku osob­no prze­pro­wa­dza­jąc ana­li­zę umo­wy kre­dy­tu, uwzględ­nia­jąc zmia­ny opro­cen­to­wa­nia oraz warun­ków kre­dy­to­wa­nia, więc wynik obli­czeń z kal­ku­la­to­ra ma cha­rak­ter orientacyjny.

{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © anty-chf.pl 2022

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo