Aktualności

W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

utwo­rzo­ne przez | kwi 9, 2022

Z infor­ma­cji wyni­ka­ją­cych z wywia­du z  wice­prze­wod­ni­czą­cym XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie — czy­li wydzia­łu fran­ko­we­go, sędzią Pio­trem Bed­nar­czy­kiem w spra­wach fran­ko­wych orze­cze­nia pierw­szej instan­cji są już w zasa­dzie jed­no­li­te. Jak stwier­dza sędzia, we wspo­mnia­nym wydzia­le „fran­ko­wym”, w któ­rym zasia­da 21 sędziów, uda­ło się wypra­co­wać pew­ne sche­ma­ty decy­zyj­ne, swe­go rodza­ju check-listy doty­czą­ce postę­po­wań w spra­wie nie­któ­rych umów, któ­re pozwa­la­ją na szyb­sze pro­ce­do­wa­nie tych spraw. Według sędzie­go dzię­ki temu licz­ba wyda­wa­nych orze­czeń wzra­sta. Z pew­no­ścią szyb­sze pro­ce­do­wa­nie jest skut­kiem spe­cja­li­za­cji tej gru­py sędziów, bowiem pro­ble­my, któ­re poja­wia­ją się w toku postę­po­wa­niu są roz­wią­zy­wa­ne przez spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie jaką są spo­ry sądo­we w spra­wach frankowych.

Sędzia zauwa­ża, że powyż­sze oko­licz­no­ści mają duży wpływ na ujed­no­li­ce­nie orzecz­nic­twa. Przy­kła­dem ujed­no­li­ca­nia mogą być spra­wy doty­czą­ce zabez­pie­czeń powódz­twa w posta­ci wstrzy­ma­nia obo­wiąz­ku spła­ca­nia kolej­nych rat kre­dy­tów fran­ko­wych. W czerw­cu ubie­głe­go roku Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie wydał pre­ce­den­so­we posta­no­wie­nie w spra­wie XXVIII Cz 5/21, któ­re sta­ło się wyznacz­ni­kiem wydzia­ło­wej linii w tym zakre­sie. W tych spra­wach, w któ­rych są prze­słan­ki do stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy, a kapi­tał umo­wy został spła­co­ny, wnio­sek o zabez­pie­cze­nie poprzez wstrzy­ma­nie płat­no­ści kolej­nych rat jest uwzględniany.

Sędzia uwa­ża, że teraz sądy dru­giej instan­cji będą klu­czo­we w dal­szym roz­wo­ju orzecz­nic­twa sądo­we­go w spra­wie spo­rów fran­ko­wych: „Teraz ruch jest po stro­nie instan­cji odwo­ław­czej. Orze­cze­nia pierw­szej instan­cji są względ­nie jed­no­li­te. Sądy odwo­ław­cze powin­ny teraz zaapro­bo­wać — lub nie – pro­po­no­wa­ne przez nas roz­wią­za­nia praw­ne, zarów­no na grun­cie wykład­ni pra­wa mate­rial­ne­go jak i w zakre­sie pro­ce­du­ral­ne­go prze­bie­gu pro­ce­sów, a z tym cią­gle jest pro­blem. Nawet w odnie­sie­niu do wyda­wa­ło­by się utrwa­lo­nych insty­tu­cji jak pozew z żąda­niem ewen­tu­al­nym SN potra­fi zasko­czyć, jeśli orze­cze­nie zapa­dło w spra­wie fran­ko­wej. Podam dla przy­kła­du uchwa­łę III CZP 70/20, któ­ra doty­ka tej materii”

Wyda­je się zatem, że pro­kon­su­menc­ka linia orzecz­ni­cza w sądach pierw­szej instan­cji jest już ugr­tun­to­wa­na. Zwa­żyw­szy na to, że nawet te sądy ape­la­cyj­ne, któ­re nie zawsze były przy­chyl­ne fran­ko­wi­czom, np. Sąd Ape­la­cyj­ny we Wro­cła­wiu zmie­nia­ją wyraź­nie swo­ją linię na rzecz fran­ko­wi­czów, kre­dy­to­bior­cy, któ­rzy wyto­czy­li spra­wę ban­ko­wi, mogą spać spokojnie.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych niezgodny z dyrektywą 93/13/EWG

W dniu 8 maja 2024 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej po raz kolej­ny opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów. Wsku­tek zada­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie TSUE wydał posta­no­wie­nie w spra­wie o sygn. akt C‑424/22, w którym…

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Histo­rycz­na decy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu skar­gi nad­zwy­czaj­nej przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go Sąd Naj­wyż­szy posta­no­wił uchy­lić prawomocny…

Ugoda w sprawie frankowej

Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie zawsze speł­nia­ją one ocze­ki­wa­nia obu stron. Nie­kie­dy sto­so­wa­ne przeliczniki…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu takie zda­rze­nia nie­jed­no­krot­nie powo­do­wa­ły odmien­ne usta­le­nia sądów co do tej kwestii.…

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło zaini­cjo­wa­ne przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia, któ­ry wystą­pił do TSUE z pytaniami…

Wykształcenie Frankowiczów bez znaczenia dla abuzywności klauzul w umowie kredytu

Jesz­cze do nie­daw­na poja­wia­ły się wąt­pli­wo­ści, a w szcze­gól­no­ści wśród peł­no­moc­ni­ków Ban­ków doty­czą­ce wykształ­ce­nia oraz świa­do­mo­ści Fran­ko­wi­czów w chwi­li pod­pi­sy­wa­nia umo­wy kre­dy­tu. Bowiem ich zda­niem nie wszy­scy Fran­ko­wi­cze powin­ni pod­le­gać ochro­nie prze­wi­dzia­nej w…

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank posta­no­wił zapro­po­no­wać Fran­ko­wi­czom nowe warun­ki spła­ty kre­dy­tu. Przed opty­mi­stycz­nym podejściem…

Korzystne statystyki spraw frankowych

Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich orze­cze­niach opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów — kon­su­men­tów. Ponad­to pol­skie sądy także…

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców. Z cze­go zapa­dło 7 tys. wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych umo­wy kre­dy­to­we oraz nie­mal 3 tys.…

Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Powsta­łe zagad­nie­nie doty­czą­ce wza­jem­no­ści umo­wy kre­dy­tu dotych­czas nie zosta­ło roz­strzy­gnię­te. W orzecz­nic­twie poja­wia­ją się odmien­ne sta­no­wi­ska co powo­du­je nie­ja­sno­ści m.in. co do kwe­stii ewen­tu­al­ne­go pra­wa zatrzy­ma­nia przy­słu­gu­ją­ce­go ban­kom. Spra­wą zainteresował…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo