Aktualności

W sprawach frankowych głos jest po stronie sądów odwoławczych

utwo­rzo­ne przez | kw. 9, 2022

Z infor­ma­cji wyni­ka­ją­cych z wywia­du z  wice­prze­wod­ni­czą­cym XXVIII Wydzia­łu Cywil­ne­go Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie — czy­li wydzia­łu fran­ko­we­go, sędzią Pio­trem Bed­nar­czy­kiem w spra­wach fran­ko­wych orze­cze­nia pierw­szej instan­cji są już w zasa­dzie jed­no­li­te. Jak stwier­dza sędzia, we wspo­mnia­nym wydzia­le „fran­ko­wym”, w któ­rym zasia­da 21 sędziów, uda­ło się wypra­co­wać pew­ne sche­ma­ty decy­zyj­ne, swe­go rodza­ju check-listy doty­czą­ce postę­po­wań w spra­wie nie­któ­rych umów, któ­re pozwa­la­ją na szyb­sze pro­ce­do­wa­nie tych spraw. Według sędzie­go dzię­ki temu licz­ba wyda­wa­nych orze­czeń wzra­sta. Z pew­no­ścią szyb­sze pro­ce­do­wa­nie jest skut­kiem spe­cja­li­za­cji tej gru­py sędziów, bowiem pro­ble­my, któ­re poja­wia­ją się w toku postę­po­wa­niu są roz­wią­zy­wa­ne przez spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie jaką są spo­ry sądo­we w spra­wach frankowych.

Sędzia zauwa­ża, że powyż­sze oko­licz­no­ści mają duży wpływ na ujed­no­li­ce­nie orzecz­nic­twa. Przy­kła­dem ujed­no­li­ca­nia mogą być spra­wy doty­czą­ce zabez­pie­czeń powódz­twa w posta­ci wstrzy­ma­nia obo­wiąz­ku spła­ca­nia kolej­nych rat kre­dy­tów fran­ko­wych. W czerw­cu ubie­głe­go roku Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie wydał pre­ce­den­so­we posta­no­wie­nie w spra­wie XXVIII Cz 5/21, któ­re sta­ło się wyznacz­ni­kiem wydzia­ło­wej linii w tym zakre­sie. W tych spra­wach, w któ­rych są prze­słan­ki do stwier­dze­nia nie­waż­no­ści umo­wy, a kapi­tał umo­wy został spła­co­ny, wnio­sek o zabez­pie­cze­nie poprzez wstrzy­ma­nie płat­no­ści kolej­nych rat jest uwzględniany.

Sędzia uwa­ża, że teraz sądy dru­giej instan­cji będą klu­czo­we w dal­szym roz­wo­ju orzecz­nic­twa sądo­we­go w spra­wie spo­rów fran­ko­wych: „Teraz ruch jest po stro­nie instan­cji odwo­ław­czej. Orze­cze­nia pierw­szej instan­cji są względ­nie jed­no­li­te. Sądy odwo­ław­cze powin­ny teraz zaapro­bo­wać — lub nie – pro­po­no­wa­ne przez nas roz­wią­za­nia praw­ne, zarów­no na grun­cie wykład­ni pra­wa mate­rial­ne­go jak i w zakre­sie pro­ce­du­ral­ne­go prze­bie­gu pro­ce­sów, a z tym cią­gle jest pro­blem. Nawet w odnie­sie­niu do wyda­wa­ło­by się utrwa­lo­nych insty­tu­cji jak pozew z żąda­niem ewen­tu­al­nym SN potra­fi zasko­czyć, jeśli orze­cze­nie zapa­dło w spra­wie fran­ko­wej. Podam dla przy­kła­du uchwa­łę III CZP 70/20, któ­ra doty­ka tej materii”

Wyda­je się zatem, że pro­kon­su­menc­ka linia orzecz­ni­cza w sądach pierw­szej instan­cji jest już ugr­tun­to­wa­na. Zwa­żyw­szy na to, że nawet te sądy ape­la­cyj­ne, któ­re nie zawsze były przy­chyl­ne fran­ko­wi­czom, np. Sąd Ape­la­cyj­ny we Wro­cła­wiu zmie­nia­ją wyraź­nie swo­ją linię na rzecz fran­ko­wi­czów, kre­dy­to­bior­cy, któ­rzy wyto­czy­li spra­wę ban­ko­wi, mogą spać spokojnie.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Ogól­ne kwe­stie zwią­za­ne z wypła­tą odse­tek za opóź­nie­nie ure­gu­lo­wa­ne zosta­ły w kodek­sie cywil­nym. Zgod­nie z brzmie­niem art. 481 k.c. oraz 455 k.c. jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go pomi­mo fak­tu, iż świad­cze­nie to powin­no być spełnione…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden z byłych mał­żon­ków będzie chciał pozbyć się kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ste­ty nie będzie mógł tego dokonać…

Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

W ostat­nim cza­sie Sąd Naj­wyż­szy odda­lił dwie skar­gi nad­zwy­czaj­ne Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich wywie­dzio­nych w spra­wach wyro­ków doty­czą­cych kre­dy­tów ban­ko­wych udzie­lo­nych w walu­cie CHF. Na począt­ku nale­ży wska­zać, iż obie spra­wy pozo­sta­wa­ły  w sto­sun­ku bra­ku zależności…

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc., co od razu poskut­ko­wa­ło wyż­szym kur­sem CHF/PLN o 10 groszy.…

Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Dnia 28 kwiet­nia 2022 roku Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie trzech sędziów pod­jął uchwa­łę, zgod­nie z któ­rą „Sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej są posta­no­wie­nia, w któ­rych 2 kre­dy­to­daw­ca jest upo­waż­nio­ny do jed­no­stron­ne­go oznaczenia…

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej myl­ne­go.   Od paru kwar­ta­łów ban­ki, prze­ciw­ko któ­rym toczą się pro­ce­sy sądo­we w sprawach…

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo