Aktualności

Frankowicze pozywają Skarb Państwa

utwo­rzo­ne przez | sty 29, 2022

W ostat­nich mie­sią­cach fran­ko­wi­cze zde­cy­do­wa­nie trium­fu­ją w sądach w spo­rach z ban­ka­mi. Dane z sądów za ostat­ni kwar­tał 2021 roku poka­zu­ją, że w tych star­ciach są oni górą w aż oko­ło 96 pro­cen­tach spraw. Fran­ko­wi­cze zde­cy­do­wa­li się na dal­szy krok – część z nich wysto­so­wa­ła pozew prze­ciw­ko Skar­bo­wi Pań­stwa doma­ga­jąc się uzna­nia, że Skarb Pań­stwa odpo­wia­da za szko­dę ponie­sio­ną przez kre­dy­to­bior­ców, powsta­łą na sku­tek nie­zgod­nych z pra­wem dzia­łań lub zanie­chań jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Skar­bu Pań­stwa, przy wyko­ny­wa­niu wła­dzy publicznej.

Jak twier­dzi rad­ca praw­ny Rado­sław Gór­ski, współ­au­tor pozwu gru­po­we­go: „Wła­dze pań­stwa nie podej­mo­wa­ły dzia­łań lub podej­mo­wa­ły dzia­ła­nia nie­ade­kwat­ne lub nie­od­po­wied­nie, by uchro­nić kon­su­men­tów przed powsta­niem szko­dy mimo, że  mia­ły peł­ną wie­dzę o wyso­kim ryzy­ku apre­cja­cji  walut obcych, dostęp do badań i ana­liz, jak i wie­lu ostrze­żeń wska­zu­ją­cych na real­ne ryzy­ko wystą­pie­nia kry­zy­su gospo­dar­cze­go, dostęp do badań wska­zu­ją­cych  na nie­sta­bil­ność walut, takich jak np. CHF wzglę­dem PLN  oraz do wystę­pu­ją­cych już w 2007 roku infor­ma­cji o roz­po­czę­ciu kry­zy­su gospo­dar­cze­go”.

Auto­rzy pozwu powo­łu­ją się m. in. na art. 76 Kon­sty­tu­cji, z któ­re­go wyni­ka, że wła­dze publicz­ne mają obo­wią­zek chro­nić kon­su­men­tów przed dzia­ła­nia­mi zagra­ża­ją­cy­mi m.in. bez­pie­czeń­stwu oraz przed nie­uczci­wy­mi prak­ty­ka­mi ryn­ko­wy­mi. Taka ochro­na powin­na być wpro­wa­dzo­na na pozio­mie ustawowym.

Ban­ki w pro­ce­sach bro­nią się m.in. twier­dze­niem, że prze­pi­sy pra­wa nie nakła­da­ły na nie szcze­gó­ło­wych obo­wiąz­ków infor­ma­cyj­nych wzglę­dem kon­su­men­tów, w związ­ku z czym nie czu­ły ani potrze­by, ani koniecz­no­ści obra­zo­wa­nia ryzy­ka kur­so­we­go i podej­mo­wa­nia dzia­łań odstra­sza­ją­cych kon­su­men­tów od tego typu pro­duk­tów. Prze­ciw­nie, w latach 2006–2008, kie­dy to udzie­lo­no więk­szość tego typu pro­duk­tów, mogli­śmy zaob­ser­wo­wać mnó­stwo reklam nisko­opro­cen­to­wa­nych kre­dy­tów CHF bez ostrze­żeń o jakim­kol­wiek ryzy­ku. W prak­ty­ce ban­ki w tam­tym okre­sie mia­ły nie­mal­że dowol­ność we wpro­wa­dza­niu ryzy­kow­nych roz­wią­zań w swo­ich pro­duk­tach, a zanie­cha­nia ze stro­ny Skar­bu Pań­stwa na polu ochro­ny kon­su­men­tów wyda­ją się być oczywiste.

Spra­wa ma szan­se na medial­ny roz­głos oraz na roz­bu­dze­nie na nowo dys­ku­sji o nie­uczci­wych prak­ty­kach ban­ków, któ­re for­mu­łu­jąc warun­ki tzw. kre­dy­tów fran­ko­wych m.in. wpro­wa­dza­ły nie­do­zwo­lo­ne zasa­dy usta­la­nia spłat rat kre­dy­tu, czy też nie­do­peł­nia­ły cią­żą­ce­go na nich obo­wiąz­ku infor­ma­cyj­ne­go. Nie­uczci­we prak­ty­ki ban­ków zosta­ły już sze­ro­ko opi­sa­ne w orzecz­nic­twie, któ­re wyjąt­ko­wo sprzy­ja fran­ko­wi­czom. Nie zale­ży się zatem dzi­wić, że coraz wię­cej z nich decy­du­je się na wal­kę z ban­ka­mi w sądzie.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Ogól­ne kwe­stie zwią­za­ne z wypła­tą odse­tek za opóź­nie­nie ure­gu­lo­wa­ne zosta­ły w kodek­sie cywil­nym. Zgod­nie z brzmie­niem art. 481 k.c. oraz 455 k.c. jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go pomi­mo fak­tu, iż świad­cze­nie to powin­no być spełnione…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden z byłych mał­żon­ków będzie chciał pozbyć się kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ste­ty nie będzie mógł tego dokonać…

Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

W ostat­nim cza­sie Sąd Naj­wyż­szy odda­lił dwie skar­gi nad­zwy­czaj­ne Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich wywie­dzio­nych w spra­wach wyro­ków doty­czą­cych kre­dy­tów ban­ko­wych udzie­lo­nych w walu­cie CHF. Na począt­ku nale­ży wska­zać, iż obie spra­wy pozo­sta­wa­ły  w sto­sun­ku bra­ku zależności…

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc., co od razu poskut­ko­wa­ło wyż­szym kur­sem CHF/PLN o 10 groszy.…

Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Dnia 28 kwiet­nia 2022 roku Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie trzech sędziów pod­jął uchwa­łę, zgod­nie z któ­rą „Sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej są posta­no­wie­nia, w któ­rych 2 kre­dy­to­daw­ca jest upo­waż­nio­ny do jed­no­stron­ne­go oznaczenia…

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej myl­ne­go.   Od paru kwar­ta­łów ban­ki, prze­ciw­ko któ­rym toczą się pro­ce­sy sądo­we w sprawach…

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo