Aktualności

Wyrok w sprawie udostępnionego kapitału

utwo­rzo­ne przez | sty 22, 2022

W ostat­nich mie­sią­cach fran­ko­wi­cze, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pozwać bank, doma­ga­jąc się unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu czę­sto byli w odpo­wie­dzi pozy­wa­ni rów­nież przez bank z tytu­łu bez­u­mow­ne­go korzy­sta­nia z kapi­ta­łu. Wcze­śniej co do bez­za­sad­no­ści takie­go rosz­cze­nia wypo­wia­dał się m.in. Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­ta i Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, któ­rzy sta­nę­li w tej spra­wie po stro­nie frankowiczów.

W jed­nej z takich spraw Bank BPH wysto­so­wał pozew prze­ciw­ko kre­dy­to­bior­cy, któ­ry wcze­śniej wniósł powódz­two, w któ­rym doma­gał się usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu miesz­ka­nio­we­go indek­so­wa­ne­go do kur­su fran­ka szwaj­car­skie­go. Bank w pozwie, jesz­cze przed wyda­niem wyro­ku doma­gał się w razie unie­waż­nie­nia kre­dy­tu opła­ty, za to że klient korzy­stał z udo­stęp­nio­ne­go przez bank kapitału.

Sąd Okrę­go­wy w Świd­ni­cy (sygn. akt: I C 1802/21) odda­lił powódz­twa ban­ku w cało­ści. W oce­nie sądu było ono nie­uza­sad­nio­ne zarów­no co do cza­su, ponie­waż było przed­wcze­sne jak i przed­sta­wio­nych argu­men­tów mery­to­rycz­nych. Sąd odda­lił m.in. wnio­sek ban­ku o zawie­sze­nie postę­po­wa­nia oraz wszyst­kie pozo­sta­łe wnio­ski dowo­do­we, w tym wnio­sek o powo­ła­nie bie­głe­go i prze­słu­cha­nie stron. Zasą­dził też zwrot kosz­tów zastęp­stwa pro­ce­so­we­go dla kre­dy­to­bior­ców w kwo­cie 10,8 tys. zł.

Pozwy, w któ­rych ban­ki doma­ga­ją się opła­ty za udo­stęp­nio­ny kapi­tał nie powin­ny zatem być dla fran­ko­wi­czów zmar­twie­niem, ponie­waż oka­zu­ją się one według eks­per­tów i insty­tu­cji pań­stwo­wych bez­za­sad­ne. Wyda­ję się, że ban­ki obie­ra­jąc pozy­wa­jąc fran­ko­wi­czów chcą w ten spo­sób pró­bo­wać prze­rwać bieg przedaw­nie­nia rosz­czeń, któ­re w razie unie­waż­nie­nia umo­wy musia­ły­by roz­li­czyć się z klien­ta­mi. Kre­dy­to­bior­ca musiał­by oddać ban­ko­wi wypła­co­ny mu na począt­ku kre­dy­tu kapi­tał, bank zaś wpła­co­ne przez klien­ta raty.

Zasto­so­wa­nie tzw. teo­rii dwóch kon­dyk­cji (pole­ga­ją­cej na ist­nie­niu odręb­nych rosz­czeń obu stron) powo­du­je, że roz­li­cze­nie mogło­by dla ban­ków być kło­po­tli­we w świe­tle wyda­nej w maju 2021 r. uchwa­ły sied­miu sędziów Sądu Naj­wyż­sze­go. Wyja­śni­li oni wte­dy, że bieg przedaw­nie­nia rosz­czeń ban­ków, któ­ry wyno­si 3 lata zaczy­na się od momen­tu, w któ­rym klient zakwe­stio­no­wał umo­wę. Jeśli odby­ło się to poprzez zło­że­nie pozwu i żąda­nie unie­waż­nie­nia, ban­ki do koń­ca 2021 r. musia­ły zło­żyć spo­ro pozwów o zwrot kapi­ta­łu i czę­sto tak­że o opła­tę za korzy­sta­nie z nie­go, aby unik­nąć przedawnienia.

Pozwy i rosz­cze­nia ban­ków mają tak­że zapew­ne na celu wywar­cie pre­sji na innych kre­dy­to­bior­ców i odstra­sze­nie ich od pój­ścia do sądu. Jed­nak wobec bar­dzo korzyst­nej dla fran­ko­wi­czów linii orzecz­ni­czej sądów w ich spra­wach, trud­no ocze­ki­wać, aby Ci prze­stra­szy­li się spo­rów z bankami.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Ogól­ne kwe­stie zwią­za­ne z wypła­tą odse­tek za opóź­nie­nie ure­gu­lo­wa­ne zosta­ły w kodek­sie cywil­nym. Zgod­nie z brzmie­niem art. 481 k.c. oraz 455 k.c. jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go pomi­mo fak­tu, iż świad­cze­nie to powin­no być spełnione…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden z byłych mał­żon­ków będzie chciał pozbyć się kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ste­ty nie będzie mógł tego dokonać…

Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

W ostat­nim cza­sie Sąd Naj­wyż­szy odda­lił dwie skar­gi nad­zwy­czaj­ne Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich wywie­dzio­nych w spra­wach wyro­ków doty­czą­cych kre­dy­tów ban­ko­wych udzie­lo­nych w walu­cie CHF. Na począt­ku nale­ży wska­zać, iż obie spra­wy pozo­sta­wa­ły  w sto­sun­ku bra­ku zależności…

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc., co od razu poskut­ko­wa­ło wyż­szym kur­sem CHF/PLN o 10 groszy.…

Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Dnia 28 kwiet­nia 2022 roku Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie trzech sędziów pod­jął uchwa­łę, zgod­nie z któ­rą „Sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej są posta­no­wie­nia, w któ­rych 2 kre­dy­to­daw­ca jest upo­waż­nio­ny do jed­no­stron­ne­go oznaczenia…

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej myl­ne­go.   Od paru kwar­ta­łów ban­ki, prze­ciw­ko któ­rym toczą się pro­ce­sy sądo­we w sprawach…

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo