Aktualności

Wyrok w sprawie udostępnionego kapitału

utwo­rzo­ne przez | sty 22, 2022

W ostat­nich mie­sią­cach fran­ko­wi­cze, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pozwać bank, doma­ga­jąc się unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu czę­sto byli w odpo­wie­dzi pozy­wa­ni rów­nież przez bank z tytu­łu bez­u­mow­ne­go korzy­sta­nia z kapi­ta­łu. Wcze­śniej co do bez­za­sad­no­ści takie­go rosz­cze­nia wypo­wia­dał się m.in. Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­ta i Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, któ­rzy sta­nę­li w tej spra­wie po stro­nie frankowiczów.

W jed­nej z takich spraw Bank BPH wysto­so­wał pozew prze­ciw­ko kre­dy­to­bior­cy, któ­ry wcze­śniej wniósł powódz­two, w któ­rym doma­gał się usta­le­nia nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­tu miesz­ka­nio­we­go indek­so­wa­ne­go do kur­su fran­ka szwaj­car­skie­go. Bank w pozwie, jesz­cze przed wyda­niem wyro­ku doma­gał się w razie unie­waż­nie­nia kre­dy­tu opła­ty, za to że klient korzy­stał z udo­stęp­nio­ne­go przez bank kapitału.

Sąd Okrę­go­wy w Świd­ni­cy (sygn. akt: I C 1802/21) odda­lił powódz­twa ban­ku w cało­ści. W oce­nie sądu było ono nie­uza­sad­nio­ne zarów­no co do cza­su, ponie­waż było przed­wcze­sne jak i przed­sta­wio­nych argu­men­tów mery­to­rycz­nych. Sąd odda­lił m.in. wnio­sek ban­ku o zawie­sze­nie postę­po­wa­nia oraz wszyst­kie pozo­sta­łe wnio­ski dowo­do­we, w tym wnio­sek o powo­ła­nie bie­głe­go i prze­słu­cha­nie stron. Zasą­dził też zwrot kosz­tów zastęp­stwa pro­ce­so­we­go dla kre­dy­to­bior­ców w kwo­cie 10,8 tys. zł.

Pozwy, w któ­rych ban­ki doma­ga­ją się opła­ty za udo­stęp­nio­ny kapi­tał nie powin­ny zatem być dla fran­ko­wi­czów zmar­twie­niem, ponie­waż oka­zu­ją się one według eks­per­tów i insty­tu­cji pań­stwo­wych bez­za­sad­ne. Wyda­ję się, że ban­ki obie­ra­jąc pozy­wa­jąc fran­ko­wi­czów chcą w ten spo­sób pró­bo­wać prze­rwać bieg przedaw­nie­nia rosz­czeń, któ­re w razie unie­waż­nie­nia umo­wy musia­ły­by roz­li­czyć się z klien­ta­mi. Kre­dy­to­bior­ca musiał­by oddać ban­ko­wi wypła­co­ny mu na począt­ku kre­dy­tu kapi­tał, bank zaś wpła­co­ne przez klien­ta raty.

Zasto­so­wa­nie tzw. teo­rii dwóch kon­dyk­cji (pole­ga­ją­cej na ist­nie­niu odręb­nych rosz­czeń obu stron) powo­du­je, że roz­li­cze­nie mogło­by dla ban­ków być kło­po­tli­we w świe­tle wyda­nej w maju 2021 r. uchwa­ły sied­miu sędziów Sądu Naj­wyż­sze­go. Wyja­śni­li oni wte­dy, że bieg przedaw­nie­nia rosz­czeń ban­ków, któ­ry wyno­si 3 lata zaczy­na się od momen­tu, w któ­rym klient zakwe­stio­no­wał umo­wę. Jeśli odby­ło się to poprzez zło­że­nie pozwu i żąda­nie unie­waż­nie­nia, ban­ki do koń­ca 2021 r. musia­ły zło­żyć spo­ro pozwów o zwrot kapi­ta­łu i czę­sto tak­że o opła­tę za korzy­sta­nie z nie­go, aby unik­nąć przedawnienia.

Pozwy i rosz­cze­nia ban­ków mają tak­że zapew­ne na celu wywar­cie pre­sji na innych kre­dy­to­bior­ców i odstra­sze­nie ich od pój­ścia do sądu. Jed­nak wobec bar­dzo korzyst­nej dla fran­ko­wi­czów linii orzecz­ni­czej sądów w ich spra­wach, trud­no ocze­ki­wać, aby Ci prze­stra­szy­li się spo­rów z bankami.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych niezgodny z dyrektywą 93/13/EWG

W dniu 8 maja 2024 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej po raz kolej­ny opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów. Wsku­tek zada­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie TSUE wydał posta­no­wie­nie w spra­wie o sygn. akt C‑424/22, w którym…

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Histo­rycz­na decy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu skar­gi nad­zwy­czaj­nej przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go Sąd Naj­wyż­szy posta­no­wił uchy­lić prawomocny…

Ugoda w sprawie frankowej

Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie zawsze speł­nia­ją one ocze­ki­wa­nia obu stron. Nie­kie­dy sto­so­wa­ne przeliczniki…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu takie zda­rze­nia nie­jed­no­krot­nie powo­do­wa­ły odmien­ne usta­le­nia sądów co do tej kwestii.…

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło zaini­cjo­wa­ne przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia, któ­ry wystą­pił do TSUE z pytaniami…

Wykształcenie Frankowiczów bez znaczenia dla abuzywności klauzul w umowie kredytu

Jesz­cze do nie­daw­na poja­wia­ły się wąt­pli­wo­ści, a w szcze­gól­no­ści wśród peł­no­moc­ni­ków Ban­ków doty­czą­ce wykształ­ce­nia oraz świa­do­mo­ści Fran­ko­wi­czów w chwi­li pod­pi­sy­wa­nia umo­wy kre­dy­tu. Bowiem ich zda­niem nie wszy­scy Fran­ko­wi­cze powin­ni pod­le­gać ochro­nie prze­wi­dzia­nej w…

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank posta­no­wił zapro­po­no­wać Fran­ko­wi­czom nowe warun­ki spła­ty kre­dy­tu. Przed opty­mi­stycz­nym podejściem…

Korzystne statystyki spraw frankowych

Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich orze­cze­niach opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów — kon­su­men­tów. Ponad­to pol­skie sądy także…

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców. Z cze­go zapa­dło 7 tys. wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych umo­wy kre­dy­to­we oraz nie­mal 3 tys.…

Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Powsta­łe zagad­nie­nie doty­czą­ce wza­jem­no­ści umo­wy kre­dy­tu dotych­czas nie zosta­ło roz­strzy­gnię­te. W orzecz­nic­twie poja­wia­ją się odmien­ne sta­no­wi­ska co powo­du­je nie­ja­sno­ści m.in. co do kwe­stii ewen­tu­al­ne­go pra­wa zatrzy­ma­nia przy­słu­gu­ją­ce­go ban­kom. Spra­wą zainteresował…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo