Aktualności

Unieważnienie umowy kredytu ze względu na nienależyte poinformowanie kredytobiorców o ryzyku

utwo­rzo­ne przez | mar 11, 2022

Do unie­waż­nie­nia umów kre­dy­tów fran­ko­wych docho­dzi zazwy­czaj z uwa­gi na zawar­te w tych­że umo­wach posta­no­wie­nia, któ­re pozwa­la­ją ban­ko­wi na niczym nie­ogra­ni­czo­ne usta­la­nie kur­su walu­ty, od któ­re­go to kur­su zale­ży wyso­kość zobo­wią­za­nia, któ­ra wpły­wa final­nie na wyso­kość raty.

Jak wyni­ka jed­nak z naj­now­sze­go orzecz­nic­twa, sądy nie­raz orze­ka­ją nie­waż­ność umo­wy ze wzglę­du na nie­do­cho­wa­nie przez bank obo­wiąz­ku infor­ma­cyj­ne­go doty­czą­ce­go tego jak w przy­szło­ści mogą się kształ­to­wać raty kre­dy­tu, ze wzglę­du na wzrost kur­su fran­ka szwaj­car­skie­go. Ban­ki naj­czę­ściej zawie­ra­ły w umo­wach jedy­nie krót­kie oświad­cze­nia o ryzy­ku, jed­nak nie przed­sta­wia­ły symu­la­cji, któ­re uzmy­sło­wi­ły­by kre­dy­to­bior­com, na ogół nie­po­sia­da­ją­cym dosta­tecz­nej wie­dzy ska­le ryzy­ka. Symu­la­cje, któ­re cza­sa­mi ban­ki przed­sta­wia­ły klien­tom zawie­ra­ły dane doty­czą­ce wahań kur­su fran­ka z  okre­su mak­sy­mal­nie dwóch lat przed zawar­ciem umo­wy i mia­ły na celu przed­sta­wie­nie tej­że walu­ty jako sta­bil­nej. Pra­cow­ni­cy ban­ku rów­nież naj­czę­ściej prze­ko­ny­wa­li do zawie­ra­nia umów w rze­ko­mo sta­bil­nej walu­cie, zwłasz­cza że w okre­sie naj­więk­szej popu­lar­no­ści kre­dy­tów fran­ko­wych wyda­wa­ły się być one o wie­le atrak­cyj­niej­sze niż kre­dy­ty w zło­tów­kach, mię­dzy inny­mi poprzez mniej­szy próg zdol­no­ści kredytowej.

Po latach oka­za­ło się, że kurs fran­ka znacz­nie wzrósł co zna­la­zło odzwier­cie­dle­nie w wyso­ko­ści rat fran­ko­wi­czów. Sądy zaczę­ły pod­kre­ślać, że rów­nież nie­do­cho­wa­nie obo­wiąz­ku infor­ma­cyj­ne­go przez ban­ki może być prze­słan­ką nie­waż­no­ści umowy.

Jak pod­kre­ślił Sąd Naj­wyż­szy w wyro­ku z dnia wyro­ku z 27 listo­pa­da 2019 roku (sygn. II CSK 483/18) nie wystar­czy wska­za­nie w umo­wie, że ryzy­ko pono­si kre­dy­to­bior­ca oraz ode­bra­nie od nie­go oświad­cze­nia. — Wpro­wa­dze­nie do umo­wy kre­dy­to­wej zawie­ra­nej na wie­le lat, na naby­cie nie­ru­cho­mo­ści sta­no­wią­cej z regu­ły doro­bek życia prze­cięt­ne­go kon­su­men­ta, mecha­ni­zmu dzia­ła­nia ryzy­ka kur­so­we­go, wyma­ga­ło szcze­gól­nej sta­ran­no­ści ban­ku w zakre­sie wyraź­ne­go wska­za­nia zagro­żeń wią­żą­cych się z ofe­ro­wa­nym kre­dy­tem — tak, by kon­su­ment miał peł­ne roze­zna­nie kon­se­kwen­cji eko­no­micz­nych zawie­ra­nej umowy.

Taki kie­ru­nek orzecz­ni­czy jest oczy­wi­ście bar­dzo korzyst­ny dla fran­ko­wi­czów. Wyda­je się rów­nież, że takie orze­cze­nia wzmoc­nią świa­do­mość ban­ków o nale­ży­tym infor­mo­wa­niu swo­ich klien­tów w przyszłości.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych niezgodny z dyrektywą 93/13/EWG

W dniu 8 maja 2024 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej po raz kolej­ny opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów. Wsku­tek zada­ne­go pyta­nia pre­ju­dy­cjal­ne­go przez Sąd Okrę­go­wy w Kra­ko­wie TSUE wydał posta­no­wie­nie w spra­wie o sygn. akt C‑424/22, w którym…

Kredyty Frankowe — SN po skardze uchylił wyrok

Histo­rycz­na decy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go Biu­ro Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go prze­ka­za­ło infor­ma­cje o prze­ło­mo­wym wer­dyk­cie Sądu Naj­wyż­sze­go doty­czą­cym kre­dy­tów fran­ko­wych. Po zło­że­niu skar­gi nad­zwy­czaj­nej przez Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go Sąd Naj­wyż­szy posta­no­wił uchy­lić prawomocny…

Ugoda w sprawie frankowej

Ban­ki coraz czę­ściej decy­du­ją się przed­sta­wiać swo­im Klien­tom-Fran­ko­wi­czom pro­po­zy­cje ugo­dy. Poja­wia­ją się one zarów­no przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia sądo­we­go jak i w trak­cie. Nato­miast nie zawsze speł­nia­ją one ocze­ki­wa­nia obu stron. Nie­kie­dy sto­so­wa­ne przeliczniki…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego bez wszystkich Kredytobiorców

W coraz więk­szej ilo­ści spraw fran­ko­wych zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych nie zawsze jest moż­li­wość udzia­łu wszyst­kich Kre­dy­to­bior­ców. Spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi losu takie zda­rze­nia nie­jed­no­krot­nie powo­do­wa­ły odmien­ne usta­le­nia sądów co do tej kwestii.…

Wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych

W dniu 21 wrze­śnia 2023 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑139/22 wydał kolej­ny istot­ny wyrok dla Fran­ko­wi­czów. Bowiem postę­po­wa­nie zosta­ło zaini­cjo­wa­ne przez Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy-Śród­mie­ścia, któ­ry wystą­pił do TSUE z pytaniami…

Wykształcenie Frankowiczów bez znaczenia dla abuzywności klauzul w umowie kredytu

Jesz­cze do nie­daw­na poja­wia­ły się wąt­pli­wo­ści, a w szcze­gól­no­ści wśród peł­no­moc­ni­ków Ban­ków doty­czą­ce wykształ­ce­nia oraz świa­do­mo­ści Fran­ko­wi­czów w chwi­li pod­pi­sy­wa­nia umo­wy kre­dy­tu. Bowiem ich zda­niem nie wszy­scy Fran­ko­wi­cze powin­ni pod­le­gać ochro­nie prze­wi­dzia­nej w…

Santander Consumer Bank z propozycją ugody

Maso­wa ska­la nie­po­wo­dzeń ban­ków w spra­wach fran­ko­wych spra­wia, że coraz chęt­niej ban­ki przed­sta­wia­ją Fran­ko­wi­czom nowe pro­po­zy­cje ugód. Tym razem San­tan­der Con­su­mer Bank posta­no­wił zapro­po­no­wać Fran­ko­wi­czom nowe warun­ki spła­ty kre­dy­tu. Przed opty­mi­stycz­nym podejściem…

Korzystne statystyki spraw frankowych

Ostat­ni czas nale­ży uznać za zde­cy­do­wa­nie korzyst­ny dla Fran­ko­wi­czów. Przede wszyst­kim nale­ży pod­kre­ślić, że Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej wie­lo­krot­nie w swo­ich orze­cze­niach opo­wie­dział się po stro­nie Fran­ko­wi­czów — kon­su­men­tów. Ponad­to pol­skie sądy także…

Coraz więcej orzeczeń w sprawach frankowych

Z dostęp­nych danych wyni­ka, że pierw­sza poło­wa 2023 r. była zde­cy­do­wa­nie korzyst­na dla Fran­ko­wi­czów. Wska­zu­je się, że wyda­no nie­mal 10 tys. wyro­ków korzyst­nych dla Kre­dy­to­bior­ców. Z cze­go zapa­dło 7 tys. wyro­ków unie­waż­nia­ją­cych umo­wy kre­dy­to­we oraz nie­mal 3 tys.…

Czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną?

Powsta­łe zagad­nie­nie doty­czą­ce wza­jem­no­ści umo­wy kre­dy­tu dotych­czas nie zosta­ło roz­strzy­gnię­te. W orzecz­nic­twie poja­wia­ją się odmien­ne sta­no­wi­ska co powo­du­je nie­ja­sno­ści m.in. co do kwe­stii ewen­tu­al­ne­go pra­wa zatrzy­ma­nia przy­słu­gu­ją­ce­go ban­kom. Spra­wą zainteresował…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo