Aktualności

Ile można zyskać unieważniając umowę kredytu frankowego?

utwo­rzo­ne przez | mar 31, 2022

Według więk­szo­ści praw­ni­ków spe­cja­li­zu­ją­cych się w spra­wach fran­ko­wych szan­sa unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go w pro­ce­sie sądo­wym nie­mal gra­ni­czy z pew­no­ścią. Sta­ty­sty­ki bowiem poda­ją, że fran­ko­wi­cze wygry­wa­ją 98 % spraw.

Pro­ce­sy sądo­we z ban­ka­mi koń­czą się naj­czę­ściej stwier­dze­niem nie­waż­no­ści umo­wy kre­dy­to­wej w opar­ciu o teo­rię dwóch kon­dyk­cji. Jest to naj­bar­dziej pożą­da­ne roz­strzy­gnię­cie z punk­tu widze­nia kre­dy­to­bior­cy, bo ozna­cza zwol­nie­nie z dal­sze­go obo­wiąz­ku spła­ty rat, odzy­ska­nie od ban­ku nie­słusz­nie pobra­nych kwot oraz wykre­śle­nie wpi­su w hipo­te­ce nie­ru­cho­mo­ści. W wyni­ku wyro­ku sądo­we­go moż­na tak­że zyskać dodat­ko­we korzy­ści w posta­ci zwro­tu kosz­tów pro­ce­su, usta­wo­wych odse­tek za opóź­nie­nie oraz róż­nic na kur­sie CHF, jeśli zadłu­że­nie było spła­ca­ne bez­po­śred­nio w szwaj­car­skiej walucie.

Sądy naj­czę­ściej orze­ka­jąc unie­waż­nie­nie umo­wy sto­su­ją teo­rię dwóch kon­dyk­cji wykształ­co­ną w orzecz­nic­twie Sądu Naj­wyż­sze­go. Ozna­cza to, że  rosz­cze­nia stron są wów­czas nie­za­leż­ne, a kre­dy­to­bior­cy przy­słu­gu­je w pierw­szej kolej­no­ści pra­wo doma­ga­nia się od ban­ku zwro­tu wpła­co­nych rat kre­dy­to­wych i innych opłat zwią­za­nych z kredytem.

W porów­na­niu do korzy­ści, któ­re fran­ko­wi­cze mogą uzy­skać z ewen­tu­al­nej ugo­dy, korzy­ści z tytu­łu unie­waż­nie­nia umo­wy są ogrom­ne. Fran­ko­wi­cze nie tyl­ko odzy­sku­ją wpła­co­ne na rzecz ban­ku kwo­ty ale tak­że zysku­ją na róż­ni­cach kur­su CHF, jeśli raty były spła­ca­ne we fran­ku, bank musi oddać kwo­ty w walu­cie lub prze­li­czo­ne po aktu­al­nym śred­nim kur­sie NBP. Zakła­da­jąc, że kre­dy­to­bior­ca zaopa­try­wał się przez lata w CHF we wła­snym zakre­sie śred­nio po cenie 3,40 zł, zysku­je na każ­dym wpła­co­nym fran­ku 1,11 zł (aktu­al­ny kurs CHF to 4,51 zł). Ponad­to fran­ko­wi­cze wygry­wa­jąc pro­ces zysku­ją kosz­ty pro­ce­su, któ­re w spra­wach fran­ko­wych wyno­szą śred­nio 10 tys. zł oraz mają pra­wo doma­gać się od ban­ku usta­wo­wych odse­tek za opóź­nie­nie – kre­dy­to­bior­ca ma pra­wo żądać od ban­ku usta­wo­wych odse­tek za zwło­kę od sumy docho­dzo­nych kwot, nali­cza­nych od momen­tu zło­że­nia pozwu w sądzie.

W kon­kret­nych spra­wach korzyść finan­so­wa fran­ko­wi­czów będzie się róż­nic, jed­nak fak­tem jest, iż fran­ko­wi­cze w zasa­dzie w każ­dym przy­pad­ku odnio­są więk­szą korzyść niż w przy­pad­ku ugo­dy z ban­kiem. Nie nale­ży się zatem dzi­wić, że ugo­dy z ban­ka­mi nie cie­szą się taką poplu­ar­no­ścią jak myśla­ły banki.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Odsetki za opóźnienie w sprawach frankowych

Ogól­ne kwe­stie zwią­za­ne z wypła­tą odse­tek za opóź­nie­nie ure­gu­lo­wa­ne zosta­ły w kodek­sie cywil­nym. Zgod­nie z brzmie­niem art. 481 k.c. oraz 455 k.c. jeże­li dłuż­nik opóź­nia się ze speł­nie­niem świad­cze­nia pie­nięż­ne­go pomi­mo fak­tu, iż świad­cze­nie to powin­no być spełnione…

Unieważnienie umowy kredytu frankowego po rozwodzie

Byli mał­żon­ko­wie jako kre­dy­to­bior­cy, pomi­mo roz­wo­du, nadal są zobo­wią­za­ni do spła­ty kre­dy­tu. Ich odpo­wie­dzial­ność jest wów­czas soli­dar­na. W przy­pad­ku, kie­dy jeden z byłych mał­żon­ków będzie chciał pozbyć się kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ste­ty nie będzie mógł tego dokonać…

Skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich oddalone przez Sąd”

W ostat­nim cza­sie Sąd Naj­wyż­szy odda­lił dwie skar­gi nad­zwy­czaj­ne Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich wywie­dzio­nych w spra­wach wyro­ków doty­czą­cych kre­dy­tów ban­ko­wych udzie­lo­nych w walu­cie CHF. Na począt­ku nale­ży wska­zać, iż obie spra­wy pozo­sta­wa­ły  w sto­sun­ku bra­ku zależności…

Coraz wyższy kurs franka szwajcarskiego

W latach 2006–2008 kurs fran­ka szwaj­car­skie­go wyno­sił oko­ło 2 zł. W związ­ku z wal­ką z infla­cją Szwaj­ca­ria po 15 latach zde­cy­do­wa­ła się pod­nieść sto­py pro­cen­to­we. Pod­nie­sio­no sto­py pro­cen­to­we o 0,5 pkt proc., co od razu poskut­ko­wa­ło wyż­szym kur­sem CHF/PLN o 10 groszy.…

Znamy już uzasadnienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022”

Dnia 28 kwiet­nia 2022 roku Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie trzech sędziów pod­jął uchwa­łę, zgod­nie z któ­rą „Sprzecz­ne z natu­rą sto­sun­ku praw­ne­go kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go do walu­ty obcej są posta­no­wie­nia, w któ­rych 2 kre­dy­to­daw­ca jest upo­waż­nio­ny do jed­no­stron­ne­go oznaczenia…

Kondycja finansowa banku ważna dla Frankowiczów

Coraz to wię­cej spo­rów w sądzie doty­czy unie­waż­nie­nia kre­dy­tów fran­ko­wych. Mogło­by się wyda­wać, że kon­dy­cja finan­so­wa ban­ków nie jest istot­na dla kre­dy­to­bior­ców. Otóż nic bar­dziej myl­ne­go.   Od paru kwar­ta­łów ban­ki, prze­ciw­ko któ­rym toczą się pro­ce­sy sądo­we w sprawach…

Wskaźniki sukcesu” w ugodach frankowych rozczarowują

Jak wie­lo­krot­nie już infor­mo­wa­li­śmy pro­gra­my doty­czą­ce zawie­ra­nia ugód z kre­dy­to­bior­ca­mi CHF, z któ­ry­mi wystar­to­wa­ło w ostat­nim cza­sie więk­szość naj­po­pu­lar­niej­szych ban­ków nie cie­szą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem fran­ko­wi­czów, na jakie pier­wot­nie liczy­ły ban­ki. Banki…

Sąd Najwyższy kolejny raz po stronie frankowiczów

Sąd Naj­wyż­szy wydał w czwar­tek, 28 kwiet­nia uchwa­łę o sygn. CZP 40/22  w któ­rej stwier­dził, że posta­no­wie­nia umo­wy, któ­re upo­waż­nia­ją bank do jed­no­stron­ne­go okre­śle­nia kur­su do wyli­cze­nia rat, są sprzecz­ne z natu­rą kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go. SN stwier­dził, że „Sprzecz­ne…

Najlepszy czas na pozew frankowy

Począ­tek 2022 roku był dla kre­dy­to­bior­ców spła­ca­ją­cych kre­dyt CHF okre­sem wyjąt­ko­wo trud­nym, ponie­waż kurs fran­ka, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce utrzy­my­wał się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wzrósł jesz­cze bar­dziej z powo­du woj­ny na Ukra­inie. Przez moment kurs franka…

Jakie roszczenia podnosi się przeciwko bankom w procesach frankowych?

Prak­ty­ka fran­ko­wych spo­rów sądo­wych z ban­ka­mi wykształ­ci­ła w zasa­dzie czte­ry rodza­je powództw: Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy; Powódz­two o unie­waż­nie­nie umo­wy i zapła­tę; Powódz­two o zapła­tę (w przy­pad­ku uzna­nia nie­waż­no­ści umo­wy albo spła­ce­nia cało­ści kredytu;…
W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna.

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.
{
Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.
War­ren Buffett
{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Frankowi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.
Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo