Aktualności

Czy dojdzie do kolejnego przełomu w sprawach „frankowiczów”?

utwo­rzo­ne przez | maj 6, 2021

Spra­wy fran­ko­we nie­ustan­nie znaj­du­ją się na „świecz­ni­ku”, ze wzglę­du na wie­lość spraw, jak rów­nież coraz bogat­sze orzecz­nic­two Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej oraz pol­skich sądów, w tym Sądu Naj­wyż­sze­go. Naj­bar­dziej aktu­al­ne orze­cze­nie TSUE z 29 kwiet­nia 2021 roku, w któ­rym Try­bu­nał odniósł się do pytań pre­ju­dy­cjal­nych zada­nych przez Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku (krót­ka ana­li­za tego orze­cze­nia znaj­du­je się na naszej stro­nie na Facebook’u), nadal nie przy­nio­sło odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce pyta­nia doty­czą­ce kwe­stii wyna­gro­dze­nia za korzy­sta­nia z kapi­ta­łu w przy­pad­ku upad­ku umo­wy z winy ban­ku, przedaw­nie­nia rosz­czeń ban­ków wobec kre­dy­to­bior­ców, czy też spo­so­bu usta­le­nia kur­su walu­ty obcej. TSUE we wspo­mnia­nym orze­cze­niu C‑19/20 przy­jął, że to sąd kra­jo­wy powi­nien usta­lić od kie­dy bie­gnie ter­min przedaw­nie­nia rosz­czeń ban­ku, jak rów­nież wska­zać wszyst­kie skut­ki nie­waż­no­ści umowy.

Tytu­ło­we­go „prze­ło­mu” fran­ko­wi­cze mogą ocze­ki­wać w nad­cho­dzą­cych orze­cze­niach Sądu Naj­wyż­sze­go, któ­re powin­ny rzu­cić nie­co świa­tła na wspo­mnia­ne we wstę­pie kwe­stie doty­czą­ce przedaw­nie­nia rosz­czeń, moż­li­wo­ści docho­dze­nia przez ban­ki wyna­gro­dze­nia z tytu­łu korzy­sta­nia z kapi­ta­łu, jak rów­nież spo­so­bu okre­śla­nia kur­su walu­ty obcej. Orze­cze­nia te mają zapaść już w naj­bliż­szych dniach.

7 maja w spra­wie III CZP 6/21 Sąd Naj­wyż­szy ma odpo­wie­dzieć na pyta­nia Rzecz­ni­ka Finan­so­we­go doty­czą­ce rosz­czeń z tytu­łu nie­na­leż­nych świad­czeń, jakie mają przy­słu­gi­wać stro­nom umo­wy kre­dy­tu fran­ko­we­go w przy­pad­ku stwier­dze­nia ich nieważności.

11 maja nato­miast w spra­wie III CZP 11/21 Sąd Naj­wyż­szy ma przy­jąć uchwa­łę w peł­nym skła­dzie Izby Cywil­nej, doty­czą­cą nie­zwy­kle istot­nych dla fran­ko­wi­czów kwe­stii wspo­mnia­ne­go wyna­gro­dze­nia dla ban­ku z tytu­łu korzy­sta­nia z kapi­ta­łu w przy­pad­ku stwier­dze­nia nie­waż­no­ści lub nie­sku­tecz­no­ści umo­wy oraz spo­so­bu usta­la­nia kur­su walu­ty obcej w razie uzna­nia, że posta­no­wie­nia umo­wy kre­dy­tu indek­so­wa­ne­go lub deno­mi­no­wa­ne­go odno­szą­ce się do usta­le­nia tego kur­su w umo­wie kre­dy­tu są niedozwolone.

Wyda­nie wspo­mnia­nych orze­czeń może być nie­zwy­kle istot­ne zarów­no dla fran­ko­wi­czów jak i ban­ków ze wzglę­du na dal­sze skut­ki dla stron nastę­pu­ją­ce po stwier­dze­niu przez sądy nie­waż­no­ści umów kre­dy­tów frankowych.

anty-chf

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Pol­sce. Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewi­den­tów. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Coraz bliżej zakończenia precedensowej sprawy frankowej

W dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2019 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej w spra­wie C‑260/18 wydał prze­ło­mo­we orze­cze­nie w spra­wie Pań­stwa Dziu­bak vs Bank Raif­fe­isen. Od tego momen­tu wie­lu Fran­ko­wi­czów zde­cy­do­wa­ło pójść tą dro­gą i tak­że pozwać swój bank. Jaki jest…

Ulga podatkowa przedłużona na kolejne dwa lata

Mini­ster Finan­sów dostrze­ga­jąc dal­szą potrze­bę wspie­ra­nia Fran­ko­wi­czów prze­dłu­żył o kolej­ne dwa lata czy­li do koń­ca 2024 r. ter­min obo­wią­zy­wa­nia roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie tzw. ulgi podat­ko­wej. Nale­ży przy­po­mnieć, że do koń­ca 2022 r. mia­ło obo­wią­zy­wać rozporządzenie…

Styczniowy wyrok TSUE nadzieją dla Frankowiczów

W dniu 12 stycz­nia 2023 r. TSUE wydał kolej­ny waż­ny wyrok w spra­wie o sygn. akt C‑395/21, któ­ra to doty­czy­ła spo­ru pomię­dzy przed­się­bior­cą a kon­su­men­tem, a jej przed­miot doty­czył posta­no­wień Dyrek­ty­wy 93/13. Mimo że spra­wa ta nie doty­czy­ła stric­te umo­wy kre­dy­to­wej to…

Ugoda czy pozew? Co chętniej wybierali Frankowicze w 2022 roku?

Zawar­cie ugo­dy z ban­kiem powo­du­je, w póź­niej­szym cza­sie że brak jest moż­li­wo­ści kwe­stio­no­wa­nia warun­ków pier­wot­nie zawar­tej umo­wy i tym samym wysto­so­wa­nia powódz­twa o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­tu. Ozna­cza to, że jeże­li już zawar­ta ugo­da oka­że się niesatysfakcjonująca…

Szwajcaria po raz kolejny podnosi stopy procentowe

Rok 2022 r. nie­wąt­pli­wie pozo­sta­nie na dłu­go w pamię­ci Fran­ko­wi­czów. Jesz­cze do nie­daw­na mowa była o dwóch pod­wyż­kach stóp pro­cen­to­wych ogło­szo­nych przez Szwaj­car­ski Bank Naro­do­wy, przy czym ta wrze­śnio­wa wywo­ła­ła nie­ma­łe poru­sze­nie z uwa­gi na fakt, że prze­rwa­ła ona…

Nadchodzące zmiany dotyczące właściwości miejscowej sądu

Jesz­cze nie­daw­no w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie powo­ła­no spe­cjal­ny wydział fran­ko­wy liczą­cy 20 sędziów. Takie dzia­ła­nie mia­ło przy­śpie­szyć roz­po­zna­wa­nie spo­rów. Nato­miast aktu­al­nie na jed­ne­go sędzie­go przy­pa­da śred­nio nawet 1800 spraw. Na pozwa­nie ban­ku decy­du­je się…

Coraz wyższe rezerwy Banków na wypłaty dla Frankowiczów

Rok 2022 przy­niósł zde­cy­do­wa­nie wie­le korzyst­nych roz­strzy­gnięć dla Fran­ko­wi­czów. Pozy­tyw­ne orze­cze­nia sądów spo­wo­do­wa­ły, że Ban­ki coraz czę­ściej zaczę­ły oba­wiać się o swo­ją kon­dy­cję finan­so­wą. Jed­no­cze­śnie nie­ustan­nie w tle wyda­rzeń pozo­sta­je sytu­acja Getin Noble…

Prognoza kursu franka w 2023 roku

Woj­na w Ukra­inie, pod­wyż­ka stóp pro­cen­to­wych oraz rosną­ca infla­cja spo­wo­do­wa­ły, że raty kre­dy­tu fran­ko­we­go nie­ustan­nie ule­ga­ją zwięk­sze­niu. War­to tak­że zazna­czyć, że w 2022 roku kurs fran­ka szwaj­car­skie­go kil­ku­krot­nie prze­kro­czył gra­ni­cę 5 zł. Jak będzie wyglądała…

Kolejne pytanie prejudycjalne do TSUE

Ogło­sze­nie przy­mu­so­wej restruk­tu­ry­za­cji Getin Noble Bank spo­wo­do­wa­ło nie­ma­łe zamie­sza­nie. Fran­ko­wi­cze, któ­rzy wzię­li kre­dyt w owym ban­ku zaczę­li oba­wiać się o przy­szłość. Jed­no­cze­śnie Kre­dy­to­bior­cy z innych ban­ków rów­nież podzie­la­ją strach w oba­wie, że ich bank także…

Przedsiębiorca także może unieważnić kredyt frankowy

W ostat­nim cza­sie duże poru­sze­nie wywo­łu­je spra­wa Fran­ko­wi­czów — przed­się­bior­ców. Już kil­ka mie­się­cy temu poja­wia­ły się wyro­ki, któ­re unie­waż­nia­ły umo­wy kre­dy­tów fran­ko­wych zawar­te pomię­dzy ban­kiem a przed­się­bior­cą. Nato­miast kwiet­nio­wa uchwa­ła Sądu Najwyższego…

W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna. 

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.

{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo