Dziękujemy!

KROK PO KROKU

Dzię­ku­je­my za zare­zer­wo­wa­nie kon­sul­ta­cji z nami. Doce­nia­my Two­je zaufa­nie do naszej eks­per­ty­zy, któ­ra pomo­że Ci przejść przez ten proces.

Na Twój adres e‑mail zosta­ła wysła­na wia­do­mość z potwier­dze­niem i szcze­gó­ła­mi konsultacji.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z nią w celu uzy­ska­nia dal­szych instruk­cji doty­czą­cych przy­go­to­wań do nasze­go spotkania.

Jeśli masz jakie­kol­wiek pyta­nia przed sesją, nie wahaj się z nami skontaktować.

Cie­szy­my się, że będzie­my mogli zapew­nić Ci potrzeb­ne wspar­cie i wskazówki.

{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Zadzwoń

Tel. biu­ro (9:00 – 16:00):
+48 798 284 889

Siedziba firmy

L.Zielonka i Wspól­ni­cy Kan­ce­la­ria Praw­na i Podat­ko­wa Spół­ka Komandytowa

ul. Księ­cia Witol­da 49 lok. 4

50–202 Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © anty-chf.pl 2022

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo